English   Danish

2014/2015  BA-BIMTO2000U  Akademisk sprog, tysk

English Title
Academic Language, German

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Mette Skovgaard Andersen - MSC
Primære fagområder
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • Kommunikation/Communication
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 15-08-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
  • producere, med udgangspunkt i en stillet case, en akademisk, argumenterende tekst på fremmedsproget, som overholder de vigtigste sproglige, stilistiske og formelle konventioner for genren,
  • tilpasse denne tekst til den fremmedsprogede modtager og den givne kommunikationsituation i øvrigt,
  • identificere, diskutere og, hvor relevant, løse de problemer, der melder sig ved overførsel af tekster fra én sproglig-kulturel kontekst til en anden;
  • udtrykke sig skriftligt på fremmedsproget uden grammatiske, syntaktiske og terminologiske fejl, der i nævneværdig grad forstyrrer kommunikationen.
Prøve/delprøver
Akademisk sprog, tysk:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Rapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet
Opgaven har karakter af en individuel rapport udarbejdet på tysk på baggrund af en given case. Der gives minimum 2 uger til udarbejdelse af besvarelsen.

Rapporten skal indeholde en teoretisk og strategisk refleksion over den kommunikative udmøntning af en ansvarlighedsproblemstilling i en fremmedsproglig kontekst.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Undervisningen foregår altovervejende på tysk. Eksamen foregår på tysk.

Kurset deler tema- og caseramme med Tværfaglig case 2 om Responsible Management (også 6. sem.), både mht. øvelsescases og eksamenscase.

Kurset giver den studerende en indføring i den akademiske tekst som diskurs, dens genrekonventioner og de argumentationsformer, som typisk bruges i denne genre. Den studerende trænes i at omsætte denne indsigt til praksis ved at arbejde med øvelsescases og evt. andre mindre øvelser. Igennem disse opgaver trænes den studerende også i at reflektere over de sproglige og interkulturelle problemer, som casen giver anledning til.

I øvelsescasene skal den studerende arbejde med cases, som inden for den overordnede ramme – indtil videre Responsible Management - er stillet i kurset Tværfaglig case 2, og hvor opgaven bl.a. består i udarbejdelse af et for casen relevant dansk kommunikationsprodukt, se kursusbeskrivelse for Tværfaglig case 2. Det er dette danske kommunikationsprodukt, der i Akademisk sprog på fremmedsproget skal danne udgangspunkt for den studerendes fremmedsprogede skriftlig opgave.

I det skriftlige fremmedsprogede produkt skal den studerende angive, hvordan det danske produkt, som den studerende har udarbejdet i Tværfaglig case 2, kan overføres til den studerendes fremmedsprogsområde. Det skriftlige fremmedsprogede produkt, fx et notat, en rapport, skal udarbejdes til en af den studerende selvvalgt modtager i fremmedsprogsområdet, som den studerende ønsker skal udarbejde et udkast til et kommunikationsprodukt, der lever op til et for casen relevant sæt retningslinjer formuleret af den studerende.  For at den fremmedsprogede modtager kan udføre det ønskede arbejde, skal den studerende i sit skriftlige produkt viderebringe alle nødvendige oplysninger og redegøre for de overvejelser af strategisk, kulturel og anden art, som måtte være af relevans for den fremmedsprogede modtager. 
 
Endvidere skal den studerende udarbejde en kort præsentation af den tænkte kommunikationssituation. Denne korte præsentation har eksaminator og censor som modtager.
Undervisningsformer
Kurset består af en kombination af holdundervisning, workshops, oplæg fra studerende, en øvelsescase samt evt. andre mindre skriftlige øvelser.

Øvelsescasen i Akademisk sprog er lig med eller ligger i direkte forlængelse af øvelsescasen i faget Tværfaglig case 2: responsible management.
Arbejdsbelastning
Undervisning 30 timer
Forberedelse ud over hjemmeopgaver 80 timer
Selvstændigt fagligt arbejde 27 timer
Hjemmeopgaver 25 timer
Eksamensopgave 45 timer
Foreløbig litteratur
Litteratur oplyses på et senere tidspunkt.
Sidst opdateret den 15-08-2014