English   Danish

2014/2015  BA-HAF_PRO212  2. års projekt og kvalitativ metode

English Title
2nd Year Project & Qualitative Method

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
 • Kristina Helland Strandby - MPP
Primære fagområder
 • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
 • Organisation/Organization
 • Metodelære/Methodology
Sidst opdateret den 23-01-2015
Læringsmål
Læringsmål for faget Kvalitativ Metode:
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at kunne:
• Redegøre for det overordnede syn på vidensproduktion som kendetegner kvalitativ forskning
• Planlægge og gennemføre en mindre empirisk undersøgelse herunder:
• Foretage et kvalificeret metodevalg med udgangspunkt i pensum og i relation til et konkret forskningsspørgsmål
• Argumentere for valg (og fravalg) af metoder samt opstilling af undersøgelsesdesign ud fra pensum.
• Reflektere kritisk over konsekvenserne af metodevalget og dets betydning for de konklusioner der kan drages af undersøgelsen
• Foretage en analyse af kvalitativt datamateriale, det vil sige at der argumenteres for konklusioner med udgangspunkt i en fremstilling af empirien.


Læringsmål for det integrerede gruppeprojekt på 2. år:
 • Redegøre for hvordan forskningsspørgsmålet udspringer af faget 'Organisation og Ledelse'
 • Arbejde problemorienteret, dvs. kunne formulere et relevant problem og dertil knyttede forskningsspørgsmål og angive et projekts erkendelsesinteresse.
 • Opstille et forskningsdesign der er relevant for forskningsspørgsmålet, herunder at foretage et kvalificeret valg af metode(r) til undersøgelsen.
 • Planlæge og gennemføre en empirisk undersøgelse som besvarer forskningsspørgsmålet gennem brug af en eller flere af de kvalitative metoder som er gennemgået på faget "kvalitative Metoder"
 • Med udgangspunkt i pensum for faget Kvalitative metoder argumentere for de valgte metoders styrker, svagheder og relevans for forskningsspørgsmålet (herunder skal der også kort redegøres for fravalg af de metoder som ikke viste sig relevante for opgaven).
 • Reflektere over konsekvenserne af metodevalget, designet og den praktiske tilrettelæggelse af adgangsforhandling, dataindsamling og analyse af materialet. Hvordan har disse faktorer påvirket opgavens resultater og konklusioner?
 • Udvælge relevante teorier med udgangspunkt i det valgte problem og forskningsspørgsmål
 • Vurdere fordele og begrænsningerne af de teorier projektet gør brug af
 • Beskrive og vurdere forbindelserne mellem de forskellige elementer i projektet: forskningsproblematik, teorier, analyse og konklusion
 • Producere en analyse af de kvalitative data, det vil sige at argumenter og konklusioner fremsættes med udgangspunkt i en fremstilling af data og en analyse af data i relation til de valgte teorier.
 • Vurdere styrker og begrænsninger af de analyser projektet foretager samt fordele og begrænsninger ved den valgte teori i relation til opgavens analyse
 • Beskrive og vurdere forbindelserne mellem de forskellige elementer i projektet: forskningsproblematik, teorier, data, analyse og konklusion
Prøve/delprøver
2. års projekt og Kvalitativ metode:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Den mundtlige del af prøven skal udføres som en individuel eksamination.
Omfang af skriftligt produkt Max. 50 sider
5 studerende: maks. 50 normalsider (ekskl. bilag)
4 studerende: maks. 40 normalsider (ekskl. bilag)
(1 studerende: maks. 20 normalsider (ekskl. bilag)).
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis man ikke består den ordinære eksamen, går man til individuel omeksamen med udgangspunkt i det ved ordinær eksamen foreliggende projekt samt et tillæg til projektet udarbejdet efter bedømmernes anvisninger. Hvis man pga. sygdom ikke kan deltage i ordinær eksamen, går man til individuel mundtlig sygeeksamen med udgangspunkt i det ved ordinær eksamen foreliggende projekt. Hvis der pga. sygdom ikke er afleveret et projekt ved den ordinære eksamen, afleveres et projekt til sygeprøven.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Det integrerede gruppeprojekt udarbejdes med udgangspunkt i fagene 'Organisation og ledelse' og 'Kvalitativ metode'. Til grund for dets problemformulering skal altså ligge begreber og litteratur fra begge fag.

