English   Danish

2014/2015  DIP-D1FMV2015U  Serviceøkonomi

English Title
Serviceøkonomi

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
  • Kjeld Tyllesen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 10-07-2014
Læringsmål
Ved prøven skal den studerende med udgangspunkt i fagets pensum:
  • Demonstrere evne til at analysere erhvervsøkonomiske problemstillinger i servicevirksomheder ved brug af erhvervsøkonomiske teorier og modeller.
  • Redegøre for servicevirksomheders komplekse problemstillinger i relation til strukturering og styring af serviceleverancen og de erhvervsøkonomiske problemstillinger dette afstedkommer.
  • Demonstrere overblik og udvise generel indsigt i servicevirksomheders konkurrence- og handlingsparametre og herunder blandt andet styring af kvalitet og leverance.
  • Anvende fagets teori og modeller på praktiske erhvervsøkonomiske beslutningssituationer og problemstillinger i servicevirksomheder.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Du skal have kendskab til faget Erhvervsøkonomi for at kunne tilmelde dig undervisningen. Hvis ikke, skal man som minimum være tilmeldt eksamen i Erhvervsøkonomi, før man kan tilmeldes faget.
Prøve/delprøver
Serviceøkonomi:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Eksamen tager sit udgangspunkt i en af den studerende udarbejdet synops på max 5 normalsider og omfatter hele fagets pensum. Der gives en samlet karakter på baggrund af både synops og den mundtlige præstation
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Forårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Valgfaget Serviceøkonomi bibringer den studerende et udvidet erhvervsøkonomisk fundament for forståelse, analyse, beslutningstagen, planlægning og udvikling indenfor servicevirksomhed. 
Faget bygger især videre på faget Erhvervsøkonomi på HD 1. dels obligatoriske del gennem en udvidelse af det teoretiske fundament og anvendelse heraf på servicevirksomheder og sektorer.
Samtidig inddrages nært beslægtede og relevante temaer for servicevirksomheder, for eksempel temaer fra marketing og operations management, dog således, at erhvervsøkonomien udgør det centrale teoretiske fundament og det gennemgående referencepunkt i fagets indhold og opbygning.
De centrale temaer for faget Serviceøkonomi er:
• Servicebegrebet, servicekarakteristika, servicevirksomheden og sektoren samt dens placering i samfundet
• Brug af erhvervsøkonomiske modeller og teorier på servicevirksomheder samt de særlige problemstillinger
• Servicevirksomhedens konkurrenceparametre og konkurrenceintensitet
• Strukturering og styring af serviceleverancen og herunder servicepolitik og -strategier, kapacitetsplanlægning og værdikæder
• Servicemarketing, kundeorientering, servicekvalitet og kvalitetsparametre, prissætning af serviceydelser og elasticitetsbegreber
• Udvikling af servicestrategier, valg, implementering og monitorering

Undervisningsformer
Vekslen mellem storhold og holdundervisning med dialog.
Sidst opdateret den 10-07-2014