English   Danish

2014/2015  BA-BIVSO2388U  Language and text - Spanish

English Title
Language and text - Spanish

Course information

Language Spanish
Course ECTS 5 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Spring
Timetable Course schedule will be posted at calendar.cbs.dk
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
  • Fagansvarlig på spansk
    Henrik Høeg Muller - MSC
Main academic disciplines
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 15-08-2014
Learning objectives
Skriftlig prøve 2
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne
• forstå en tekst om et alment erhvervsrelevant eller juridisk emne med alle detaljer, der er væsentlige
for opgavens løsning
• gengive et fagspecifikt indhold på målsproget så præcist, som den konkrete oversættelsessituation
tillader
• anvende et i forhold til kommunikationssituationen passende og varieret ordforråd, herunder den
relevante fagterminologi
• overholde de sproglige og stilistiske konventioner, som er typiske for de enkelte genrer
• udtrykke sig flydende med en høj grad af overensstemmelse med normerne for sprogets opbygning,
morfologi, syntaks og ortografi og uden kommunikationsforstyrrende fejl
• tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion

Mundtlig prøve 2
Målbeskrivelse:
For så vidt angår indholdet af prøven, skal den studerende kunne
• forstå en aktuel autentisk spansk tekst eller videooptagelse, således som den fremtræder i en saglig behandling af emnet, og give en sammenhængende fremstilling på spansk af hovedindholdet og alle væsentlige detaljer
• placere teksten eller videooptagelsen inden for fagområdet generelt, relatere den til den aktuelle samfundssituation/-debat og redegøre for erhvervs- og/eller samfundsspecifikke fænomener og forhold i teksten
For så vidt angår det sproglige niveau, skal den studerende kunne
• udtrykke sig flydende med en høj grad af overensstemmelse med normerne for sprogets udtale og intonation, morfologi og syntaks og uden kommunikationsforstyrrende fejl
• anvende et stort og varieret ordforråd, herunder den relevante fagterminologi
• indgå i dialog med eksaminator
• deltage selvstændigt og aktivt i situationen
Course prerequisites
Sprog og Tekst udprøves sammen med Fagsproglig kommunikation.

Nedenstående prøver dækker begge fag.

Skriftlig prøve 2 og mundtlig prøve 2 baserer sig dels på undervisningen på 6. semester, dels på undervisningen de foregående semestre.
Examination
The course shares exams with
BA-BIVSO2386U
Course content and structure

Sprog og tekst

I kursets teoretiske del fokuseres der på centrale emner inden for oversættelsesteori, såsom oversætterens rolle og ansvar, kulturelle barrierer, målgruppehensyn og oversættelsesstrategier (herunder oversætterens overvejelser angående adækvat brug af strategier i forskellige oversættelsessituationer). I den praktiske del diskuteres de studerendes oversættelsesforslag såvel mht. problemløsning af oversættelsesmæssig art (oversættelsens hensigtsmæssighed) som den sproglig udformning (sprog- og sprogbrugsnormer). Hvis de skriftlige opgaver giver anledning til det, tages sproglige emner op til diskussion, ligesom de analytiske færdigheder vil blive anvendt til problemløsning i forbindelse med forståelsen af kildeteksten. I den skriftlige produktion lægges hovedvægten på oversættelse til dansk.

 

Fagsproglig kommunikation

Med udgangspunkt i lærebogsmateriale og aktuelle artikler om erhvervs- og samfundsøkonomiske forhold i Spanien arbejdes der med mundtlige fremlæggelser. I den skriftlige produktion lægges hovedvægten på oversættelse til spansk.

 

Sprog og tekst
Målet med kurset er at den studerende udbygger sin viden om spanske sprogstrukturer samt sin analytiske viden med henblik på at forbedre sine færdigheder i sproglig formidling mellem dansk og spansk i overensstemmelse med gældende sprognormer og sprogbrugskonventioner, tekstens funktion, målgruppeforudsætninger og –forventninger og med anvendelse af adækvate strategier med særligt fokus på oversættelse mellem dansk og spansk.


Fagsproglig kommunikation
Kursets mål er at den studerende skal:
- uddybe sin viden om spanske erhvervsøkonomiske forhold
- erhverve viden om spanske samfundsøkonomiske forhold
- kunne oversætte en erhvervs- eller samfundsøkonomisk tekst mellem dansk og spansk
- optimere sin mundtlige kommunikationsevne.

Teaching methods
Sprog og tekst
En kombination af holdundervisning og gruppefremlæggelser med efterfølgende diskussion.
Student workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 280 hours
Expected literature

Litteratur fremgår af semesterplan

Last updated on 15-08-2014