English   Danish

2014/2015  BA-BKOMU1010U  Erhvervsøkonomisk teori og analyse: Organisationsanalyse

English Title
Organizational Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
 • Peter Holdt Christensen - MPP
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 11-06-2014
Læringsmål
Ved eksamen skal den studerende på selvstændig vis kunne:
 • Præsentere og diskutere forskellige teoretiske perspektiver på hvad en organisation er.
 • Analysere og diskutere hvordan organisationer fungerer, og hvordan organisationer udfordres af den omverden de befinder sig i.
 • Anvende pensum til at diagnosticere både interne og eksterne udfordringer, og give anvisninger til hvorledes disse udfordringer bør håndteres.
 • Præsentere og diskutere hvilke metoder der kan anvendes til at indsamle data om hvordan organisationer fungerer.
Prøve/delprøver
Erhvervsøkonomisk teori og analyse: Organisationsanalyse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Studerende, der skriver individuelt, eksamineres i 20 minutter. Grupper eksamineres antallet af gruppens medlemmer gange 10 minutter (hhv. 40 eller 50 minutter).
Den studerende er automatisk tilmeldt eksamen.
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Grupper af fire eller fem studerende skriver maksimalt 15 sider. Studerende, som skriver alene, skriver maksimalt 10 sider.
Der gives tre døgn til besvarelse af eksamenscasen.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
10 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Individuel 20 minutters mundtlig eksamen uden forberedelse og uden skriftlig stillet opgave.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget introducerer, analyserer og diskuterer hvad en organisation er, hvordan den fungerer, og hvad der udfordrer den måde organisationer fungerer på. Faget giver således en grundlæggende forståelse for hvorfor der eksisterer organisationer, de virkemidler - som fx ledelse, motivation og koordinering – der kan anvendes for at få organisationen til at fungere bedre, og hvorledes organisationen udfordres af omverdenen til bl.a. innovation og dermed mere eller mindre konstant forandring. Faget indeholder fire temaer:
 
1.    Hvad er en organisation.
2.    Ressourcer og virkemidler i organisationen.
3.    Organisationen og dens omgivelser.
4.    At se på og studere organisationer.

For det første analyseres hvorfor der eksisterer organisationer, og hvorvidt organisering fx skaber synergi-effekter, og dermed bl.a. økonomiske fordele. For det andet analyseres hvilke ressourcer organisationer rummer, og hvordan disse ressourcer koordineres og motiveres. For det tredje analyseres hvorledes organisationen udfordres af dens omgivelser som fx konkurrenter, kunder og lovgivning, og dermed bl.a. også må være innovativ og i forandring. For det fjerde introduceres en række samfundsvidenskabelige metoder (som fx interview, spørgeskemaer og indsamling af sekundær data) der bruges i udforskningen af organisationer.
Efter faget vil den studerende således have opnået en grundlæggende forståelse for hvad organisationer er, hvordan de fungerer og kunne undersøge og diagnosticere hvorfor de muligvis ikke altid fungerer.
Undervisningen er en kombination af formidling, diskussioner, casestudier og gruppearbejde gennem storholdsforelæsninger og holdøvelser. Der lægges i undervisningen særligt vægt på den praktiske anvendelse og forståelse af fagets pensum. Undervisningen gennemføres som 11 dobbeltforelæsninger og 11 dobbelte øvelsestimer. I storholdsforelæsninger introduceres og diskuteres pensum, og efterfølgende udfordres de studerende i øvelsestimerne til at anvende pensum på konkrete problemstillinger. Øvelsestimerne foregår på tre hold.

Undervisningsformer
Kursusaktivitet:

Studenterarbejdstimer:
Deltagelse i forelæsninger:22
Øvelser:22
Forberedelse (herunder læsning af pensum og forberedelse af øvelser):62,25
Løbende opgaver og fremlæggelser:20
Eksamensforberedelse:80
Total 7,5 ECTS / 206,25 SAT
Foreløbig litteratur

To grundbøger:

Ib Andersen 2013. Den skinbarlige virkelighed. København: Samfundslitteratur (5. udgave).
Peter Holdt Christensen 2013. Motivation i organisationer. København: Samfundslitteratur (1. udgave).

13 akademiske artikler (alle tilgængelige vis CBS Library):

 • Barney, Jay B. 1995. Looking inside for competitive advantage. Academy of Management Executive, vol. 9 nr. 4.
 • Bowen, David. E. & Cheri Ostroff 2004. Understanding HRM-Firm performance linkages: The role of the “strength” of the HRM system. Academy of Management Review, vol. 29 (2).
 • DiMaggio, Paul J. & Walter W. Powell 1983. The iron cage revisited: Institutional isormorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, vol. 48.
 • Fuster, Andreas & Stephan Meier 2010. Another hidden cost of incentives: The detrimental effect on norm enforcement. Management Science, vol. 56 (1).
 • Holmström, Bengt & John Roberts 1998. The boundaries of the firm revisited. Journal of Economic Perspectives, vol. 12 (4).
 • Kotter, John P. 1995. Leading change: Why transformation efforts fail. Harvard Business Review, march-april.
 • Mintzberg, Henry 1980. Structure in 5’s: A synthesis of the research on organization design. Management Science, vol. 26 (3).
 • Nickerson, Jack A. & Todd R. Zenger 2008. Envy, comparison costs, and the economic theory of the firm. Strategic Management Journal, vol. 29.
 • Nilakant, V. & Hayagreeva Rao 1994. Agency theory and uncertainty in organizations: An evaluation. Organization Studies, 15/5.
 • O’Reilly, Charles 1989. Social control in organizations. Corporations, culture, and commitment: Motivation and social control in organizations. California Management Review, vol. 31 (4).
 • Porter, Michael E. 2008. The five competitive forces that shape strategy. Harvard Business Review, januar.
 • Thompson, Leigh 2003. Improving the creativity of organizational work groups. Academy of Management Executive, vol. 17 (1).
 • Williams, Kipling D., Steve A. Nida, Lawrence D. Baca & Bibb Latané 1989. Social loafing and swimming: Effect of identifiability on individual and relay performance of intercollegiate swimmers. Basic and Applied Social Psychology, vol. 10 (1).
Sidst opdateret den 11-06-2014