Projektet udarbejdes i grupper à 4-5 studerende
Inden for rammerne af det udarbejdede projekt afholdes der en mundtlig gruppeeksamination uden forberedelse. Skriftlige hjælpemidler må medbringes.

Ved bedømmelsen indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er et udtryk for en helhedsvurdering af den individuelle mundtlige præstation og det faglige indhold samt stave- og formuleringsevne i projektet, i det dog det faglige indhold vægter tungest.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det overordnede formål med undervisningen er at give de studerende indsigt i basale kvalitative undersøgelsesmetoder således at de selvstændigt kan udvælge og praktisk gennemføre en kvalitativ undersøgelse. Faget har også til formål at sikre at de studerende kan reflektere kritisk over konsekvenserne af deres metodevalg og forskningsdesign. Undervisningen er tilrettelagt som et forløb der følger de studerende i arbejdet med 2. års projektet og inddrager de studerendes projekter når det er praktisk muligt. Fagets udprøves ved at de studerende i deres 2. årsprojekt gennemfører deres egen empiriske undersøgelse ved brug af de metoder de lærer at anvende i faget. De studerende forventes at integrere de metodemæssige og analytiske færdigheder de tilegner sig i løbet af kurset i deres empiriske arbejde med projektet. Ydermere forventes fagets pensum inddraget i de studerendes begrundelse af metodevalg samt deres refleksioner over dette.
 
I undervisningen vil de studerende blive introduceret for den kvalitative metodologi på et overordnet plan, få egen erfaring med konkrete undersøgelsesmetoder gennem praktiske øvelser/workshop, samt reflektere over konsekvenser af kvalitativ vidensproduktion. En væsentlig pointe i undervisningen er forståelsen af kvalitative undersøgelser som såvel et håndværk, der kræver praktiske færdigheder og en særlig form for vidensproduktion der har specifikke konsekvenser for den viden der bliver produceret og for de(t) undersøgte.
Faget er tilrettelagt så det følger udarbejdelsen af 2. årsprojektet. Godkendelse af problemformulering er lagt ind i faget og deadline for opstilling af forskningsdesign, valg af case samt metodevalg er tænkt ind i undervisningsforløbet. De studerendes projekter og metodeovervejelser inddrages løbende i undervisningen.
 
I faget vil følgende kvalitative undersøgelsesmetoder blive introduceret:
·           Det kvalitative forskningsinterview
·           Fokusgruppe interviewet
·           Deltagende observation
·           Dokument studiet
·           Visuelle metoder

Undervisningsformer
Undervisningen omfatter 30 lektioner á 45 minutters varighed bestående af undervisning og workshops. Der vil især blive lagt vægt på praktiske øvelser og dialog, der giver mulighed for i fællesskab at afprøve og reflektere over forskellige forskningsmetoder samt over de praktiske udfordringer i og konsekvenser af disse.

Session 1 og 2): Den kvalitative metodologi: Introduktion til kvalitative undersøgelsesmetoder
Destuderende bliver introduceret til den vidensforståelse, der ligger bag kvalitative metoder. Problemformuleringer og overordnede designovervejelser samt valg af vejleder godkendes af fagets underviser efter disse to forelæsninger er afsluttet.

Session 3, 4, 5 og 6: Kvalitative metode som håndværk: Metodeworkshops.
Formålet med disse workshops er at give de studerende indblik i og erfaring med de konkrete redskaber og færdigheder, der anvendes i relation til interview, observation, dokumentstudier samt analyse af kvalitative data. Undervisningen vil afholdes som heldagsundervisning.Undervisning på workshops foregår i mindre hold, det vil sige at de studerende bliver delt op i to grupper og at hver workshop kører to gange.

Session 7: Visuelle metoder (forelæsning)
Session 8: Kvalitative undersøgelsesmetoder som intervention (forelæsning).
Session 9: spørgetime
Foreløbig litteratur

2. års projekt:

Det integrerede gruppeprojekt udarbejdes med udgangspunkt i faget Organisation og ledelse samt Kvalitativ metode. Til grund for dets problemformulering skal altså ligge begreber og litteratur fra disse fag.
 
