English   Danish

2014/2015  DIP-D1FMO2002U  Dataanalyse

English Title
Dataanalyse

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
  • Gorm Gabrielsen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Statistik og matematik/Statistics and mathematics
Sidst opdateret den 19-06-2014
Læringsmål
Målbeskrivelse: Det er fagets mål, at den studerende – i relation til hovedindholdet i faget kan:
  • anvende grafiske og numeriske metoder til at undersøge og opsummere information i en enkel kategorisk eller kvantitativ variabel
  • anvende simpel sandsynlighedsregning og redegøre for hvordan sandsynlighedsregning kan bidrage til en forståelse af usikkerhed/variation i verden
  • identificere beskrivende metoder og inferensmetoder til undersøgelse af data samt redegøre for relevansen af sådanne metoder
  • analysere sammenhængen mellem variable; kategoriske og kontinuerte ved anvendelse af kontingenstabeller, korrelation, regression, variansanalyse og introducerende kovariansanalyse
  • redegøre for relevansen af en statistisk analyse; dvs. redegøre for hvorledes beslutninger under usikkerhed kan forbedres ved en statistisk analyse.
  • kommunikere konklusioner af den statistiske analyse klart og effektivt; dvs. klargøre forbindelsen mellem simpel statistik og den virkelige verden
Prøve/delprøver
Dataanalyse:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin, Denne eksamen afholdes på CBS' computere uden netadgang.
Der vil til eksamen være adgang til Learn og s-drevet. Eksamensopgave samt datasæt udleveres på Learn til eksamen.
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
  • Hvilke hjælpemidler er p.t. uafklaret
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget Dataanalyse har til formål at give den studerende en grundlæggende viden om og
forståelse for basale statistiske begreber, metoder og modeller, samt gennemføre analyse ved anvendelse af relevant software. Den studerende skal desuden kunne vurdere om egen og andres anvendelser af basale statistiske metoder er hensigtsmæssige og korrekte i en given situation. Det indebærer opøvelse af færdigheden i at sikre en klar sammenhæng mellem problemstilling, analyseform og informationsindsamling og være i stand til at identificere den mest hensigtsmæssige kombination af disse i en konkret kontekst. Endelig
skal den studerende på baggrund af en statistisk analyse kunne redegøre for og kommunikere til såvel eksperter som ikke-eksperter, hvilken konklusion, der kan drages omkring den konkrete problemstilling.

Mange problemstillinger og beslutninger i private og offentlige organisationer er karakteriseret ved usikkerhed og risiko. For at kunne træffe kvalificerede beslutninger under usikkerhed kræves således kendskab til og anvendelse af statistiske metoder og modeller i forbindelse med indsamlingen af data, beskrivelse af usikkerhed, formulering af hypoteser, og analyser af de indsamlede data. Analyser af data, der typisk kommer fra stikprøver, har ofte til formål at beskrive forhold i de(n) population(er), hvorfra stikprøverne er taget. Det drejer sig om at identificere centrale tendenser, variation, ligheder og forskelle mellem de(n) population(er), hvorfra stikprøverne kommer. Dertil kommer basale modeller til at beskrive graden af sammenhæng mellem 2 variabler i et datasæt. Endemålet er at sætte den studerende i stand til at kvantificere usikkerheden med henblik på forbedret beskrivelse af risikoen ved beslutninger af erhvervsøkonomisk eller samfundsøkonomisk art.

Centrale problemstillinger i Dataanalyse:
• Deskriptiv statistik
• Sandsynlighedsteori
• Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger
• Stikprøveudvælgelse og stikprøvefordelinger
• Punkt- og intervalestimation
• Hypotesetest
• Antalstabeller
• Regressions- og korrelationsanalyse.

Undervisningsformer
Vekslen mellem dobbelthold og holdundervisning med dialog.
Sidst opdateret den 19-06-2014