English   Danish

2014/2015  DIP-DFINO1031U  Derivatives

English Title
Derivatives

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (FIN)
Kursusansvarlig
  • Carsten Sørensen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 19-06-2014
Læringsmål
De studerende opnår en forståelse for, at der findes et utal af forskellige risici,
som påvirker de finansielle beslutninger, herunder markedsrisiko (rente- og
kursrisiko). De studerende tilegner sig den nødvendige viden til selvstændigt
at være i stand til i en konkret kontekst at kunne identificere og kvantificere
sådanne finansielle risici.

De studerende opnår en dyb og detaljeret indsigt i de mest anvendte
finansielle derivater, samt værdiansættelsen heraf; herunder specifikt for hvert
enkelt derivat:

1. Forstå opbygningen af og formål med det enkelte derivat.
2. Kunne opstille derivatets cashflow.
3. Kunne værdiansætte derivatet, samt forstå og forklare argumenter bag
metoden hertil.
4. Kunne værdiansætte derivatet i tiden efter indgåelse og ved ændringer af markedsvilkår.

De studerende opnår et fuldstændigt overblik over, hvordan ændringer i markedsmæssige faktorer påvirker værdiansættelsen af det enkelte derivat. Dette både kvantitativt og kvalitativt.

Det er et selvstændigt mål, at de studerende opnår en betydelig grad af overblik over, hvordan finansielle risici påvirker finansielle beslutninger og det økonomiske resultat. De skal have en forståelse for detaljen således at deres færdigheder gør dem i stand til at se vigtigheden i at kunne beregne risici og optimale afdækningsmuligheder med 2 decimaler. Sans for detaljen er afgørende, da selv små regnefejl kan have meget betydelige økonomiske konsekvenser, hvis der er tale om beløbsmæssigt store porteføljer.
  • De studerende bliver med ovenstående indsigt i de mange typer af finansielle derivater, der findes, i stand til med valg af hensigtsmæssige finansielle derivater at kunne iværksætte en konkret afdækning af forskellige finansielle risici.
  • De studerende vil endvidere ved ændringer af markedsvilkår, samt ved ændringer af værdien eller omfanget af de ved indgåelsen identificerede finansielle risici, i tiden fra indgåelse og frem til udløb af afdækningsinstrumentet, kunne værdiansætte den samlede portefølje samt være i stand til at foretage en evt. hensigtsmæssig justering af afdækningsinstrumentet.
  • I tilfælde af sidstnævnte vil de studerende være i stand til at beregne de økonomiske konsekvenser af en sådan justering i afdækningsinstrumentet.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 1
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Der stilles i semesteret en obligatorisk godkendelsesopgave i faget. Godkendelsesopgaven skal bestås, for at blive tilmeldt eksamen.
Prøve/delprøver
Derivatives:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Det er tilladt at medbringe godkendte lommeregnere og der vil blive udleveret en formeloversigt som er vedhæftet eksamensopgaven.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Anden prøveform
I tilfælde af omeksamen kan denne afholdes som mundtlig eksamen, såfremt underviser og studieleder vurderer, at dette er mest hensigtsmæssigt, fx fordi der kun er få tilmeldte.

Antallet af studerende til syge-/omprøven afgører derfor omeksamen bliver samme prøveform som ved ordinær prøve eller omeksamen afholdes som en 20 min. mundtlig eksamen uden forberedelse.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Derivatives er et metode- og teknikfag, hvor målsætningen er at give de

studerende en dyb og detaljeret indsigt i de mest anvendte finansielle

derivater. Der gives en grundig indsigt i formål, opbygning samt

værdiansættelse af hvert enkelt derivat. I denne sammenhæng sættes de

studerende desuden i stand til at kunne anvende derivaterne til afdækning af

såvel nationale som internationale finansielle markedsrisici. De studerende vil med faget derfor være i stand til at forstå såvel opbygningen som anvendelsen af en bred vifte af finansielle instrumenter.

 

Som grundlag for udvikling af de studerendes generelle og specifikke

kompetencer indgår følgende problemstillinger og fag-/teoriområder:

Forståelse af finansielle risici, strategi for risikostyring, samt hedging.

Introduktion til pengemarkedsinstrumenter. Finansielle produkter, herunder:
 

1. Forwards og futures (aktier, indeks, valuta og råvarer).

2. FRA.

3. Swaps.

4. Optioner (Black & Scholes)

a. Aktie-, indeks- og valutaoptioner

b. Eksotiske optioner og strukturerede obligationer
c. Medarbejderoptioner

Undervisningsformer
På 1. semester er der 8 timer ugentligt i 15 uger samt et antal øvelsestimer. Undervisningen i faget Derivatives dækker cirka 1/3 af semesteret, og den gennemføres ved forelæsninger. I disse skabes et overblik over fagets teori kombineret med praktiske problemstillinger. Hertil kommer et antal øvelser inden for faget. Der stilles i semesteret en obligatorisk godkendelsesopgave i faget, og denne gennemgås efterfølgende i øvelsesforløbet. En godkendelse af denne opgave er en forudsætning for indskrivning til eksamen.
Sidst opdateret den 19-06-2014