English   Danish

2014/2015  BA-BINTU1006U  Udvikling af større systemer

English Title
Development of Larger Systems

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Janni Nielsen - Institut for IT-ledelse (ITM)
Primære fagområder
 • Informatik/Information Systems
Sidst opdateret den 10-04-2015
Læringsmål
Efter at have gennemført faget skal den studerende kunne:
 • beskrive, forstå og forklare de begreber, teorier, metoder, teknikker og værktøjer, som er gennemgået i faget.
 • anvende IS begreber, metoder, teknikker og værktøjer til problemidentifikation og problemløsning i komplekse situationer.
 • redegøre for og kritisk reflektere over, hvordan teorier og begreber hver for sig og tilsammen kan bidrage til at analysere en problemsituation og fremstille en løsning.
 • planlægge og gennemføre en struktureret og metodisk analyse og design af IT-systemer.
 • redegøre for og kritisk reflektere over problemløsningsprocessen, herunder valget af analyse- og løsningsstrategi og hvordan begreber m.v. er anvendt.
 • præsentere resultaterne i en klar og overskuelig struktur og i et tilgængeligt, præcist og klart sprog.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det forventes at de studerende har forudsætninger svarende til at have gennemført 1., 2. og 3. semester af uddannelsen, herunder grundlæggende viden om programmering og virksomheders informationssystemer.
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
BA-BINTU1004U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Hvor de systemer, der blev arbejdet på de tre første semestre af uddannelsen, var relativt små, enkle og overskuelige, skal vi i dette fag se på udvikling af større systemer. Vi vil se på, hvordan større IT-baserede systemer opbygges. Fokus er brugerkendskab i design af interaktionen gennem hele design life-cycle ift brug og interaktion. Udfordringen er at krav ændrer sig løbende over tid i systemudviklingsprocessen. Det betyder, at systemdesignet skal være fleksibelt. Der vil blive lagt vægt på at give de studerende erfaring med selv at kunne arbejde systematisk med design, udvikling og konstruktion af større systemer. Programmering forventes derfor at være en kompetence de studerende har erhvervet gennem de første tre semestre, da dette vil være et område der ikke gennemgås.

Ved ”større” systemer forstås blandt andet

 1. systemer, der skal bruges af mennesker i en arbejdsproces
 2. systemer, hvis udviklingsprocesser omfatter mange mennesker og er udstrakt over lang tid
 3. systemer, som er geografisk adskilte (dvs. distribuerede)


Eksempler på ”større” systemer er Facebook, Googles søgemaskine, men også et system til administration af contractors i en global virksomhed. Andre eksempler er bl.a. intranet, web-systemer til e-handel og spil med flere samtidige brugere. Der lægges vægt på, at de studerende får prøvet at lave systemer der interagerer med den virkelige verden for at illustrere brug af data ifm f.eks. Smart Cities produktion, distribution og konsum af energi.

Ved udvikling af større systemer er metodiske arbejdsformer, teknikker og værktøjer til analyse, design, konstruktion og dokumentation betinget af den konkrete kontekst. Systemerne skal

 1. opfylde brugerorganisationens og brugerens behov
 2. have et fleksibelt systemdesign
 3. være brugervenlige og effektive at bruge


I dette fag er fokus på Menneske-computer-interaktion, der introducerer til principper for og teknikker og værktøjer til design af interaktive oplevelser og design af interaktion med større systemer. Der lægges vægt på forståelse af brugernes behov, idegenerering og konceptualisering, og på design og prototyping og teknikker til afprøvning af brugergrænseflader.

 

Principperne for udvikling vil blive gennemført i faget "Definition af IS".

Undervisningsformer
Antal lektioner:
45 med introduktion og 4x2 dages seminarer

Der er lagt op til en meget tæt kobling mellem fagene "Udvikling af større systemer" og "Definition af IS", således at de samme typer af systemer belyses ud fra fagenes forskellige vinkler. Der lægges vægt på en vekselvirkning mellem teori og praksis med workshops, arbejde med praktiske opgaver i analyse, design, programmering m.m., herunder samarbejde og innovationstilgang med inddragelse af case. “Udvikling af større systemer” og "Definition af IS" vil gennemføre et temmelig intensivt forløb, hvor forelæsninger og øvelser flyder sammen og afsluttes med et opponentseminar hvor de studerende præsenterer og får feedback på deres projektudkast.


Brug af e-læring
LEARN vil blive brugt til distribution af undervisningsmateriale til de studerende. I forbindelse med større opgaver vil der på LEARN blive oprettet fora, hvor studerende og undervisere kan stille spørgsmål og give svar af relevans for opgavernes løsning.
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 45 timer
Forberedelse (løbende dialog med undervisere) 35 timer
Fælles semesterrapport inkl. prototype 102 timer
Eksamensforberedelse og eksamen 25 timer
Total: 207 timer
Foreløbig litteratur

Interaction Design, beyond human-computer interaction, Wiley & Sons, Ltd. Sharp Helen, Rogers Yvonne and Jenny Preece (2011 ) (Dersom studerende har 2007 versionen så skal de lige være opmærsom på opdateringer.)

Sidst opdateret den 10-04-2015