English   Danish

2014/2015  BA-BKOMO1005U  Tværfagligt 1.årsprojekt: Kommunikationsstrategiske udfordringer i et samfundsanalytisk perspektiv

English Title
Interdisciplinary 1st Year Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Julie Uldam - Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse (IKL)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Organisation/Organization
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
  • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 14-06-2016
Læringsmål
Tværfagligt 1.årsprojekt
Den studerende skal være i stand til at:

NB: Faget Strategi og samfundsdiagnostik (1. semester) indgår i prøven.
  • Udforme og afgrænse en konkret problemformulering med sigte på at udforske de kommunikationsstrategiske udfordringer for en organisation som HA(kom.) studiet har udvalgt
  • Beskrive den udformede problemstilling med afsæt i de samfundsdiagnostiske, strategiske og kommunikationsteoretiske fagområder, herunder at begrunde de konkrete teorivalg samt anvende dem i konkrete, empiriske analyser
  • Udvælge og analysere samt vurdere pålideligheden af empiri samt begrunde relevansen heraf i forhold til projektets problemstilling og den specificerede organisation
  • Stukturere fremstillingen i en sprogligt klar og veldisponeret form.
Prøve/delprøver
Tværfagligt 1.årsprojekt: Kommunikationsstrategiske udfordringer i et samfundsanalytisk perspektiv:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Prøven har form af et tværfagligt projekt, der udarbejdes i grupper à 4-5 studerende. Projektet danner udgangspunkt for en efterfølgende mundtlig gruppeeksamen. Eksaminationen (inkl. votering og karaktergivning) varer 60 minutter plus 25 minutter til feedback for en gruppe på 5 studerende, og eksaminationen (inkl. votering og karaktergivning) varer 50 minutter plus 25 minutter til feedback for en grupper på 4 studerende. En studerende, som skriver alene, eksamineres i 20 minutter og får 10 minutters feedback.
Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen på baggrund af en samlet bedømmelse af den skriftlige og den mundtlige præstation. Bedømmelsen foretages af eksaminator og en ekstern censor.
Omfang af skriftligt produkt Max. 40 sider
4 studerende skriver max 35 normalsider, 5 studerende skriver max 40 normalsider. Én person skriver max 10 normalsider.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Omprøve: Hvis den studerende ikke består den ordinære prøve kan han/hun gå til en mundtlig omprøve med udgangspunkt i det allerede udarbejdede projekt samt et tillæg af 5 normalsider. Som grundlag herfor afgiver bedømmerne senest ugedagen efter den mundtlige eksamination en skriftlig kritik af den pågældende studerendes eksamenspræstation med tilhørende angivelse af kravene til det supplerende materiale.
Sygeprøve: Studerende, der pga. sygdom er forhindrede i at deltage i den ordinære mundtlige prøve, kan gå til en mundtlig sygeprøve. Studerende, der pga. sygdom er forhindrede i at deltage i projektudarbejdelsen, skal aflevere et nyt projekt og derefter til en mundtlig prøve med udgangspunkt i det afleverede projekt.
Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i maj/juni. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven i august og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursus: Tværfagligt 1.års projekt:
Formålet med projektet er at styrke de studerendes evner til at bearbejde den viden de har opnået gennem det første år, og derigennem opnå en forståelse for mulige sammenhænge på tværs af fagene.

Formålet med 1.års projektet kan derfor opdeles i to: For det første skal de studerende lære at arbejde problemorienteret i grupper. Her skal de lære at forstå og håndtere de udfordringer og fordele, der ligger i problemorienteret projektarbejde. For det andet skal de studerende anvende og videreudvikle deres faglige viden om teorier, perspektiver og metoder til analyse af kommunikationsstrategiske problemstillinger.

På listeform er de konkrete mål for 1. års projektet:
• at styrke tilegnelsen af det teoretiske stof fra undervisningen på 1. år gennem selvstændigt og målrettet arbejde med et udvalg af teorier og perspektiver.
• at gøre erfaringer med muligheder og begrænsninger i samt relationer mellem de enkelte fag med henblik på at opbygge en forståelse for tværfaglighedens muligheder og udfordringer.
• at reflektere over forskellene i navnlig kommunikationsteoretiske og samfundsanalytiske perspektiver, og problemerne i at analysere, forstå og præsentere sådanne forskelle.
• at gøre erfaringer med selvstændig indsamling og vurdering af empiri.
• at gå videre i indlæringen af en problemorienteret og projektorganiseret arbejdsmetode.
• at gøre erfaringer med at arbejde i grupper, der har deltagere med forskellig baggrund og holdning.
 
Subject: Strategi og samtidsdiagnostik:
Kurset 'Strategi og samtidsdiagnostik' er et 'subject', som understøtter 1.års projektet ved at give en grundlæggende forståelse af samfundsmæssige processer som forudsætning for at kunne analysere virksomheders og organisationers sociale og politiske omverdensbetingelser og deres strategiske handlemuligheder. Beskrivelsen af kurset 'Strategi og samtidsdiagnostik' er derfor inkluderet i beskrivelsen af 1.års projektet.

