English   Danish

2014/2015  BA-BKOMU1001U  Erhvervsøkonomisk teori og analyse: Branding

English Title
Branding

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Fabian Csaba - MSC
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing
  • Organisation/Organization
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 03-07-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
  • demonstrere overblik og indsigt i centrale faglige begreber, analytiske modeller og aktuelle problemstillinger indenfor brandledelse.
  • redegøre for branding som et mangefacetteret begreb, som ændrer form afhængigt af hvilken teoretisk tilgang, man iagttager ud fra. Der lægges vægt på den studerendes evne til at identificere og sammenligne de enkelte teorier, og forklare deres indbyrdes sammenhæng, herunder modsigelser.
  • udvise evne til at anvende de forskellige teorier på praktiske cases, samt argumentere og reflektere over sit valg og fravalg af fagets begreber i case-analysen
Prøve/delprøver
Erhvervsøkonomisk teori og -analyse: Branding:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Individuel mundtlig eksamen (20 minutter pr. studerende) på baggrund af en 3-døgns opgave baseret på udleveret case og opgavespørgsmål
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Individuel mundtlig eksamen af 20 minutters varighed i hele pensum uden forberedelse eller hjælpmidler.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Prøven er baseret på en at de studerende i grupper på 4-5 personer i løbet af tre døgn udarbejder en casebesvarelse af max. 15 normalsider (én person skriver max 5 sider), der sammen med fagets pensum danner udgangspunkt for en efterfølgende individuel mundtlig eksamen af 20 minutters varighed. Ved bedømmelsen af prøve indgår de studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er en helhedsvurdering af det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation.

Ved syge-/omprøve erstattes casebesvarelsen af en individuel mundtlig eksamen af 20 minutters varighed i hele pensum uden forberedelse.

Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i april. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven i august og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.

Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget beskæftiger sig med følgende temaer: Brandbegreber og teoretiske traditioner, brandledelse og -strategi, værdiansættelse af brands/brand equity, visuel og corporate identitet, organisationsidentitet og corporate branding, forbruger-brand relationer, brand community, kulturelle brands, globale og lokale brands, kritiske perspektiver på brands.

Faget giver de studerende et overblik i branding som teoretisk koncept og belyser de strategiske og organisatoriske problemstillinger, som organisationer møder i arbejdet med at tilrettelægge og koordinere deres brand-aktiviteter.
 
Faget søger at bygge videre på den erhvervsøkonomiske og markedskommunikationsfaglige ballast som de forudgående semestres undervisning har bibragt de studerende.
 
Sigtet er at give de studerende overblik og indsigt i relevante faglige begreber, analytiske modeller og aktuelle problemstillinger for derigennem at forberede dem på at arbejde med branding i forskellige typer organisationer (herunder kommunikations- eller reklamebureauer), under deres praktikophold på 5. semester (og senere karrierer). Faget begrænser sig ikke til et virksomhedsstrategisk perspektiv på branding, men udfordrer de antagelser, der ligger til grund for brandledelse som teoretisk og praktisk koncept. Således rejses i faget spørgsmål om fx realiseringen af synergi; kontrol og magt; måleproblemer; modtagere og målgruppers rolle, og teoriudvikling i branding.

Undervisningen afvikles i to spor: en forelæsningsrække og en øvelsesrække. Disse har en både vertikal og horisontal sammenhæng.

Forelæsningsrækken udgør første spor baseret på en præsentation af såvel teoretiske diskussioner og modeller som praktiske problemstillinger. Forelæseren tilstræber dialog med de studerende om den enkelte forelæsnings tema, men størrelsen af storholdet sætter nogle væsentlige begrænsninger for denne dialog. Forelæseren lægger i sin præsentation af forelæsningens emne og teori op til en diskussion på de efterfølgende øvelseshold.
Det er derfor hensigten, at øvelsesrækken, der i et andet spor løber tematisk og tidsmæssigt parallelt med forelæsningerne, skal give gode rammer og rig mulighed for dialog mellem øvelseslærer og de studerende. Indholdet i den enkelte forelæsning og dens sammenhæng med undervisningen på semestret i øvrigt behandles på grundlag af analyse og diskussion af udvalgte caseopgaver, eksempler og spørgsmål.
Undervisningsformer
Undervisningen afvikles i to spor: En forelæsningsrække og en øvelsesrække. Disse har en både vertikal og horisontal sammenhæng.
Forelæsningsrækken udgør første spor baseret på en præsentation af såvel teoretiske begreber, diskussioner og modeller som praktiske problemstillinger. Forelæseren tilstræber dialog med de studerende om den enkelte forelæsnings tema, men størrelsen af storholdet sætter nogle væsentlige begrænsninger for denne dialog. Forelæseren lægger i sin præsentation af forelæsningens emne og teori op til en diskussion på de efterfølgende øvelseshold.
Arbejdsbelastning
Studenterarbejdstimer 206 timer
Deltagelse i forelæsninger 16 timer
Deltagelse i øvelsestimer 14 timer
Forberedelse til forelæsninger og øvelser 110 timer
Opgaver og fremlæggelser (case) 16 timer
Forberedelse og løsning af case opgave 25 timer
Eksamensforberelse 25 timer
Foreløbig litteratur

