English   Danish

2014/2015  BA-BJURV3000U  Komparativ kontraktret

English Title
Comparative Contract Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Patrik Lindskoug - Juridisk Institut (JUR)
Valgfagsadministrator: Trine Buch - tb.jur@cbs.dk
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 13-04-2015
Læringsmål
Den studerende skal kunne
  • udvise kendskab til forskellige komparative metoder,
  • anvende forskellige komparative metoder og forklare de metodiske forskelle
  • redegøre for indholdet af enkelte retssystemer, særligt det romanistiske, det germanske respektive det anglo-amerikanske (Common Law),
  • analysere materielle regler i fransk ret, tysk ret og i Common Law og forklare forskelle og ligheder mellem disse nationale regler samt
  • sammenligne nævnte landes materielle regler ud fra den valgte komparative metode.
Prøve/delprøver
Komparativ kontraktret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Anden prøveform
mundtlig uden forberedelse
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget omhandler dels komparativ ret som metode, dels den komparative rets indhold.
I dagens samfund nærmer retssystemer sig hinanden i hastig fart, dels grundet EU, dels grundet øget samhandel og globalisering. Globaliseringen medfører endvidere, at det bliver endnu mere relevant at kende til andre retssystemer end det danske og det EU-retlige. Dette fag lægger vægt på privatretten inden for udvalgte retssystemer, der danner grundlag for yderligere landes ret. Her tænkes særligt på det romanistiske system (navnlig fransk ret), det germanistiske system (navnlig tysk ret) og Common Law (navnlig engelsk og amerikansk ret), samt på grænserne til CISG og andre internationale regler og forhold.
 
Fagets første del omhandler komparative metoder til sammenligning af retssystemer og forskellige landes retsregler. Der lægges særlig vægt på dels metoden länderbericht, dels på den analytiske metode. Denne del af faget behandler desuden den komparative rets formål, historie og funktion.
 
Fagets anden del omhandler sammenligning af ligheder og forskelle i de store juridiske familiers materielle indhold, de nationale retssystemer og internationale privatretlige konventioner. Hensigten er dels at få et indgående kendskab til Common Law, fransk ret og tysk ret, dels at kunne sammenholde disse landes aftale- og køberetlige regler med hinanden, med dansk ret og med CISG.
Undervisningsformer
Der undervises 13 lektioner af 3 timer.
Der lægges vægt på cases som er forberedt hjemmefra og deltagelse i undervisningen.
Arbejdsbelastning
forelæsninger 39 timer
forberedelse 150 timer
eksamen 23,5 timer
Yderligere oplysninger
Ændring i skema kan forkomme.
Onsdag 13.30-16.05, uge 37-49.
Foreløbig litteratur
Ole Lando, Kort indføring i komparativ et, 3. udgave, DJØF 2009
Ole Lando m.fl. Udenrigshandlens kontrakter, 5. udgave, DJØF, 2006
Uddrag af Zweigert & Kötz, An introduction to comparative law, 3. udgave, Oxford, 1998
Sidst opdateret den 13-04-2015