Formålet med kurset 'Strategi og samtidsdiagnostik' er at sætte forståelsen af organisationers kommunikationsstrategiske udfordringer ind i en samfundsanalytisk sammenhæng. I den kommunikerende organisation er der strategi på spil på alle niveauer og det bliver derfor utilstrækkeligt kun at lokalisere strategi som en ledelsesopgave (selvom det selvfølgelig også er det). Kurset præsenterer en række perspektiver, der synliggør, hvordan strategi handler om at skabe det mulige i det kontingente. Kontingens er et filosofisk begreb, der betegner det, der hverken er umuligt eller nødvendigt. I erhvervsøkonomien bliver strategi ofte udlagt som et beregningsforhold; organisationen skal kalkulere sig frem til den optimale måde at forholde sig til sine omgivelser på; kunder, markeder, investorer, det politiske system etc. Et sådant strategibegreb forudsætter, at omgivelserne er stabile. Hvis vi imidlertid forestiller os, at omgivelserne er foranderlige og kontingente, må man tænke strategi på en anden måde. At forholde sig strategisk til kontingens kræver, at man sætter organisationens forhold til sin samtid i begreb.

Undervisningsformer
Kursusaktivitet: Tværfagligt 1.årsprojekt

Studenterarbejdstimer:
Eksamensforberedelse
Kursusaktivitet: Strategi og samtidsdiagnose: 206,25
Vejledning, øvrig undervisning og eksamensaktiviteter i øvrigt: 206,25
Total 15 ECTS / 412,50 SAT
Foreløbig litteratur

Tværfagligt 1.årsprojekt:

Pensum fra Kommunikationsfagene og Strategi og Samfundsdiagnostik på 1. år

Strategi og samfundsdiagnostik:

Andersen
, Niels Åkerstrøm (1995). Institutionel historie – udkast til en analysestrategi. Statsvetenskaplig Tidskrift , 98, 3, pp. 257-280.
Andersen, Niels Åkerstrøm (2000). Public Market – Political Firms. Acta Sociologica, 43, 1.
Andersen, Niels Åkerstrøm (2002). Polyfone Organisationer. Nordiske Organisasjonsstudier, 4, 2, pp. 25-51.
Andersen, Niels Åkerstrøm (2004). Ledelse af personlighed - om medarbejderens pædagogisering.IPedersen, Dorthe (Ed.), Offentlig ledelse i managementstaten, (pp.241-267). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Andersen, Niels Åkerstrøm & Asmund W. Born (2005). Følsom selvesklusjon - eller følelser som kommnikativt artefakt i organisasjoner. In Nyeng, Frode & Grete Wennes (Eds.), Kan organisasjoner føle?, (pp.155-171). Oslo: J.W. Cappelens Forlag.

Andersen, Niels Åkerstrøm (2006.) Partnerskabelse, København: Hans Reitzels Forlag (kapitel 2 og 6).

Christensen, Lars Thøger & George Cheney (2000), "Self-Absorbtion and Self-Seduction in the Corporate Identity Game." In Majken Schultz, Mary Jo Hatch & Mogens Holten Larsen (Eds.), The Expressive Organization. London: Oxford University Press, pp. 246-270.
Christensen, Lars Thøger (2004), "Det forførende medie. Om autokommunikation i markedsføringen.", i Mediekultur, Nr. 37, (juni), pp. 14-23.
Dean, Mitchell (1999). Risiko, beregnelig og uberegnelig. In Rasborg, Klaus, Kurt Aagaard Nielsen, Anni Greve et al (Eds.), Risiko, politik og miljø i det moderne samfund – en antologi om en aktuel kontrovers, (pp.212-243). Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.
Frankel, Christian & Erik Højbjerg (2010). Public Affairs og den politiske virksomhed, i Merkelsen, Henrik (Red.), Håndbog i Strategisk Public Relations, Gylling: Samfundslitteratur (pp. 243-275).
Grolin, Jesper (1999). Industrien i risikosamfundet – legitimitet, subpolitik og dialog i Brent Spar sagen. In Rasborg, Klaus, Kurt Aagaard Nielsen, Anni Greve et al (Eds.), Risiko, politik og miljø i det moderne samfund – en antologi om en aktuel kontrovers, (pp.264-292). Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.
Hardis, Jeanet (2001). Er det 'hot' eller 'not'? – om skabelsen af fænomenet sociale partnerskaber. GRUS, 65, pp. 46-68.
Højbjerg, Erik (2004). Forvaltningspolitikkens privatisering, i Frankel, Christian (red.) Virksomhedens politisering(pp. 103-134). Frederiksberg: Samfundslitteratur.
March, James G. (1991). Exploration and Exploitation in Organizational Learning, Organization Science Vol. 2 No. 1, pp. 71-87.
Mintzberg, Henry & James A. Waters (2003 [1985]). Of Strategies, Deliberate and Emergent, i Kay, John (Ed.), The Economics of Business Strategy, Cheltenham: Edward Elgar (pp. 40-55).
Power, Michael (1994): The Audit Society; in Anthony G. Hopwood and Peter Miller (eds.): Accounting as social and institutional practice, Cambridge University Press (pp. 299-316).
Raffnsøe, Sverre & Ove K. Pedersen (1993). Hænger samfundet sammen? Teori Praksis, pp. 7-18.
Sennett, Richard (2000). Street and Office: Two Sources of Identity. In Giddens, Anthony & Will Hutton (Eds.), On the edge – Living with global capitalism, (pp.175-190). London: Jonathan Cape. 

Sidst opdateret den 14-06-2016