English   Danish

2014/2015  BA-BIMKO1009U  Videnskabsteori

English Title
Theory of Science

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
 • Søren Brier - MSC
Primære fagområder
 • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
 • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 15-08-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
 • reflektere kritisk over forskellige teoriers og metoders grundlag og relevans i relation til en konkret problemstilling
 • gøre rede for de i pensum gennemgåede analysemetoders og slutningsformers grundlag
 • kort, præcist og klart fremføre essayets problemformulering
 • med udgangspunkt i gruppeessayet analysere et enten interkulturelt, markedskommunikativt, organisations- og/eller virksomhedskommunikativt problem metodologisk, herunder inddrage de i kurset gennemgåede begreber og metoder
 • rationelt begrunde sit valg af paradigmer og metoder
 • give en kohærent og konsistent tolkning af analysens resultater
 • supplere sin konklusion med en vurdering af, hvilke typer af viden der vha. de valgte analysemetoder er produceret, hvad disse vidensformer kan bruges til og hvordan de evt. kan kombineres med andre former for viden
 • Demonstrere metode- og formidlingsmæssig sikkerhed, herunder:
 • - Formulere sig klart og præcist med anvendelse af det relevante fagsprog
 • - Angive sine kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen
 • -Strukturere fremstillingen og præsentere stoffet i en sprogligt og indholdsmæssigt klart formuleret og disponeret form
Prøve/delprøver
Videnskabsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Prøven er en individuel mundtlig prøve på baggrund af et essay skrevet i grupper. Gruppestørrelsen er på 2-5 studerende.

Essayet udarbejdes i løbet af semesteret.

Omfang: Essayet må maksimalt fylde 5 sider uanset antal studerende i gruppen. Dette gælder ligeledes ved individuelle essays.
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige gruppeessay til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve afvikles sygeprøven på baggrund af en genindlevering af det oprindelige gruppeessay.
Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige gruppeessay på grund af sygdom kan den studerende deltage i den mundtlige sygeprøve, hvis vedkommende inden for en nærmere fastsat frist indleverer et individuelt udarbejdet essay.
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige gruppeessay til den ordinære eksamen, men ikke har bestået ved den mundtlige prøve afvikles omprøven normalt på baggrund af en genindlevering af det oprindelige gruppeessay. Den studerende kan dog vælge inden for en nærmere fastsat frist i stedet at indlevere et nyt individuelt udarbejdet essay.
Beskrivelse af eksamensforløbet
I forhold til det mundtrlige forsvar lægger den studerende ud med en kort beskrivelse af essyets hovedpunkter for at overbevise om sin deltagelse i dets tilblivelse. Dertil tilføjes evt. kritik af opgaven udsprunget af refleksion baseret på pensumlæsning i perioden mellem opgavens aflevering og den mundtlige eksamen. Den studerende vælger derefter at fremlægge en af de mulige diskussioner esssyeet lægger op til. Eksaminator stiller forståelsesafklarende spørgsmål undervejs, hvis det skønnes nødvendigt. Endelig vil eksaminator stille spørgsmål i et andet paradigme eller metodisk perspektiv fra andre dele af pensum end det gruppen har valgt at fokusere på i essayet.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal have indsigt i generelle, tværfaglige teoretiske og analytiske tilgange til videnskabsteori. Spørgsmål om forholdet mellem videnskabelige og andre former for viden, opfattelser af videnskabelighed, objektivitet, sandhed, videnskabelig videns generalitet, repræsentativitet og forudsigelseskraft, videnskabelige slutningsformer og sandhedskriterier er i centrum. Den studerende skal desuden have indsigt i forskellige metoder herunder forskellen på kvantitative og kvalitativ forskning og på naturvidenskabelige, fænomenologisk-hermeneutiske, samfundsvidenskabelige og tekniske tilgange til kommunikationsvidenskabelige analyser.
Kursets fokus er tværfagligt med hovedinteresse inden for humaniora og samfundsvidenskab. Her lægges igen særligt fokus på problemstillinger, paradigmer og metodologiske overvejelser indenfor det kommunikationsvidenskabelige område.

INDHOLD:
Hvad er viden og hvordan kan vi producere viden? Hvilke konsekvenser har valg af videnskabeligt paradigme for og hvad betyder det i sidste ende for analysen og vurderingen af praksis? Kurset i Videnskabsteori danner grundlag for det akademiske arbejde, men det diskuteres også, hvordan den praktiske håndtering af interkulturel markedskommunikation kan informeres af videnskabsteoretiske positioner og valg.

Undervisningsformer
Undervisningen vil forløbe som foreløsninger, hvortil det forventes, at man har læst til undervisningen og deltager aktivt med spørgsmål. Desuden er der øvelser på delhold med gruppebesvarelser af øvelsesspørgsmål i form af PP-fremlæggelse af en række cases til øvelsestimerne, som vi stiller spørgsmål til. Der gives også en introduktion og diskussion af essayeksamen og valg af emner ved studenterinstruktorer.
Der vil være en studenterbaseret workshop i perioden, hvor valg af esssay kommmenteres og diskuteres.
Der gives desuden en times vejledning på gruppebasis per gruppe i forbindelse med skrivningen af essay.
Arbejdsbelastning
Undervisning 53 timer
Forberedelse 106 timer
Hjemmeopgaver 28 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 20 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:

Thurën, Torsten (1996): Videnskabsteori for begyndere, Munksgaard 120 pp.

Brier, Søren (2006): Informationsvidenskabsteori,  Samfundslitteratur, 2. udv. kap. 1-8., Hvad er videnskabsteori?: Vidensformer og sandhed, Hvad er videnskabsteori?: Forsknings-, slutnings- og metodetyper herunder kvantitativ og kvalitative metoder, Den klassiske naturvidenskabelige selvforståelse og positivismens tilblivelse, Poppers kritiske rationalisme, Kuhns paradigmeteori, Videnskabens enhed uden enhedsvidenskab, Betydningsdannelse, videnskab og eksistens i C.S. Peirces semiotik i kontrast til Saussures semiologi, Videnskab som et symbolsk generaliseret media i agoraen. pp. 284
Nygaard, Claus (2012): Samfundsvidenskabelige Analysemetoder, Samfundslitteratur. Kap. 1-7, Omhandlende intro til samfundsvidenskabelige analysemetoder, kritisk realisme, den filosofiske hermeneutik, regnskaber og postmoderne ontologi, socialkonstruktivisme som forskningsmetode og empirisk fænomenologi. Pp. 145.
 

Artikler og kapitler til kompendium
Bo Elling: ”Kritisk teori” kap. 6 i Fuglsang, Lars og Bitsch Olsen, P. (2004): Videnskabsteori i Samfundsvidenskaberne på tværs af fagkulturer og paradigmer, Roskilde Universitetsforlag, 2. Udg. Side 207-31. Pp. 24.
Månson: Karl Marx, Kap. 2 i Andersen, H. og Kaspersen, L. B. (2004): Klassisk og moderne samfundsteori, Hans Reitzels forlag. Ss. 27- 44 i alt 17 sider.
Torben Elgaard Jensen ”Aktør-Netværksteori – en sociologi om kendsgerninger, karakker og kammuslinger” Papers in Organization, No. 48, 2003, Pp. 32.
Mary Jo Hatch (1997): Organization Theory,Oxford: Oxford University Press,p. 34-52 “Contemporary Influences on Organization Theory”.
Oplæg og tekster til øvelserne.

Sidst opdateret den 15-08-2014