English   Danish

2014/2015  BA-BIMTO1075U  Tale og samtale, tysk

English Title
Communication and Conversation, German

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
 • Mette Skovgaard Andersen - MSC
Primære fagområder
 • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 15-08-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
 • udtrykke sig klart og i overensstemmelse med de væsentligste af fremmedsprogets konventioner mht. sprogrigtighed.
 • gøre rede for og i praksis anvende teoretisk materiale vedrørende det talte sprogs funktioner i en interaktionssituation
 • interagere med en samtalepartner (fx eksaminator) i en meningsfuld dialog og demonstrere en forståelse af, hvordan talt sprog fungerer, og hvordan det bruges til argumentation
 • Formidle klare mundtlige budskaber på fremmedsproget i en velstruktureret præsentation
 • Formulere sig hensigtsmæssigt i forhold til målgruppe, situation, formål og genre på basis af en teoretisk baseret analyse af den givne kommunikationssituationøring og stemmestyrke
 • Formulere sig klart og tydeligt på fremmedsproget uden væsentlige kommunikationshæmmende fejl og med en passende talehastighed, stemmeføring
 • Ved præsentationen demonstrere indsigt i emnet for præsentationen
 • Ved præsentationen formulere sig på passende vis og fremføre passende argumentation
 • Demonstrere indsigt i og anvendelse af det teoretiske materiale, der er blevet arbejdet med i kursusforløbet (fx talehandlinger, face og høflighed, kohærens, argumentation, retorik)
Prøve/delprøver
Tale og samtale, tysk:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Prøven er en mundtlig prøve på basis af en individuelt udarbejdet beskrivelse af en kommunikationssituation. Situationsbeskrivelsen skal indeholde en kort redegørelse for relevante strategiske overvejelser samt have en erhvervsrelateret vinkel.
Sprog: Den skriftlige kommunikationsbeskrivelse såvel som den mundtlige eksamen (præsentation samt dialog) afvikles på tysk.
Omfang af skriftligt produkt Max. 1 side
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge-/omprøve: Har den studerende udarbejdet og afleveret den skriftlige situationsbeskrivelse til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve afvikles denne på baggrund af genindlevering af den oprindelige situationsbeskrivelse.
Har den studerende ikke udarbejdet og afleveret den skriftlige situationsbeskrivelse ved den ordinære eksamen foregår den mundtlige sygeprøve som den ordinære prøve.
Er den studerende ikke bestået efter den mundtlige prøve, kan den studerende vælge at indlevere en ny, en forbedret eller en identisk situationsbeskrivelse og på den baggrund deltage i den mundtlige prøve.
Beskrivelse af eksamensforløbet
Den studerende skal ved den mundtlige prøve lave en præsentation på baggrund af den indleverede situationsbeskrivelse og derefter redegøre for de overvejelser og valg, der er foretaget i forbindelse med denne.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Undervisningen foregår primært på tysk. Udprøvningen foregår på tysk.

Kurset sigter mod at styrke den studerendes personlige mundtlige kompetence, således at den studerende bliver i stand til at interagere uden væsentlige kommunikationshæmmende fejl i forskellige professionelle situationer, hvor mundtlig kommunikation anvendes. Til understøttelse af de praktiske færdigheder arbejdes der med teoretisk materiale, som udvælges med henblik på at understøtte den studerendes udvikling af kommunikativ kompetence.
Undervisningsformer
Undervisningen gennemføres ved hjælp af fx forelæsninger, gruppearbejde, præsentationer, diskussioner, træning af specifikke kompetenceområder eller specifikke diskursive træk, workshops mm.
Arbejdsbelastning
Undervisning 35 timer
Forberedelse 97 timer
Selvstændigt fagligt arbejde 20 timer
Hjemmeopgaver 15 timer
Eksamen inklusive eksamensforberedelse 40 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:

Fransk:

- Gabrielsen, Jonas og Tanja Juul Christiansen. 2009. Talens magt. Indføring i mundtlig retorik. Academica.
- Kompendium til Mundtlig kommunikation og interaktion – fransk 2012. Joan Tournay
- Moderne fransk Grammatik, Schønberg


Spansk:


- Comunicación empresarial (2004). Barcelona : Deusto. Harvard Business Essentials

-Comunicación y correspondencia empresarial (2007). Adams.

- Felices, A., M.A. Calderón, E.Iriarte og E.Núñez (2003): Cultura y negocios. El español de la economía española y latinoamericana. Madrid: Edinumen.

- Márquez Reiter, R. og M. E.Placencia (2005): Spanish Pragmatics. London:Palgraven McMilland.

- Mondahl, Margrethe S. & Svendsen, Lisbet P. (2003): Oral Communication – in a Foreign Language. 
Copenhagen: Copenhagen BusinessSchool Press)

- Mulholland, J. (1991): The Language of Negotiation. A handbook of practical strategies for improving communication. London: Routledge.

- Villemoes, A. og S.Kjærbeck (2003):Negociar a lo español. Copenhagen: Systime.

- Yule, G. & Widdowson, H.G. (1996): Pragmatics. Oxford: OxfordUniversity Press.

- Briz, A. (2008):Saber hablar. Instituto Cervantes, Aguilar

Tysk:

- Colliander, Peter & Hansen, Doris (2004) Sproghandlinger i tysk. Handelshøjskolens Forlag, København
- Holzheu, Harry (1996) Ehrlich überzeugen. Aktiv zuhören, souverän verhandeln, sicher gewinnen. ECON Verlag GmbH, Düsseldorf
- Gabrielsen, Jonas og Tanja Juul Christiansen. 2009. Talens magt. Indføring i mundtlig retorik. Academica
- Bruun Hansen, Agnete, Stenestad, Elva og Collin Eriksen, Carl (2002) Gyldendal Tysk Grammatik.

Sidst opdateret den 15-08-2014