English   Danish

2014/2015  BA-BIMKV1005U  Strategisk Public Relations

English Title
Strategic Public Relations

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 25
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
 • Özcan Bardakci - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29-10-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
 • identificere centrale begreber og temaer
 • redegøre for centrale teorier og modeller
 • analysere den valgte problemstilling med udgangspunkt i teorier/modeller
 • anvende centrale begreber og temaer i forhold til den valgte problemstilling
 • vurdere et økonomisk aspekt i forhold til Cost vs. Benefit
 • forholde sig kritisk ift. anvendelsen af teorier og modeller
 • vurdere risici vs. værdiskabelse
 • forholde sig til ledelsens rolle
 • diskutere løsninger eller alternativer
Prøve/delprøver
Strategisk Public Relations:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Mundtlig prøve på baggrund en skriftlig gruppesynopsis. Grupperne skal være på 3-5 studerende.
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin og Sommertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Bestemmelser ved syge-/omprøven er de samme som ved den ordinære eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at give den studerende en holistisk tilgang og forståelse af Strategisk Public Relations. Herunder særligt i forhold til, hvorfor netop dette fagområde er blevet mere aktuelt - end nogensinde.

Fagets fokus er rettet mod de udfordringer som organisationer bliver mødt af, og med hvilke midler disse organisationer agerer ud fra - i forhold til en dynamisk omverden der almindeligvis er præget af kontinuerlig forandring.

Fokus er endvidere at bibringe de studerende evnen til at reflektere og perspektivere, over de indsatser organisationer adopterer og praktiserer. Særligt set i lyset af et økonomisk perspektiv, som f.eks. Cost vs. Benefit.

Formålet er samtidig også et led i at sikre en faglig progression, i forhold til hovedfagområdet Organisation og Ledelse. Den studerende får med andre ord - mulighed for - netop at arbejde intenst med et fagområde der med hovedfagområdet både supplerer og komplementere hinanden - i høj grad.


Fagets indhold:
 

 • Introduktion til Public Relations - Grundlæggende definitioner, Legitimitet samt det herskende PR-paradigme og dets historie.
   
 • Issues Management - Omverdensforståelse, begreber, modeller og teorier, Udviklingsstadier for hvordan issues opstår/udvikler sig.
   
 • CSR  - Begrebsdefinitioner, Ansvarlighed vs. Profitskabelse-problematikken, Lovgivning, CSR-prioriteringer og CSR-strategier.
   
 • Public Affairs  - Eksistensberettigelse (License to Operate), Korporatisme, Politisk Virksomhed (Lobbyisme), Multinationale Selskaber og Strategisk Prioritering samt Strategisk Planlægning.
   
 • Beslutningsproces - Ledelsens rolle, Økonomifunktionens rolle, Beslutningsværktøj, Implementering, Cost vs. Benefit-analyse.
   
 • Risiko - Risici vs. Værdiskabelse eller Katastrofe vs. Succes.
Undervisningsformer
Faget tilrettelægges med fokus på den studerendes læring og forståelse.

Undervisningen tager derfor udgangspunkt i en kombination af oversigtsforelæsninger (herunder dialog-undervisning med inddragelse af de studerendes egne erfaringer, f.eks. aktuelle temaer fra deres respektive organisationer) samt de studerendes fremlæggelser af Mini-Cases, på ca. 4-5 PowerPoint-slides, med efterfølgende drøftelser/​opponering i plenum.
Foreløbig litteratur

Pensum:

Merkelsen, H. (red.): Håndbog i strategisk public relations, Forlaget Samfundslitteratur (2010).

Der kan forekomme kapitler fra andre lærebøger. Disse vil blive uploadet.


Artikler:

Friedman, M. (1970). The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. The New York Times Magazine, 1-6.

Neergaard, P. (2006). Chapter 1: Virksomheders sociale ansvar - Corporate Social Responsibility. En introduktion. In: Djursø, Helene Tølbøll & Neergaard, Peter: Social ansvarlighed - fra idealisme til forretningsprincip, pp. 19-37. Academica.

Porter, Michael E. & Kramer, Mark R. (2006) Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review, pp. 78-92.

Fleming, John E. (1980). Linking Public Affairs with Corporate Planning. California Management Review, Vol. XXIII, No. 2, Winter 1980, 35-43.

Der kan forekomme andre artikler. Disse vil blive uploadet.

Sidst opdateret den 29-10-2014