English   Danish

2014/2015  BA-BIMKO1079U  Tværfaglig case 2: responsible management

English Title
Interdisciplinary Case 2: Responsible Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
 • Sine Nørholm Just - Department of Business and Politics (DBP)
Primære fagområder
 • Forretningsetik, værdiledelse og CSR/Business Ethics, value based management and CSR
 • Kommunikation/Communication
 • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 15-08-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
 • Opstille en tværfaglig og praktisk problemformulering, der adresserer relationen mellem ansvarlig ledelse og interkulturel markedskommunikation i forhold til den konkrete case
 • Udvælge og forklare teorier, begreber og modeller og redegøre for disses relevans i forhold til den opstillede problemformulering
 • Foretage en teoretisk informeret og metodisk stringent analyse af casen med henblik på besvarelse af problemformuleringen
 • Foreslå en strategi for den praktiske løsning af problemformuleringen, der er begrundet i analysen
 • Udmønte strategien i et konkret kommunikationsprodukt, der tager højde for situationelle forhold som målgruppe, medievalg, genrekonventioner og dertilhørende stilistiske krav.
 • For så vidt angår den skriftlige refleksion: demonstrere metode- og formidlingsmæssig sikkerhed, herunder: Formulere sig klart og præcist og med anvendelse af det relevante fagsprog. Angive sine kilder korrekt og konsekvent. Strukturere fremstillingen og præsentere stoffet i en sprogligt og indholdsmæssigt klart formuleret og disponeret form
 • I forbindelse med det mundtlige forsvar skal den studerende kunne: Argumentere for både strategiske og kommunikative valg i forbindelse med udformningen af det konkrete kommunikationsprodukt. Indgå i en diskussion af mulige teoretiske tilgange og strategier.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 1
Krav om aktiv undervisningsdeltagelse (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Deltagelse i seminardag med mundtlig fremlæggelse og diskussion af caseanalyse.
Sygeprøve: Udarbejdelse af individuel casebesvarelse på maksimalt 5 sider.
Prøve/delprøver
Tværfaglig case 2: Responsible Management:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Prøven består af et individuelt udarbejdet kommunikationsprodukt (max. 2 sider) på baggrund af en udleveret case samt af en teoretisk refleksion over kommunikationsproduktet (max. 3 sider). Den teoretiske refleksion danner udgangspunkt for det mundtlige forsvar, hvor fokus altså er på at uddybe de strategiske valg og sætte disse i relation til det konkrete produkt og dettes udformning.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende udarbejdet og afleveret det skriftlige produkt (kommunikationsprodukt samt refleksion) til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles sygeprøven på baggrund af genindlevering af det oprindelige skriftlige produkt.
Hvis den studerende ikke har udarbejdet det skriftlige produkt på grund af sygdom, skal den studerende udarbejde og aflvere et skriftligt produkt og deltage i den efterfølgende mundtlige sygeprøve på basis af denne.
Er den studerende ikke-bestået efter den mundtlige prøve, kan den studerende vælge at indlevere et nyt, et forbedret eller et identisk skriftlig produkt og på den baggrund deltage i den mundtlige omprøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Formålet med kurset er at sætte de studerende i stand til at undersøge og diskutere sammenhængen mellem interkulturel markedskommunikation og ansvarlig ledelse, herunder at analysere konkrete empiriske cases og foreslå strategiske løsninger på disse samt omsætte strategi til konkrete produkter.

Med dette sigte for øje introduceres til en række teorier om og perspektiver på ansvarlighed og disse relateres til uddannelsens øvrige fagligheder, således at ansvarlighedsproblematikkerne så at sige belyses gennem det tværfaglige prisme, som IMK udgør - herunder med inddragelse af erhvervsøkonomiske, juridiske, marktingmæssige, kommunikative og sproglige vinkler, når og hvor dette er relevant.

Der arbejdes med konkrete caseanalyser og diskussioner, hvor teoretiske, analytiske og strategiske overvejelser kombineres og udmøntes i konkrete, kreative kommunikationsløsninger.

For at sikre den bredest mulige tværfaglige forankring og anvendelse koordineres undervisningen i Tværfaglig case 2 og Akademisk sprog således, at der arbejdes med de samme cases, men med fokus på at kombinere strategiske ansvarlighedsovervejelser med henholdsvis konkrete praktiske løsninger på dansk og teoretiske refleksioner på fremmedsproget. .
Undervisningsformer
Undervisningen består af en kombination af fællesforelæsninger og holdundervisning. Desuden er der en obligatorisk seminardag, hvor alle fremlægger og diskuterer caseanalyser.
Arbejdsbelastning
Undervisning 40 timer
Forberedelse 100 timer
Øvelsesopgaver 20 timer
Seminar 7 timer
Eksamen 40 timer
Foreløbig litteratur
Eiberg, Kristian, Erich Karsholt, Simon Torp & Sine N. Just (red) (2013): Markedskommunikation i praksis. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Der vil til kurset blive udarbejdet et kompendium med primærtekster om ansvarlig ledelse.
Sidst opdateret den 15-08-2014