English   Danish

2014/2015  DIP-D1FMO2006U  Afsluttende Projekt

English Title
Afsluttende Projekt

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
  • Carsten Ørts Hansen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 01-07-2014
Læringsmål
Ved prøven skal den studerende:
  • være i stand til at udarbejde en erhvervsøkonomisk problemstilling ved brug af erhvervsøkonomiske teorier, modeller og metoder i de obligatoriske fag samt valgfag på HD 1. dels studiet.
  • kunne vælge og argumentere for brugen af relevante erhvervsøkonomiske teorier og modeller.
  • kunne beskrive og forklare de metodemæssige overvejelser og perspektiver og deres indflydelse på de valgte løsninger.
  • kunne beskrive og anvende erhvervsøkonomiske modeller og teorier og metoder på et konktret erhvervsøkonomisk problem.
  • kunne konkludere på det problem, der behandles, ved anvendelse af relevante teorier.
  • være i stand til at opstille alternative løsningsforslag og diskutere grundlaget for et valg mellem disse.
Prøve/delprøver
Afsluttende projekt:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Omfang af skriftligt produkt Max. 40 sider
10 normalsider pr. studerende dog min, 30 og max. 40 normalsider.
Opgavetype HD 1. dels projekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni, Et gruppeprojekt der behandler en erhvervsøkonomisk problemstilling samt en individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i gruppeprojektets problemstilling og problembehandling.

Der gives individuelle karakterer: en samlet karakter for projektet og den individuelles mundtlige præstation.

Projektet udarbejdes i grupper på 2-4 studerende.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Ved syge/omprøven kan den studerende vælge at genindlevere det skriftlige projekt som det er og deltage i den mundtlige omprøve eller vælge at skrive et kort tillæg på max. 5 sider til det eksisterende projekt. Indholdet af tillægget kan være en præcisering, uddybning eller perspektivering af problemstillinger i selve projektet.
Vær opmærksom på at projektet SKAL genindleveres i tre eksemplarer ved en evt. syge-/omprøve, uanset om der er skrevet et tillæg eller ej. Såfremt der er skrevet et tillæg skal dette naturligvis også vedlægges projektet.
Beskrivelse af eksamensforløbet
FOR STUDERENDE PÅ ACCELERERET FORLØB gælder følgende:
Eksamen afvikles sammen med den mundtlige udprøvning i det Afsluttende projekt. Der eksamineres således i ialt 50 minutter med 30 minutter til eksamination i Afsluttende projekt og 20 minutter til eksamination i Erhvervsøkonomisk Metode. Der gives særskilt karakter for hhv. Erhvervsøkonomisk Metode og Afsluttende projekt.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med projektarbejdet er at udvikle den studerendes evne til at anvende relevante teorier, modeller og metoder ved løsning af ofte komplekse erhvervsøkonomiske problemstillinger. Den studerende trænes i selvstændigt at kunne identificere og beskrive en praktisk problemstilling. I forlængelse heraf trænes den studerende i at udarbejde en klar problemformulering. Den studerende skal kunne operationalisere problemformuleringen i de undersøgelsesspørgsmål, som ønskes belyst. Med udgangspunkt i problemformuleringen og på baggrund af foretagne analyser og tolkning af data, skal den studerende kunne opstille alternative løsningsforslag og diskutere grundlaget for et valg mellem disse. Beslutningsgrundlaget vil omfatte økonomiske analyser og vurderinger af de udarbejdede løsningsforslag.

Gennem dette fag skal den studerende således udvikle viden, færdigheder og kompetencer i at kunne arbejde metodisk samt inddrage relevante teorier ved løsning af problemstillinger fra praksis.
Evnen til at kunne gennemføre denne proces trænes i faget Erhvervsøkonomisk Metode og det teoretiske grundlag hentes fra de øvrige fag på uddannelsen, med særligt fokus på faget Erhvervsøkonomi, idet der er tale om et erhvervsøkonomisk projekt 

Undervisningsformer
Der er tale om holdundervisning og gruppevejledning. På holdlektinerne arbejdes der specifikt med pensum i forhold til konkrete problemstillinger i organisationer eller virksomheder, som de studerende ønsker at analysere. Med udgangspunkt i de enkelte projekter præsenteres og diskuteres pensum i konkrete problemstillinger. Holdlæreren gennemfører derudover vejledning til den enkelte projektgruppe.
Sidst opdateret den 01-07-2014