English   Danish

2014/2015  BA-BKOMU1007U  Kommunikationsteori- og strategi: Medieudvikling og digital kommunikation

English Title
Development of Media and Digital Communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Karl-Heinz Pogner - MSC
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Ledelse af Information og Videnledelse/Management of Information and Knowledge Management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 03-07-2014
Læringsmål
-Den studerende skal være i stand til at demonstrere overblik over udvalgte medieteorier og teorier om informations- og kommunikationsteknologiens betydning for samfund, organisationer og individer.
-Den studerende skal være i stand til at anvende disse teorier til at analysere en konkret problemstilling i forbindelse med en organisation inden for mediekommunikation og / eller digital kommunikation.
-Den studerende skal være i stand til at beskrive og undersøge en selvvalgt empirisk case til at demonstrere sin empirisk og teoretisk viden og sine analytiske færdigheder.
- Den studerende skal i sin selvstændige analyse kunne koble viden om organisation, medier og kommunikation og forklare deres indbyrdes sammenhæng vha. af analysen af den indsamlede empiri. Kvalitet af analysen omfatter både argumentation, dokumentation og konsistens.
- Den studerende skal være i stand at forklare fagets begreber (repræsenteret i pensum) og deres betydning i forhold til hinanden og i forhold til casen.
- Den studerende skal være i stand til at reflektere over fagets teorier om samspil mellem samfund, medier/teknologi og kommunikation i forhold til den konkrete empiri – og omvendt. Herunder skal den studerende kunne begrunde valg af teorier i forhold til casen, sammenligne teoriens udsagnskraft i forhold til den valgte empiri og forstå de indsamlede datas særpræg og beskaffenhed.
- Dens studerende skal være i stand at formidle analyserne på en velstruktureret, flydende, korrekt og fagsprogligt adækvat måde.
Prøve/delprøver
Kommunikationsteori- og strategi: Medieudvikling og digital kommunikation:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
En individuel mundtlig eksamen på baggrund af gruppesynopsis. Den mundtlige eksamen varer 20 minutter. Der sættes en afleveringsfrist for synopsen af studiesekretariatet, men arbejdet med synopsen kan påbegyndes når som helst inden for denne dato.
Synopsen, der i kort form skitserer en problemstilling inden for fagets pensum vha. en selvvalgt case-organisation og som sammen med pensum danner udgangspunkt for den mundtlige prøve, skal skrives i grupper på 4-5 personer. Synopsen indgår i bedømmelsesgrundlaget. Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen. Bedømmelsen foretages på baggrund af den mundtlige præstation.
Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen.
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
4 personer skriver max 5 normalsider, 5 personer skriver max 6 normalsider. Én person skriver ved individuel aflevering max 3 sider.
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
For sygeprøve gælder følgende bestemmelser: For studerende, der har deltaget i udarbejdelse af synopsen, men er syg ved den mundtlige eksamen, er sygeprøven en ny mundtlig eksamen på baggrund af den allerede udarbejdede synopsis. Studerende, der ikke har deltaget i udarbejdelse af synopsis på grund af sygdom, skal indlevere en synopsis forud for den mundtlige sygeprøve.
For omprøve gælder følgende bestemmelser: Studerende der ikke består den ordinære eksamen skal indlevere en ny synopsis forud for den mundtlige prøve.
Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget ”Medieudvikling og digital kommunikation” skal give de studerende indblik i historiske, organisatoriske og teoretiske forhold, der vedrører interpersonelle medier og massemedier samt digital kommunikation. Udgangspunktet er samfundsmæssige aspekter samt organisationernes forhold til – og strategiske brug af medierne. Der fokuseres bl.a. på de digitale medier (herunder Internet og Intranet) idet disse i særlig grad følges af nye muligheder og udfordringer for virksomheder, organisationer og de ”gamle” massemedier.
De studerende skal danne sig en forståelse for disse medietyper og ikke primært beskæftige sig med design og teknik. Dog vil disse emner blive berørt i en grad, der gør det muligt at forstå – og kommunikere med – relevante faggrupper og interessenter.
Efter tredje semester skal den studerende have en forståelse for kommunikationsmediernes betydning for kommunikativ praksis generelt set og i særdeleshed være i stand til at analysere konkrete problemstillinger inden for mediekommunikation og digital kommunikation samt at analysere og optimere en organisations syn på og brug af medier. Denne viden og disse færdigheder vil også bidrage til løsning af opgaver i forbindelse med 2. årsprojektet.

