English   Danish

2014/2015  BA-BIMKV1011U  Public relations

English Title
Public Relations

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Anne Marie Bülow - MSC
  • Simon Krogh - MSC
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
Sidst opdateret den 02-07-2014
Læringsmål
De studerende skal kunne:

Demonstrere et fyldestgørende overblik over de for problemstillingen relevante teorier, herunder:

Udvælge de teorier mv., der har størst relevans for problemstillingen
Gennem konkrete analyser at anvende de teoretiske begreber og modeller, der er bedst egnede til at besvare problemstillingen
Evne at omsætte teoretiske begreber og modeller til konkrete handlingsanvisninger, herunder:

Demonstrere et genremæssigt overblik over relevante formidlingsformer så som strategioplæg og handlingsplaner
Bearbejde teoretiske begreber og modeller så de passer ind i praktisk, modtagerorienteret formidlingskontekst
Demonstrere en metodemæssig sikkerhed svarende til fagets generelle akademiske niveau, herunder:

Formulere sig klart og præcist med anvendelse af det relevante fagsprog
Angive sine kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen
Sikre en intern kohærens og sammenhængskraft i fremstillingens komposition
  • Udvælge de teorier mv., der har størst relevans for en given kommunikationsrelateret problemstilling.
  • Gennem konkrete analyser at anvende de teoretiske begreber og modeller, der er bedst egnede til at besvare problemstillingen
  • Demonstrere et genremæssigt overblik over relevante formidlingsformer så som pressemeddelslen
  • Formulere sig klart og præcist med anvendelse af det relevante fagsprog
  • Angive sine kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det forudsættes at den studerende har et vist kendskab til basale kommunikationsteorier – eller er indstillet på ved supplerende læsning at erhverve sig dette.
Prøve/delprøver
Skriftlig individuel:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
De studerende besvarer en stillet opgave eller case
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 7 døgn til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Mundtlig stedprøve i fuldt pensum. 20 minutter mundtlig eksamen inkl. votering og begrundelse.

Karakter: en karakter efter 7-trinsskalaen

Bedømmere: Eksaminator og bi-eksaminator.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med kurset i Public Relations er at give de studerende indsigt i, hvordan PR kan anvendes som et redskab til at (med)skabe og underbygge virksomhedens identitet, image og legitimitet i et strategisk perspektiv. De studerende får værktøjer, teorier og metoder til at udføre praktiske PR-opgaver i en organisatorisk/ virksomhedsmæssig kontekst.
 
Kurset vil bl. a. indeholde Integreret kommunikation/ Corporate Communication og pressehåndtering, offentlighedsteori, kommunikationsplanlægning, Investor Relations, mediekontakt, branding etc.
 

Undervisningsformer
Fællesforelæsninger
Yderligere oplysninger
Undervisningsskema:
Bemærk - 2 HOLD !
Hold XA : Fredag 11.40-14.25, uge 36-41,43-48.
Hold XB: Onsdag 14.25-17.00, uge 36-41,43-48.

holddeling vil blive tildelt inden august på STADS.
Foreløbig litteratur
Grundbog:
”Håndbog i Strategisk Public Relation”
Henrik Merkelsen (red.)
Samfundslitteratur
ISBN: 978-87-593-1313-8
 plus yderligere artikellitteratur
Sidst opdateret den 02-07-2014