English   Danish

2014/2015  BA-BPROO1003U  Ledelse af teams og processer

English Title
Teams and Process Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
 • Susanne Ekman - Institut for Organisation (IOA)
Kontaktinformation: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​student-hub/​aabningstider-og-kontaktinformation
Primære fagområder
 • Erhvervspsykologi/Business psychology
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 12-01-2015
Læringsmål
Efter endt undervisning skal den studerende være i stand til at:
 • Redegøre for og diskutere centrale begreber og teorier for ledelse af teams og processer.
 • Redegøre for de primære kritiske indvendinger mod team- og projektarbejdsformen
 • Redegøre for de primære HR-mæssige udfordringer ifm team- og projektarbejdsformen
 • Anvende teorier og begreber inden for ledelse af teams og processer til at analysere og kritisk reflektere over cases og praktiske situationer samt være i stand til at komme med forslag til løsninger på problemstillinger inden for faget.
 • Formulere sig fagligt i et klart og korrekt sprog
Prøve/delprøver
Ledelse af teams og processer:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin og Oktober
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Det bliver stillet en ny case til syge/omprøven
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset har til formål at introducere de studerende for HR-aspekterne af projektarbejdsformen. Dette indebærer bl.a. temaer som teamarbejde, selvledelse og videnarbejde. Under disse overskrifter vil de studerende blive introduceret til diskussioner omkring sammensætning og dynamikker i teams, konflikter og magt i teamarbejde, samt de personlige, organisatoriske og HR-mæssige udfordringer ved teamarbejdet. De vil ydermere stifte bekendtskab med litteratur omkring det grænseløse arbejde, diverse typer krydspres såsom mellem autonomi og performancemålinger, samt behovet for og faldgruberne ved engagementsbaseret ledelse.
Igennem hele faget vil der være fokus på såvel den operationelle, praktiske litteratur som den kritiske litteratur om emnerne. Der vil ydermere blive arbejdet med konkrete cases samt workshops med henblik på at skabe empirisk og personligt kendskab til teambaseret projektarbejde.

Undervisningsformer
Øvelsestimer og workshops.
Foreløbig litteratur

Bøger:

 • Buelens, M. et al.(2011), Organisational Behavior (kap.7 & 8). New York: McGraw-Hill: Fourth edition. (skal købes, koster ca. kr.. 500,-)
 • Sennett, R.(1999), Det fleksible menneske (kap. 2, 3 & 6). Forlaget Hovedland (skal købes, koster ca. kr. 200,-)
 • Holt Larsen, Henrik (2006),HRM: Licence to work – arbejdslivets tryllestøv eller håndjern? (kap.5). Forlaget Valmuen (kommer i kompendiet)

Kompendium:

 • Ekman, S.(2013) "Mavericks as Self-Appointed Leaders:  The Political Dynamics of Talent in the Innovative Organization" [working paper]
 • Peters, T. & Watermann, R.(1982) In Search of Excellence. New York: Harper Collins
 • Raastrup Kristensen, A. og Pedersen, M.(2013) Strategisk Selvledelse. Kbh. : Gyldendal Business.
 • Skov, J.(2009), Det Brændende Engagement. Kbh.: Gyldendal

Artikler som skal hentes fra artikeldatabase:

 • Andersen, V., Ipsen, C., Mogensen, M. (2009)Nye ledelsesudfordringer i forebyggelse af stress i videnarbejdet.  Ledelse i dag(2)
 • Glass, A.(2007) "Understanding generational differences for competitive success", Industrial and Commercial Training, Vol. 39 Iss: 2, pp.98 – 103
 • Grey, C.(1994) Career as a project of the self and labor process discipline. Sociology28(2),p.479-497
 • Lewis, R. E. and Heckman, R. J.(2006) ‘Talent Management: A Critical Review’, Human Resource Management Review, 16: 139-154.
 • Majgaard, K.  (2008) Slip paradokserne fri – laboratorier for ny offentlig styring. . Økonomistyring & Informatik  24(3).
 • Maravellias, C.(2009) Make your presence known! Post-bureaucracy, HRM and the fear of being unseen. Personnel Review  38( 4), pp. 349-365
 • Pfeffer, J.(2001). Fighting the War for Talent is hazardous to your organization’s health. Organizational Dynamics, 29(4), 248-259
 • Storey, J. Salaman, G. & Platman, K.(2005)Living with enterprise in an enterprise economy: Freelance and contract workers in the media. Human Relations58(8), p. 1033-1054
 • Turner, R.; Huemann, M. and Keegan, A.(2008) Human resource management in the project-oriented organization: Employee well-being and ethical treatment. International Journal of Project Management26(5), p. 465–59

Cases:

 • Team That Wasn't (HBR Case Study and Commentary)(1994) Suzy Wetlaufer,Jon R. Katzenbach,J. Richard Hackman,Genevieve Segol,Paul P. Baard,Ed Musselwhite,Kathleen Hurson,Michael Garber
 • Microsoft: Competing on Talent (2001) Christoffer A. Bartlett
 • The Satera Team at Imatron Systems, Inc (2003) Teresa M. Amabile, Elizabeth A. Schatzel
Sidst opdateret den 12-01-2015