English   Danish

2014/2015  BA-BJURO1013U  Markedsføringsret (med varemærkeret)

English Title
Marketing Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 4 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Jan Trzaskowski - Juridisk Institut (JUR)
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 30-06-2014
Prøve/delprøver
Afsætningsøkonomi og Markedsføringsret (med varemærkeret):
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er væsentligt for enhver, der arbejder med markedsføring, at kunne vurdere, hvornår påtænkt markedsføring kan være problematisk i forhold til lovgivningen, eller hvornår konkurrenternes markedsføring er ulovlig. Herudover er det en væsentlig fordel at have forståelse for, hvordan en virksomhed kan beskytte sin position på markedet ved hjælp af varemærker og andre forretningskendetegn.
I den juridiske del behandles den lovgivning, som afstikker rammerne for virksomhedens adfærd på markedet, der angår berøringsfladerne mellem virksomheden, dens aftagere, konkurrenter og samfundet i øvrigt. Endvidere behandles sanktioner, håndhævelse og juridisk risikostyring.
Faget har til formål at give den studerende værktøjer til at vurdere lovligheden af markedsføringsplaner og konkrete markedsføringsaktiviteter. Den studerende gives en forståelse for, hvor grænsen for lovlig markedsføring går, samt hvad man skal finde sig i fra sine konkurrenter. Faget giver derudover en forståelse for beskyttelsen og håndhævelse af virksomheders varemærker og andre forretningskendetegn.
Der søges gennemført en undervisning, hvor de økonomiske og de juridiske dele af faget spiller sammen.

I faget Markedsføringsret skal den studerende demonstrere et overordnet overblik over retsområdet ved at:
• identificere og forklare grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog
• gengive hovedindholdet og forklare betydningen af fagets retskilder
• udvælge, formulere, og diskutere eksempler, der er tilstrækkelig komplekse til at demonstrere den studerendes forståelse af fagets juridiske problemstillinger
• identificere juridiske problemstillinger i konkrete eksempler, og argumentere juridisk for løsning af problemstillingen samt foreslå tiltag til at imødekomme ulovligheder eller på anden måde forbedre konkrete parters retsstilling
• reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retstilstand inden for fagets retsområde

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 110 arbejdstimer på følgende vis:
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 36 timer
Forberedelse 160 timer
Eksamensforberedelse 15 timer
Foreløbig litteratur

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Learn for yderligere information.

Peter Møgelvang-Hansen m.fl.: Markedsføringsretten, 2. udgave, 2011
ICC's kodeks for reklame og markedskommunikation 2011.


 

Sidst opdateret den 30-06-2014