English   Danish

2014/2015  BA-BINTO1032U  Videnskabsteori

English Title
Theory of scientific method

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Tina Blegind Jensen - DIGI
Primære fagområder
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
Sidst opdateret den 16-07-2014
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler, opfylde følgende læringsmål:
  • Identificere og beskrive centrale begreber inden for videnskabsteorien.
  • Identificere og beskrive de underliggende antagelser af de udvalgte paradigmer i faget og argumentere for deres anvendelighed
  • Analysere og diskutere hvilke konsekvenser de enkelte paradigmer har for udformning af undersøgelsesdesign (fx problemformulering, metode, analyseteknikker og evaluering).
  • Reflektere over og argumentere for videnskabsteoriens betydning for praktiske problemstillinger inden for IS fagdisciplinen.
Prøve/delprøver
Videnskabsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Rapport
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Forskningsdisciplinen indenfor informationssystemer (IS) bygger på forskellige videnskabsteoretiske antagelser omkring måden, hvorpå vi frembringer viden, forstår fænomener relateret til IS og ser på forholdet mellem teori og praksis. Videnskabsteori refererer til den systematiske undersøgelse af, hvordan gyldig viden produceres, hvilke forudsætninger der ligger til grund for vidensproduktionen, samt validiteten og reliabiliteten af arbejdet.
 
Formålet med dette fag er at give studerende en grundlæggende introduktion og kendskab til den videnskabsteoretiske bredde, der findes indenfor IS disciplinen. De studerende præsenteres for fire grundlæggende paradigmer – det positivistiske, fortolkende, kritiske og design science – og deres underliggende antagelser. Herigennem illustreres, hvordan det samme problem kan tilgås forskelligt alt afhængig af udgangspunktet, og hvordan det kan resultere i forskellige metodevalg og løsningsmuligheder. 
 
Det er væsentligt, at de studerende får et dybdegående indblik i, hvad viden er, hvordan den frembringes, og hvilke konsekvenser paradigme fokus har for metodevalg og for analysen samt vurderingen af praksis. Dette hænger sammen med et indblik i hvilke kvalitetskriterier, der ligger til grund for den fremskaffede viden. Faget har stor praksis relevans, idet den studerende i rollen som "vidensskaber" og "vidensbruger" skal være i stand til at forstå og have et overblik over de videnskabsteoretiske antagelser og metodiske tilgange, som viden skabes gennem. Disse antagelser er afgørende for kvaliteten af den viden, som skabes samt dens anvendelighed i løsningen af problemstillinger både på studiet og i arbejdsmæssige sammenhænge

Undervisningsformer
Undervisningen foregår som en blanding af storholdsforelæsninger, små gruppeøvelser og diskussion. De studerende vil også blive bedt om at forberede mindre gruppepræsentationer.
Arbejdsbelastning
Forelæsning 32 timer
Forberedelse til forelæsninger 96 timer
Gruppepræsentationer 15 timer
Eksamen + forberedelse 64 timer
Total: 207 timer
Sidst opdateret den 16-07-2014