Kvalitativ metode:

 

Bjerg (2006): ”Indledning” og ”De sociologiske metoders epistemologi” i Bjerg og Villadsen (red) “Sociologiske metoder – fra teori til analyse i kvantitative og kvalitative studier” Frederiksberg: Forlaget samfundslitteratur (s. 7-28)

 

Justesen & Mik-Meyer (2010) ”Kvalitetskriterier og kvalitativ metode” i Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. København: Hans Reitzels Forlag (s. 27-52)

 

Golden-Biddle & Locke (Eds.). (2007): “Crafting a Theorized Storyline”, kap. 2 i Composing Qualitative Research. (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. http://esc-web.lib.cbs.dk/login?url=http://dx.doi.org/10.4135/9781412983709.n2

(Find teksten via linket)

 

 

 

Reinecker & Jørgensen (2005): ”Problemformulering – fra emne til fokus og spørgsmål” i Den gode opgave. København: Samfundslitteratu (s. 123-157)

 

 

Gudmand-Høyer (2013): “Selvmord uden galskab. Raseri og rædselsfuld vildhed” i ID: Stemningssindssygdommenes historie i det 19. Århundrede. København: Copenhagen Business School, Doctoral School of Organisation and Management Studies, Ph.d. Serie 22.2013, Bind 1. (s. 101-132 – med særlig vægt på s. 101-127)

 

Villadsen (2006): ”Genealogi som metode – fornuftens tilblivelseshistorier” i Bjerg og Villadsen (red.): Sociologiske metoder – fra teori ril analyse i kvantitative og kvalitative studier. Frederiksberg: Samfundslitteratur. (s. 87-109 – med særlig vægt på s. 99-107)

Åkerstrøm Andersen (2014): ”Kan man fundere kritik i kritikkens umulighed” i Social Kritik. Nr. 140 (s. 50-67)

 

Åkerstrøm Andersen (2014): ”Den semantiske analysestrategi og samtidsdiagnostik” i  Harste & Knudsen (red.) Systemteoretiske analyser – at anvende Luhmann. Frederiksberg: Nyt fra samfundsvidenskaberne (s. 41-72)

Reinecker & Jørgensen (2005): ”Teori, begreber, faglige metoder og undersøgelsens metode” og ”Empiri i opgaven” i Den gode opgave. København: Samfundslitteratur (s. 266-291 + 292-301)

Kvale & Brinkmann (2009): ”Introduction” and  ”Seven Stages of an Interview Investigation” in Interview: Learning the craft of qualitative research interview. California: SAGE Publications (s. 1-20 + 199-141)

 

Justesen, L. & N. Mik-Meyer (2010) ”Fokusgrupper” i Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. København: Hans Reitzels Forlag

 

Demant, J. (2006) ”Fokusgruppen – Spørgsmål til fænomener i nuet” i Bjerg og Villadsen (red.) Sociologiske metoder. Fra teori til analyse i kvantitative og kvalitative metoder. (S. 131- 150). København: Forlaget Samfundslitteratur.

Geertz, C. (1973): ”Thick description: Toward an Interpretive Theory of Culture”. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books (s. 3-30).

 

Søndergaard (2005): ”At forske i komplekse tilblivelser. Kulturanalytiske narrativer og poststrukturalistiske tilgange til empirisk forskning”. I Psykologiske og pædagogiske metoder: kvalitative og kvantitative forskningsmetoder i praksis. København: Samfundslitteratur (s.233-267).

Czarniawska, B. (2008): ”Organizing: how to study it and how to write about it.” i Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal No. 3 (s. 4-20)

 

Emersen, R.M., R. Frezt & L. Shaw (1995): ”Fieldnotes in Ethnographic Research” i Writing Ethnographic Fieldnotes. Chicago: University of Chicago Press (s.1-16)

Kristensen & Krogstrup (1999): ”Faser og Trin i deltagende observation”. I Deltagende observation – en introduktion til en forskningsmetodik. København: Hans Reitzel (s. 131-169)

Warren (2008). Empirical challenges in organizational aesthetics research: Towards a sensual methodology. Organization Studies, 29(4), (s. 559–580.)

 

Yderligere litteratur uploades på Learn

 

Sidst opdateret den 23-01-2015