English   Danish

2014/2015  BA-BJURO1421U  Kreditret

English Title
Finance Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Fjerde quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Patrik Lindskoug - Juridisk Institut (JUR)
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 30-06-2014
Læringsmål
Med udgangspunkt i den eller de relevante retskilder at identificere og systematisere de forskellige kreditretlige problemstillinger og give løsningsforslag til løsning af disse med udgangspunkt i den retsdogmatiske metode.
Prøve/delprøver
Kreditret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Anden prøveform
20 minutters mundtlig eksamen uden forberedelse.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kreditretten bygger forudsætningsvis på den undervisning, der er givet i de formueretlige discipliner på 1. år. I kreditret fokuseres der på følgende elementer:
• Kreditaftaler, sondringer mellem erhverv og privat
• Gældsbreve og andre kreditretlige dokumenter
• Tinglig sikkerhed
• Factoring
• Virksomhedspant og fordringspant
• Byggelån og byggelånstransporter
• Kaution og støtteerklæringer
• Modregning
• Nødlidende kreditforhold (rekonstruktion, konkurs og gældssanering)

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis (ret til ændringer forbeholdes):
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 14 timer
Øvelser 18 timer
Workshops 12 timer
Forberedelse 137 timer
Eksamensforberedelse 25 timer
Foreløbig litteratur

Pensum fastsættes nærmere, se lektionsplanen på Learn.

Sidst opdateret den 30-06-2014