Undervisningsformer
Faget omfatter en forelæsningsrække og en holdøvelsesrække. I det omfang, det er muligt - tilstræbes dialogiske elementer også i forelæsningerne, men det er først og fremmest holdøvelsesundervisningen, der er grundlæggende dialogisk og studenter-orienteret og forudsætter i endnu højere grad de studerendes aktive forberedelse og deltagelse. En SeminarDag/ PraksisDag fokuserer særligt på erfaringer med intern kommunkation i konkrete organisationer. Desuden arbejdes der jo løbende i kommunikationsværksstederne mere praktisk og praksisreflekterende med digital kommunikation.

I øvelserne uddybes forelæsningens teoretiske emner og der arbejdes derudover med cases eller undersøgelser. Cases og undersøgelser supplerer det overblik, som forelæsningsrækken giver, og/ eller udprøver forelæsningens teoretiske perspektiver og koncepter, er bruges elementer af e-leaning.

I øvelserne afleveres der også en gruppesynopsis for at øve sig i at skrive en synopsis som oplæg for en mundtlig eksamen. Denne prøvesynopsis skrives af 4-5 studerende. For at kunne give feedback til prøvesynopsen i undervisningen, skal grupperne dannes inden for holdet. Denne prøvesynopsis er en god mulighed til at forberede sig til eksamen, som jo sammen med pensum tager udgangspunkt i en gruppesynopsis (se eksamen).

Arbejdsbelastning:
Forelæsninger/​øvelser: 42 timer
Forberedelse: 74,25
Eksamensaktiviteter: 90 timer
Total: 7,5 ECTS / 206,25 SAT
Foreløbig litteratur

Endeligt pensum offentliggøres på CBSLearn inden semesterstart.
Der udgives  2 kompendier med følgende tekster (tentativ liste):

Anderson, Chris (2007) [2006]: Den lange hale. København: Gyldendal
 
Bredsted, Charlotte Monica (2013): Sådan udvider du viden af big data. In: KOMMagasinet nr. 71 (april 2013): 12-15. [ http:/​/​www.e-pages.dk/​kommunikationogsprog/​60/​
 
  Bordewijk, Jan L & Ben van Kaam (2003) [1986]: Towards a new classification of tele-information services. In: McQuail, Denis (ed.): McQuail’s reader in mass communication theory. London etc.: Sage:113-124.
 
Broderick, Anne ; MacLaren, Pauline & Claudia Pei-Ya (2003): Brand meaning negotiation and the role of the online community. In: Journal of Customer Behavior 2,1: 75-103.
 
Castells, Manuel  (22004): The power of  identity. Oxford: Blackwell.
Castells, Manuel (2003) [2001]: Internet Galaksen – Refleksioner over Internettet, erhvervslivet og samfundet. Århus: Systime.
Castells, Manuel (22000): The rise of the network society. Oxford: Blackwell.
Christensen, Jesper Højberg (2010): Når forretningen kommunikerer. København: Gyldendal Business.
Cornelissen, Joep (2004): Corporate Communications: Theory and practice. London: Sage.
 
Dinesen, Kirsten (2008): Forbrugeren i førersædet. Kommunikation og ledelse efter web 2.0. i pull society. København: Gyldendal Business.

 
Eskjær, Mikkel Fugl (2010): Fra massemedier til mediesystem – om kode-diskussionen i systemteoretisk medieforskning.In: MedieKultur 26, 49: 11-25.
 
   
[ http:/​/​ojs.statsbiblioteket.dk/​index.php/​mediekultur/​article/​view/​2402/​3369].
 
Flyverbom, Mikkel & Hans Krause Hansen (2013): Calibrating knowledge:  Reflections on the politics of transparency in the age of the algorithmic turn (Work in progress; unpublished manus; forthcoming in Organization.
 
Fulk, Janet (2007) [1993]: Social construction of communication technology In: Putnam, Linda & Kathleen J. Krone (eds.): Organizational Communication. Vol. 2: Sage: London etc.: 132-160.
 
