English   Danish

2014/2015  BA-BINTO1053U  Virksomhedens Økonomiske Styring (4): Virksomhedens interne økonomiske organisering

English Title
Business Economics (4): The company's internal economic organization

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Tamas Vamosi - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
  • Tamas Vamosi - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
  • Tamas Vamosi - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 16-07-2014
Læringsmål
Målet er, at de studerende - for at opnå karakteren 12 - indenfor rammerne af Økonomisk Organisationsteori konsistent skal kunne håndtere konkrete virksomhedssituationer, der kredser omkring allokering af beslutningsrettigheder, præstationsmåling og incitaments- samt belønningssystemer.

De studerende skal kunne beskrive og forklare fagets modeller, begreber, perspektiver og teorier. Desuden skal de studerende kunne anvende begreber, modeller, perspektiver og teorier på konkrete cases med henblik på at kunne identificere organisationsøkonomiske problemstillinger, gennemføre analyser og fremkomme med principielle og/eller konkrete løsningsforslag indenfor rammerne af organisationsøkonomisk teori. Ligeledes skal de studerende kunne forklare hvordan en given model eller et løsningsforslag på en problemstilling trækker på erhvervsøkonomisk teori og med udgangspunkt heri kunne forholde sig til den(t) pågældende models og/eller løsningsforslags anvendelsesmæssige muligheder og begrænsninger.
Forudsætninger for at deltage i kurset
• Et introduktionskursus i grundlæggende Erhvervsøkonomi, Virksomhedens Beslutningsanalyse eller tilsvarende
• Virksomhedens Økonomiske styring (2+3) eller tilsvarende
Prøve/delprøver
Virksomhedens interne økonomiske organisering:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 18 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet
  • Individuel mundtlig eksamen med forberedelse men uden hjælpemidler i 15 kendte eksamensspørgsmål; de 15 eksamensspørgsmål offentliggøres ved sidste undervisningsgang.
  • En i forberedelsestiden udfærdiget disposition må medtages ind til eksamen.
  • Intern prøve med bi-eksaminator.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Formålet med Virksomhedens Økonomiske Styring (4) er, at de studerende erhverver sig viden om, hvorledes virksomheder internt organisationsøkonomisk kan skrues sammen og struktureres så effektivt som muligt. Gennem HA-IT studiet er de studerende bl.a. blevet præsenteret for den klassiske Erhvervsøkonomi (produktionsfunktioner, omkostninger, markeder, optimering m.m.) – ofte benævnt Managerial Economics eller Virksomhedens Beslutningsanalyse – og for Virksomhedens Økonomiske Styring (2) (Regnskabsvæsen) og Virksomhedens Økonomiske Styring (3) (Finansiering). Virksomhedens Økonomiske Styring (4) – den interne økonomiske organisering opbygger en fælles referenceramme for Erhvervsøkonomi og Økonomistyring v.h.a. økonomisk teori, og danner herefter det teoretiske fundament for økonomistyringsundervisningen på HA-IT-studiets 5. semester - Virksomhedens Økonomiske Styring (5); den beslutnings- og –styringsorienterede økonomistyring.  
 
Faget tager udgangspunkt i det på HA-IT 1. Semester præsenterede erhvervsøkonomiske teoriapparat, hvorefter der suppleres med transaktionsomkostnings- samt principal-/agentteori. Der trækkes i særdeleshed på antagelserne om at individer er egennytte-handlende, og på at viden i virksomheder oftest fordeles asymmetrisk. Med disse to antagelser opbygges en referenceramme, hvis formål det er dels at analysere økonomiske, organisatoriske problemstillinger, men væsentligere at udstikke retningslinjer for hvordan man indretter virksomhedens ‘økonomiske, organisatoriske arkitektur’ effektivt. Man kan sige, at faget trækker markedslogikken ind i virksomheden (’Bringing the Market Inside the Firm’, Baker et. al., 2002). Der er med andre ord tale om økonomisk adfærds- og organisationsteori.
 
Fagets referenceramme – ofte teoretisk benævnt Organizational Economics – kredser omkring tre centrale problemstillinger;
 
1.      Hvordan beslutningsrettigheder i virksomheder kan organiseres og tildeles,
2.      Hvordan man kan måle og evaluere individers og organisatoriske enheders præstationer, samt
3.      Hvordan incitamentstrukturer og belønningssystemer kan konstrueres hensigtsmæssigt i forbindelse med (2), så virksomhedens værdi maksimeres.
 
Den teoretiske referenceramme er således i vid udstrækning bygget op omkring at kunne analysere organisatoriske problemer i praksis v.h.a. økonomisk teori. Faget er ‘økonomisk af natur’ forstået på den måde, at idéerne om organisatorisk effektivitet og nyttemaksimering er centrale. Men faget perspektiveres med jævne mellemrum i undervisningsforløbet op imod bl.a. sociologisk og institutionel organisationsteori.
Undervisningsformer
Undervisningen er bygget op omkring forelæsninger, der vil blive gennemført som lærerstyret dialog. Det forventes, at de studerende deltager særdeles aktivt. Forelæsningerne vil dække de væsentligste emner i pensum og blive understøttet af et antal cases, for at illustrere samt perspektivere teorien.

Som supplement til forelæsningerne lægges der op til løsningen af et antal øvelsesopgaver/​cases. Formålet med øvelserne er at diskutere samt anvende pensum - bl.a. gennem konkret modelarbejde. De studerende vil herigennem blive trænet i at analysere konkrete beslutningssituationer og opbygge analysetilgange, og samtidig vurdere teoriers forudsætninger og anvendelighed.

Øvelsestimerne foregår på den måde, at de stillede opgaver/cases som udgangspunkt gennemgås af de studerende i grupper. Når gennemgangen af de stillede opgaver/cases gøres af studerende vil en opponentgruppe typisk blive udpeget. Dennes primære opgave vil være at kommentere præsentationsgruppens løsninger samt opstille alternative løsningsmuligheder. Resten af holdet fungerer som diskussionspartnere. Øvelseslærerens opgave er at sikre øvelsernes faglige dybde og bredde samt at bringe eventuelle supplerende/nye aspekter i spil.

Brug af e-læring
Learn vil blive anvendt til distribution af dokumenter til og fra de studerende.
Arbejdsbelastning
Forelæsninger (15 * 2) 30 timer
Forberedelse til forelæsninger 96 timer
Øvelser i 1 hold (8 * 2) 16 timer
Forberedelse til øvelser 48 timer
Eksamensforberedelse 33 timer
Total: 225 timer
Foreløbig litteratur
Brickley, Smith & Zimmerman: Managerial Economics and Organizational Architecture, 5th. Ed. McGraw.Hill
Sidst opdateret den 16-07-2014