English   Danish

2014/2015  BA-BMATO1275U  Afsætningsøkonomi

English Title
Marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
 • Flemming Cumberland - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
 • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 30-07-2014
Læringsmål
Faget tilstræber at bibringe den studerende overblik, forståelse og teoretiske værktøjer
til at formulere, prioritere og løse marketingproblemer i praksis for en given
virksomhed.

Den ønskede kompetence forudsætter, at den studerende demonstrerer en grundig
forståelse for en given virksomheds funktion og sammenhæng.

For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler,
opfylde følgende læringsmål:
 • Have et omfattende indblik i fagets teorier, modeller og værktøjer og kunne reflektere over disses anvendelsesmuligheder/-begrænsninger i den givne kontekst.
 • Kunne dokumentere et anvendelsesorienteret overblik over fagets begrebsapparat og pensum med henblik på at kunne anvende dette i forhold til konkrete virksomheder på udvalgte aftagermarkeder.
 • Kunne stille sig kritisk over for en given virksomheds markedsmuligheder samt dens styrker/svagheder som beslutningsgrundlag for valg af dens fremtidige strategi.
 • Kunne analysere og formidle løsningsforslag til givne afsætningsøkonomiske beslutningsproblemer.
 • Kunne vurdere om en numerisk løsning med de givne forudsætninger er plausibel, herunder foretage en vurdering af usikkerhed og risiko.
 • Kunne udvise gode evner til at vurdere og diskutere validitet, reliabilitet og virkefelt for generaliseringer af konklusioner på foretagne analyser.
Prøve/delprøver
Afsætningsøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode December/januar og December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Andre tilladte hjælpemidler
 • Egne bøger og kompendier
 • Egne noter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen er bygget op omkring følgende faglige moduler, som indeholder centrale afsætningsøkonomiske problemstillinger:

I: Generel introduktion
Marketingkonceptets indhold og udvikling, virksomheden og omverdenen, problemidentifikation, problemløsningsmetoder.
II: Informationssøgning og markedsanalyse
Markedsinformationssystemer, field-research, desk-research,markedsanalyse fra A-Å, prognoser.
III: Adfærdsteori
Købsadfærd på konsumentmarkedet og business-to-business markedet samt konkurrentadfærd.
IV: Markeds- og konkurrenceteori
Target marketing, relationship marketing, benchmarking, konkurrent- & kundeanalyser.
V. Handlingsparameterteori
Opdelinger, marketing-mix (herunder kobling til PLC-teorien og produktpositionering).
VI. Markedskommunikation
Promotionmix, nyeste promotionværktøjer & -områder, kommunikationsstrategier.
VII: Markedsføringsplanlægning og ledelse
Problemløsningsmetoder i markedsføringen, principdisposition for en markedsføringsplan herunder styrings- og planlægningsniveauer samt målformuleringer.

Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger med øvelser
Yderligere oplysninger

Studiesekretariatet for HA(mat.)

Foreløbig litteratur

Cumberland, Flemming: Afsætningsøkonomi: Opgave- & Øvelsessamling. Samfundslitteratur, 1998. 2. oplag

Andersen, Finn Rolighed m.fl.: International Markedsføring.
3. udgave. Trojka, 2007.
Ej pensum: kap. 14 + 15 + 16 + 23 + 24

Cumberland, Flemming (red.): Marketing Casesamling: Informationssøgninger, Internationale- og nationale cases.
Heri s. 15-19, s. 21-76 & s. 501-504 samt en række cases.
Se separate øvelsesoversigt. Samfundslitteratur ,2.udvidede
og reviderede udgave, 2003.

Sidst opdateret den 30-07-2014