Boje, D. M., & Khan, F. R. (2009). “Story-branding by empire entrepreneurs: Nike child labour and Pakistan's soccer ball industry”.Journal of Small Business and Entrepreneurship, 1, 9-24..
Cornelissen, J. P. et al. (2007). “Social identity, organizational identity and corporate identity: Towards an integrated understanding of processes, patternings and products”.British Journal of Management, 18, 1-16.
Diamond, Nina et al. (2009). American Girl and the Brand Gestalt: Closing the Loop on Sociocultural Branding Research. Journal of Marketing: Vol. 73, No. 3, pp. 118-134.
Fournier, Susan. (1998). "Consumers and Their Brands: Developing Relationship Theory in Consumer Research", Journal of Consumer Research 24(4):343-73.
Fournier, Susan (2009) “Lessons Learned about Consumers’ Relationships with their Brands”. Chapter 1 in MacInnis et al. (eds.) Handbook of Brand Relationships. New York: M.E. Sharpe, 5-23.
Hatch, Mary Jo & Schultz, Majken. (2009), "Of Bricks and Brands: From Corporate to Enterprise Brand." Organizational Dynamics (2), 117-130.
Heding, Tilde; Knudtzen, Charlotte F., and Bjerre, Mogens (2009). Brand Management. London: Routledge, 9-26.
Holt, Douglas B. (2004). How Brands Become Icons: the Principles of Cultural Branding Boston, Mass: Harvard Business School Press. 1-38.
Holt, Douglas B. & Cameron, Douglas (2010). Cultural Strategy: using innovative ideologies to build breakthrough brands. Oxford: Oxford University Press, 19-47. 173-192.
Juntunen, Mari et al.(2010) “Corporate brand building in different stages of small business growth”, Brand Management, Vol. 18, 2, 115–133.
Kates, S. M. (2004). The dynamics of brand legitimacy: An interpretive study in the gay men's community.Journal of Consumer Research, 31(2), 455-464.
Keller, Kevin Lane (2001), “Building Customer-based Brand Equity – A Blueprint for Creating Strong Brands” MSI working paper 01-107, 1-31.
Keller, Kevin Lane (1993), “Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity,”Journal of Marketing, 57(1), 1-22.            
Keller, Kevin Lane (2008), “Red Bull: Building Brand Equity in Non-Traditional Ways”. Best Practice Cases in Branding. Lessons from the World’s Strongest Brands. Upper Saddle Wells, N.J.: Prentice Hall, 73-99.
Merz, Michael A., He, Yi, and Vargo, Stephen L. (2009). "The Evolving Brand Logic: a Service-Dominant Logic Perspective." Journal of the Academy of Marketing Science 37(3), 328-44.
O’Guinn, T. C.  & Muniz, A. M., Jr., (2009) “Collective Brand Relationships”. Chapter 9 in MacInnis et al. (eds.) Handbook of Brand Relationships. New York: M.E. Sharpe, 173-194.
Olins, Wally (2008). The Brand Handbook. Thames & Hudson: London, 24-53.
Quelch, John A. and Laidler-Kylander, Nathalie. (2006), The New Global Brand: Managing Non-Government Organizations in the 21st Century. Mason, Ohio: Thomson/South-Western, 174-195.
Rosenbaum-Elliott, Richard et al.(2011), Strategic Brand Management. Second Edition. Oxford: Oxford University Press.
Schau, H., Muñiz, A. & Arnould, E. (2009), “How brand community practices create value”. Journal of Marketing, 73, 30–51.
Schultz, M., & Hatch, M. J. (2003). “The cycles of corporate branding: The case of the Lego company”.California Management Review, 46(1), 6-21.
Tarnovskaya, V.V. & de Chernatony, L., (2011) "Internalising a brand across cultures: the case of IKEA", International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 39 Iss: 8, pp.598 – 618
Thompson, C. J., Rindfleisch, A. & Arsel, Z. (2006), “Emotional Branding and the Strategic Value of the Doppelgänger Brand Image,” Journal of Marketing, 70 (January), 50–64.
 

Sidst opdateret den 03-07-2014