English   Danish

2014/2015  BA-BKOMO1006U  Kommunikation - i teori og organisationer

English Title
Communication - in Theory and Organizations

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed To semestre
Placering Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Lars Thøger Christensen - MSC
Primære fagområder
  • Erhvervspsykologi/Business psychology
  • Kommunikation/Communication
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 11-11-2014
Læringsmål
  • Den studerende skal være i stand til at skrive en ortografisk og grammatisk korrekt tekst med en klar struktur og en velgennemført argumentation for de analytiske og teoretiske pointer.
  • Den studerende skal kunne demonstrere overblik over relevante kommunikationsteorier, begreber og modeller (repræsenteret ved pensum for 1. og 2. semester) og være i stand til at udvælge og anvende de for opgavens problemstilling relevante teorier, begreber og modeller i en selvstændig analyse af en konkret case inden for organisationskommunikation.
  • Den studerende skal i besvarelsen kunne demonstrere en teoretisk funderet forståelse af en given organisation og dens kommunikation, samt kunne reflektere over hvordan et givet valg af en bestemt teoretisk forståelsesramme har konsekvenser for kommunikations- og organisationsforståelsen.
Prøve/delprøver
Kommunikationsteori og –strategi : Kommunikation - i teori og organisationer:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Den studerende udarbejder individuelt et skriftligt analyserende essay af max 10 normalsider, til hvilket der gives fem døgn. Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen. Bedømmelsen foretages af eksaminator samt en ekstern censor.
Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen.
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommertermin
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Syge-/omprøve: Essayet erstattes af 20 minutters mundtlig eksamen i hele pensum uden forberedelse.
Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven i august og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Forelæsningsrækken på 1.semester introducerer forskellige tilgange til, teorier om og modeller for kommunikation i et historisk perspektiv, samt centrale, mere overordnede perspektiver på kommunikation. Som introduktionsforelæsninger sigter undervisningen mod at anskueliggøre feltets mangfoldighed og at skabe et første overblik over almen kommunikationsteori. Endelig anskueliggøres den praktiske relevans og anvendelse af diverse kommunikationsteorier og -modeller.

Holdøvelser har til formål at de studerende får lejlighed til at gå i dybden med centrale aspekter af de teoretiske domæner som præsenteres i kommunikationsforelæsningerne. Opnåelse af en dybere forståelse af udvalgte teorier, modeller, definitioner etc. står i centrum for undervisningen. Derudover har holdøvelserne til formål at de studerende får indsigt i og erfaring med praktisk anvendelse af disse udvalgte teorier og modeller til både produktions- og analyseformål.

Kommunikationsfagblokken har på andet semester i studieforløbet som overordnet formål at give en introduktion til forskellige teorier, begreber og modeller inden for ’organisationskommunikation’ som videnskabeligt felt, herunder at:

• give rammer for analyse og diskussion af forskellige cases fra det empiriske felt ’organisationskommunikation’ med anvendelse af de introducerede teorier, begreber og modeller

• lægge op til kritisk refleksion af de enkelte teorier, begreber og modellers anvendelighed til at beskrive, analysere og vurdere konkrete kommunikationsproblemer, som de stiller sig inden for en given organisation, med henblik på fremtidig anvendelse i et projektarbejde og senere i en jobkontekst som ’strategisk kommunikatør’.

Undervisningsformer
Kommunikation - i teori og organisationer del 1: Almen kommunikation

Studenterarbejdstimer:
Deltagelse i forelæsninger: 20
Øvelser: 20
Forberedelse (herunder læsning af pensum og forberedelse af øvelser): 86,25
Løbende opgaver og fremlæggelser: 40
Eksamensforberedelse: 40
Total: 7,5 ECTS / 206,25 SAT


Kommunikation - i teori og organisationer del 2: Organisationskommunikation

Studenterarbejdstimer:
Deltagelse i forelæsninger: 18
Øvelser: 16
Forberedelse (herunder læsning af pensum og forberedelse af øvelser): 75,25
Løbende opgaver og fremlæggelser: 40
Eksamensforberedelse: 57
Total 7,5 ECTS / 206,25 SAT
Foreløbig litteratur

Kommunikation i teori og organisationer 1: Almen kommunikation

Kommunikation i teori og organisationer 2: Organisationskommunikation


Litteratur:
Offentliggøres på CBSLearn inden semesterets start.


 

Sidst opdateret den 11-11-2014