Gladwell, Malcom 2003 [2000]: Det magiske vendepunkt. Viby: JPs Erhvervsbogklub.
 
Hansen, Jens Otto Kjær (2004): I andres brød. Håndbog om informationsjournalistik, virksomhedskommunikation og public relations. Århus: Ajour.
 
Hansen, Søren Schultz (2011): Årgang 2012: Socialliv og samvær i en tid med nye medier. København: Informations Forlag.
Hjarvard, Stig (2008): En verden af medier. Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
 
Hjarvard, Stig (2003): Det selskabelige samfund. København: Samfundslitteratur.
 
Jensen, Klaus Bruhn (2003): Communicating models: The relevance of models for research on the worlds of the internet. In: Hjarvard, Stig (ed): Media in a globalized society (Nothern Lights, Film and Media Studies Yearbook). København: Museum Tusculum: 257-298.
 
Kallinikos, Jannis (2013): The allure of big data. In Mercury Magazine 3 (winter 2013; special issue). Uppsala: Department of Business Studies: 40-43.
 
Lund, Anker Brink (2006): Domesticating the Simpsons: Four types of citizenship in Monitorial Democracy. In: Politik 9,2: 15-25. [ http:/​/​ojs.statsbiblioteket.dk/​index.php/​mediekultur/​article/​view/​1290/​1198]
 
Lund, Anker Brink (1999): Journalistroller i det redigerede samfund. In: Politica 31, 2: 133-146.
 
Meyrowitz, Joshua (1997): Tre paradigmer i medieforskningen. Mediekultur 26: 56-69.
 
Meyrowitz, Joshua (1985): Media and behaviour – a missing link. New York & Oxford: University Press.
 
Mitchell, Ronald K.; Agle, Bradley R. & Donna J. Wood (1997): Toward a theory of stakeholder identification: Defing the principe of who and what really counts. In: 
The Academy of Management Review, 22, 4: 853-886.
[ http:/​/​web.b.ebscohost.com/​ehost/​detail?vid=3&sid=3a7be87a-baa3-4059-b85c-22ab5e39d06c%40sessionmgr112&hid=108&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=bth&AN=9711022105]
 
Negroponte, Nicholas (21996) [1995]: Det digitale liv. Århus: Klim.
Nielsen, Mie Femø (2000): Under lup i offentligheden – introduktion til public relations. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Petersen, Morten Krogh & Karl-Heinz Pogner (2009): Between administration and change: Assessing distances and analyzing strategies to build bridges in the public sector. Paper presented at the 27th Standing Conference of Organizational Symbolic in Copenhagen and Malmö, July 9-11, 2009.
 
Pogner, Karl-Heinz (2005): Discourse communities and communities of practice: On the social context of text and knowledge production in the workplace. Paper presented at the 21th EGOS Colloquium, Freie Universität Berlin 2005).  [http:/​/​hdl.handle.net/​10398/​7320]
 
Qvortrup, Lars (1998): Det hyperkomplekse samfund. 14 fortællinger om informationssamfundet. København: Gyldendal.
Rice, Ronald E. and Paul M. Leonardi (2014): Information and Communication Technologies in organizations. In: Putnam, Linda L. & Dennis K. Mumby (eds.): The SAGE Handbook of Organizational Communication. Advances in theory, research, and methods: 425-448.
Seufert, Andreas; Back, Andrea & Georg von Krogh (2004): Unleashing the power of networks for knowledge management. In: Beerli, Alfred; Falk, Svenja & Daniel Diemers (eds.): Knowledge management and networked environments. New York: ANACOM: 99-135.
Sitkin, Sim B.: Sutcliffe, Kathleen M. & John R. Barrios-Choplin (1992): A dual-capacity model of communication media choice in organizations. In: Human Communication research 18,4: 563-598.
Svarre, Peter (2011): Den perfekte storm. København: Gyldendal Business.
 
Takeuchi, Hirotaka & Ikuiro Nonaka (2000) [1995]: Classic work: Theory of organizational knowledge creation. In: Morey, Daryl; Maybury; Mark  & Bhavani Thuraisingham (eds.):Knowledge management: Classic and contemporary works.Cambridge MA:MIT Press: 139-182.
Winston, Brian (1998): Media technology and society. London: Routledge.
Sidst opdateret den 03-07-2014