English   Danish

2014/2015  BA-BKOMU1002U  Erhvervsøkonomisk teori og analyse – Det institutionelle perspektiv

English Title
Erhvervsøkonomisk teori og analyse – Det institutionelle perspektiv

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Anders Ravn Sørensen - MPP
Primære fagområder
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
  • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 03-07-2014
Læringsmål
Bedømmelsen tager udgangspunkt i følgende mål med faget:
  • Den studerende skal kunne redegøre for teorier og perspektiver på virksomhedens institutionelle omgivelser
  • Den studerende skal kunne diskutere institutionelle strukturers og processers betydning for organisering af virksomhedsrelationer og strategisk adfærd
  • Den studerende skal opnå konkret forståelses for institutionelle forholds betydning for øvrig erhvervsøkonomisk og strategisk handling
  • Den studerende skal gennemføre systematiske analyser af virksomhedens institutionelle omgivelser
  • Den studerende skal udvikle praktisk beslutnings- og rådgivningskompetence i forbindelse med virksomhedens organisering af eksterne relationer i et institutionelt perspektiv
Prøve/delprøver
Erhvervsøkonomisk teori og analyse: Det institutionelle perspektiv:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Udprøvning er en synopsiseksamen. En synopsis er en kort skriftlig redegørelse på max. 5 normalsider for et tema/emne hvori den studerende beskriver en afgrænset problemstilling, der lægger op til en uddybning og diskussion ved en mundtlig præsentation.
Selvom formen er meget kortfattet, skal synopsen udformes i almindeligt og kommunikativt adækvat skriftsprog. Stikordsform bør kun anvendes hvor det alligevel ville være naturligt.
Synopsen skal indeholde
• præsentation af det generelle emne
• indkredsning af den relevante problemstilling
• kort redegørelse for relevant teori og/eller metode.
Den studerende har ret til en halv times vejledning i forbindelse med udarbejdelse af problemformuleringen; dette kan ske gennem møde eller gennem besvarelse af 1 til 2 mails.
Den mundtlige prøve indledes med at den studerende med udgangspunkt i synopsen fremkommer med et mundtligt oplæg af 3-5 minutters varighed, som danner udgangspunkt for en efterfølgende individuel mundtlig eksamen af 20 minutters varighed. Den resterende del af den mundtlige prøve foregår som en diskussion mellem eksaminator og den studerende af det fremlagte stof under inddragelse af baggrundsviden, litteraturen om det valgte tema/emne samt eventuelt aktuelle forhold der måtte have relevans for synopsen. Eksamenspræstationen bedømmes som en helhed.

Ved bedømmelsen af prøve indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er en helhedsvurdering af det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation.
Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen.
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommertermin
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven i august og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.
Ved syge-/omprøve erstattes synopsiseksamen af en individuel mundtlig eksamen af 20 minutters varighed i hele pensum uden forberedelse.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Det Institutionelle Perspektiv på HA(Kom) sigter på at give de studerende et helhedsorienteret syn på virksomheders strategiske adfærd, hvor relevante forhold i såvel den interne kontekst som den eksterne kontekst bringes ind i den empiriske analyse. De studerende trænes her i at sammentænke relationer, historiske årsager og fremtidige påvirkninger imellem forskellige analyseniveauer og redegøre for disse i korte, præcise og pointestyrede analyser.

Kurset træner de studerende til at gennemføre analyser af virksomheders strategiske mulighedsrum. Kurset tager teoretisk udgangspunkt i en række centrale teoriudviklinger indenfor institutionel teori. Vi kommer til at gennemgå klassiske tekster indenfor dette felt som f.eks. North, Oliver, Meyer & Rowan og Fligstein, der, på forskellige måder, søger at forklare det eksterne og interne pres, der potentielt påvirker organisationers adfærd.

I fællesforelæsninger bliver disse centrale tekster gennemgået, diskuteret og illustreret ved en række cases, mens der med den sideløbende holdundervisning vil være mulighed for yderligere fordybelse, studenteroplæg og diskussion.
Undervisningsformer
Undervisningsmetoden på fjerde semester er specifikt udviklet for at muliggøre, at de studerende opnår de ønskede kompetencer. Metoden integrerer forskellige undervisnings- og arbejdsformer under rammerne af den vedtagne CBS-pædagogik.

Undervisningsmetoden er baseret på en kombination af formidling, diskussioner, casestudier og praktisk arbejde på forelæsninger, holdøvelser og en workshop. Der lægges i undervisningen særlig vægt på den praktiske anvendelse og forståelse af fagets pensum og relaterede problemstillinger. Kombinationen af pensum, cases og aktiv individuel og gruppebaseret deltagelse udgør rammen for en spændende, meningsfuld og forhåbentlig lærerig proces.

Undervisningen tilrettelægges på intet tidspunkt som simpel genfortælling af pensum, ligesom du ikke kan forvente, at al pensum bliver berørt i undervisningen. Det forventes, at du selv læser den angivne litteratur forud for undervisningen og diskuterer din fortolkning af den i studiegrupper, på øvelseshold og på EØ-portalen på SSF.
Arbejdsbelastning
Deltagelse i forelæsninger 16 timer
Øvelser 14 timer
Forberedelse (herunder læsning af pensum og forberedelse af øvelser) 81 timer
Løbende opgaver og fremlæggelser 30 timer
Eksamensforberedelse 65 timer
Foreløbig litteratur

Offentliggøre på CBSLearn inden semesterets start.

Sidst opdateret den 03-07-2014