English   Danish

2014/2015  BA-BPROO2010U  Finansiering

English Title
Corporate Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
  • Bjarne Florentsen - Institut for Finansiering (FI)
Kontaktinformation: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​student-hub/​aabningstider-og-kontaktinformation
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 12-01-2015
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
  • Identificere, forklare og klassificere grundlæggende begreber, modeller og metoder (”fundamentals”) i finansiel teori om husholdninger, om finansielle markeder med tilhørende finansielle instrumenter, om virksomheder og om disses sammenhæng.
  • Beregne, fortolke og sammenligne finansielle priser, afkast, afkastkrav og nøgletal samt vurdere cases og udsagn med en finansieringsteoretisk indgangsvinkel.
  • Analysere givne finansielle beslutningsproblemer, opstille konkrete løsningsforslag samt reflektere herover.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Mikroøkonomi svarende til faget Mikroøkonomi på HA(pro.).
Viden om det danske skattesystem svarende til beregning af årets indkomstskat for 2013 ved varierende personlig indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst for en lønmodtager i en given kommune.
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af to delprøver:
Midtvejsprøve:
Delprøvens vægt30%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
Omfang af skriftligt produktMax. 10 sider
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeVintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Hver delprøve skal bestås med minimum 00, og en delprøve kan ikke tages om, hvis det samlede gennemsnit er 02 eller derover.

Afsluttende prøve:
Delprøvens vægt70%
PrøveformSkriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
PC eksamen på CBS-PC med adgang til personligt S-drev på CBS’ netværk men uden adgang til LEARN og internet.

De studerende må medbringe:
• Alle skriftlige hjælpemidler, herunder artikelsamlinger, bøger og kompendier mv.
• Tilladte lommeregnere (se eksamenssiderne på e-campus).
• Eget USB-stik med noter, der kan uploades indtil 15 min. før eksamensstart.

De studerende må ikke medbringe egen computer.

Eksamensbesvarelsen kan udarbejdes i hånden og/eller på CBS-PC, dvs. det er muligt at udarbejde dele af besvarelsen via CBS-PC og andre dele i hånden.
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed2 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeVintertermin
Hjælpemidler der må medbringesMed visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
  • Andre tilladte hjælpemidler
  • Egne bøger og kompendier
  • Egne noter
  • Tilladte lommeregnere
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Hver delprøve skal bestås med minimum 00, og en delprøve kan ikke tages om, hvis det samlede gennemsnit for faget er 02 eller derover.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget omhandler de centrale principper i finansiel teori. Særlig fokus har værdiansættelse af betalingsstrømme, investeringsplanlægning, porteføljeteori, kapitalstruktur og udbyttepolitik. Danske institutionelle aspekter med relevans for finansiel beslutningstagning inddrages.
 

Faget giver faglig baggrund i Finansiering såvel for en erhvervsmæssig karriere direkte efter opnåelse af bachelorgraden som for en kandidatoverbygning med specialisering i Finansiering.

Undervisningsformer
Den pædagogiske form er en kombination af forelæsninger, øvelser og en midtvejsprøve i form af en hjemmeopgave. Øvelserne forudsætter en selvstændig indsats med udgangspunkt i forelæsningerne og med udfordringer af en kompleksitet svarende til den afsluttende 2-timers prøve. Midtvejsprøven giver mulighed for niveaumæssigt feed-back som en integreret del af forløbet.

Forventet fordeling af fagets 206 arbejdstimer:
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 42 timer
Øvelser 18 timer
Forberedelse 120 timer
Karakterbærende aktiviteter 26 timer
Foreløbig litteratur

Florentsen, Bjarne (ed.): Artikelsamling til Finansiering, Institut for Finansiering, 2014.

Florentsen, Bjarne, m.fl.: Hjemmeprøve og Øvelser, Institut for Finansiering, 2014 (tilgængelig via CBS Learn).

Hillier, David, Iain Clacher, Stephen Ross, Randolph Westerfield og Bradford Jordan: ”Fundamentals of Corporate Finance”, Second European Edition, McGraw-Hill, 2014 (ISBN 9780077164263).

Ross, Stephen A., R. W. Westerfield og B. D. Jordan: ”Corporate Finance Fundamentals”, kapitel 2 og 3 (tilgængelig via CBS Learn), 8th edition, McGraw-Hill, 2008 (ISBN 978-0-07-128563-6).

Version 1 af lektionsplanen offentliggøres på Learn i uge 34/2014.

Sidst opdateret den 12-01-2015