English   Danish

2014/2015  BA-BIMKO1076U  Metode

English Title
Academic Methods

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
 • Søren Brier - MSC
 • Søren Brier - MSC
Undervisningsansvarlige er Victor Lund og Kathrine Johansson
Primære fagområder
 • Metodelære/Methodology
Sidst opdateret den 03-11-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
 • • designe en survey-undersøgelse: Udfærdige et spørgeskema samt ræsonnere ift. problemstillinger vedrørende spørgsmålsformuleringer, svarkategorier og stikprøveudtrækning;
 • Konkret udformer og bruge simple spørgeskemaer bl.a. i online form.
 • Designe og udføre simple kvalitative intervies og deltagende observation
 • Konkret analysere vareetikketter og evt. reklamers kommunikations måder og former
 • Foretage konkret deltagerobservation på netmedier
 • Vurdere beskrivende statistik i relation til markedsmæssige •problemstillinger.
 • • anvende grafiske og numeriske metoder til at undersøge og opsummere information i en enkel kategorisk eller kvantitativ variabel,
 • • anvende simpel sandsynlighedsregning og fordelinger og redegøre for hvordan sandsynlighedsregning kan bidrage til en forståelse af usikkerhed/variation i verden,
 • • identificere beskrivende metoder og inferensmetoder til undersøgelse af data samt redegøre for relevansen af sådanne metoder,
 • Opstille hypoteser angående enkeltvariable samt teste disse statistisk; Vælge den mest passende statistiske metode til test af hypoteser angående sammenhænge mellem variabler; estimere og lave grundlæggende statistiske konsekvenser (test) om befolkningsmæssige karakteristika ud fra stikprøver,
 • analysere sammenhængen mellem variable; kategoriske og kontinuerte ved anvendelse af kontingenstabeller, korrelation, regression, variansanalyse og introducerende kovariansanalyse, redegøre for relevansen af en statistisk analyse; dvs. redegøre for hvorledes beslutninger under usikkerhed kan forbedres ved en statistisk analyse,
Forudsætninger for at deltage i kurset
Ingen
Prøve/delprøver
Metode:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Rapporten skal kombinere mindst en kvalitativ og mindst en kvantitativ metode i undersøgelsen af et selvvalgt problem.
Rapporten udarbejdes i grupper 2-5 studerende.
Rapporten må maksimalt fylde 10 sider uanset gruppestørrelse. Dette gælder også hvis rapporten udarbejdes individuelt.
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve

Har den studerende udarbejdet og afleveret den skriftlige rapport til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles sygeprøven på baggrund af genindlevering af den oprindelige rapport.

Hvis den studerende ikke har udarbejdet den skriftlige rapport på grund af sygdom, skal den studerende udarbejde en rapport og deltage i den efterfølgende mundtlige sygeprøve på basis af denne.

Er den studerende ikke-bestået efter den mundtlige prøve, kan den studerende vælge at indlevere en ny, en forbedret eller en identisk rapport og på den baggrund deltage i den mundtlige omprøve.
Beskrivelse af eksamensforløbet

De studerende afleverer en skriftlig grupperapport af deres undersøgelser og går op enkletvis og begrunder metodologidsk de metodiske valg de har foretaget og foetager en selvstændig bedømmelse af resultaternes validitet, rækkevidde og pålidelighed og på hvilken måde man kan kombinere de kvalitative og de kvantitative resultater.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets mål er at lære de studerende at beherske nogle kvantitative og kvalitative metoder i praksis baseret på et kursus i elementær statistik og et i kvalitative metode som interview og spørgeskemaudformning plus semiotisk tekst-billed kombinationsanalyse.Forholdet mellem forskningsspørgsmål
og metodevalg. Valg af kvantitative og kvalitative metoder sammeni form af triangulering i form af  ”mixed methods”.

Halvdelen af kurset vil bestå af gennemgang og øvelser i elementær statistik baseret på en fast lærebog. Den anden halvdel af kurset vil bestå af kvalitative  og semi kvantitative interviews, evt. fokusgrupper inverviews  og øvelser i konkret udforming af interviews og interviewguides og analyser af vareemballagers semiotiske kommunikationsfromer om mulig sammenlignende flere kulturer. Eksperimentelle psykologiske metoder, nettnography og deltagende observation på sociale internet sites.Netnography
i form af aktivt deltagende observationsstudie.Spørgsmålet angår  bl.a. magtbalancen mellem virksomhed/brand og forbrugere. Skaber brand
communities som del af relationsmarketing et øget tilhørsforhold og dermed
mere varig loyalitet fra kunderne? Er det med til at gøre brandet til en del af
kundens identitet? Spørgsmålet er generelt og eksplorativt, hvilket efterlader
plads til at man kan vælge et forum nogenlunde frit, og at de studerende kan
definere et mere specifikt underspørgsmål..Valget af online kultur skal være
knyttet til profilering og salg/marketingsmuligheder ifht et specifikt produkt/brand, som de studerende selv vælger.

Undervisningsformer
Foredrag, øvelser baseret på opgaver og gruppearbejde på selvvalgte projekter med vejledning.
Yderligere oplysninger

Der vil bliver valgt et par grundbøger, hvor vi bruger mang kapitler, desuden vil der blive suppleret med specifikke  emnetekster, som samles i et kompendium.

Foreløbig litteratur

Stjernholm  Madsen ”Statistik for ikke-statistikere” , Samfundslitteratur. 2012.
Noget om semiotiks analyse af kombinationerne af nilleder og tekst i reklamer og kampagner.

Heiman, G. W. (2001). Understanding research methods and statistics: An integrated introduction for psychology. Second edition (hardback). Boston: Houghton Mifflin. [Especially Chapter 4, “Design issues and ethical concerns in experiments”, pp. 79-107.]
 
  Stroop, J. R. (1935/1992). Studies of interference in serial verbal interactions. Journal of Experimental Psychology: General, 121, 15-23.
 
The reading for the FairSpeak part of the lecture could be  Smith, V., Møgelvang-Hansen, P., & Hyldig, G. (2010). Spin versus fair speak in food labelling: A matter of taste? Food Quality and Preference, 21, 1016-1025.

Generelt pensum: Ib Andersen, Kap. 1-­‐2, og
Robert V. Kozinets:" Netnography: Doing Ethnographic Research Online: Kap 2 + 4 +. 5 + 7:.plus

Munin og O’Guinn, 2001; Brand Fællesskaber fra www.brandbase.dk, evt kort
tekst fra ”Det Lærende Brand”.

Brinkman & Tanggaard (2010) : "Kvalitative Metoder. En Grundbog" .Kap. 1 (s. 29-­‐53): ’Interviewet: samtalen som forskningsmetode. Hans Reitzels Forlag.  Kap. 20 (s. 429-­‐445): ’Etik i en kvalitativ verden’ ;23 + 24 (om kvalitet i
kvalitativ metode + formidling),

Case tekst om Goffman og Social Media identities. Frontstage/Backstage: i
hvor høj grad hænger de sammen i online/offline kommunikation? (med henblik på segmentering  og eksplorativ baggrund for online markedsundersøgelser generelt).

Fuglsang, Hagedorn-­‐Rasmussen og Bitsch Olsen: Teknikker i
Samfundsvidenskaberne, Kapitel  16, Hanne Warming Nielsen: ’Deltagende
Observation’ .

Ole Bjerg & Kaspar Villadsen (red.): Sociologiske Metoder. Kap. 7 om
fokusgruppen og socialkonstruktivisme.

Sidst opdateret den 03-11-2014