English   Danish

2014/2015  DIP-DFINO1033U  Skat & Regnskabsanalyse

English Title
Taxation and Financial Statement Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (FIN)
Kursusansvarlig
  • Skatteret
    Carsten Hviid-Hansen - Institut for Finansiering (FI)
  • Regnskabsanalyse
    Martin Gøtze Tranekær - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 20-06-2014
Læringsmål
Den studerende skal have viden om opgørelsen af virksomheders, selskabers og personers skattepligtige indkomst, kapitalindkomst, kursgevinster og kapitalgevinster samt beskatning af disse. Den studerende skal have viden om opgørelsen af aktieindkomst og betydningen af regler for skattemæssige afskrivninger og genvundne afskrivninger.
Den studerende skal have kendskab til de regnskabsanalytiske begrebers definition og opgørelse såvel som til tolkningen af disse.

Den studerende skal være kvalificeret til identificere og løse de hyppigst forekommende skattemæssige problemstillinger, primært med tilknytning til finansiel rådgivning, samt til at træffe finansielle beslutninger i en virksomhed og i en husholdning. Den studerende skal desuden kunne foretage driftsøkonomiske analyser med udgangspunkt i de regnskabsmæssige informationer.

Den studerende skal kunne forestå beslutninger på sædvanligt forekomne husholdnings- og virksomhedsøkonomiske problemstillinger såvel som andre finansielle problemstillinger, der involverer særlige skattemæssige og regnskabsmæssige problemstillinger.
Den studerende skal videre have kompetence til at gennemskue, når løsning af en skattemæssig eller regnskabsmæssig problemstilling kræver samarbejde med andre professionelle rådgivere på fagområdet.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 2
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Der stilles i semesteret to obligatoriske godkendelsesopgaver i faget; en i hver fagdel. Godkendelsesopgaverne skal bestås, for at blive tilmeldt eksamen.
Prøve/delprøver
Skat og Regnskabsanalyse:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) To eksaminatorer og en ekstern censor
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
  • Tilladte lommeregnere
  • Tilladte lovsamlinger
Syge-/omprøve
Anden prøveform
I tilfælde af omeksamen kan denne afholdes som mundtlig eksamen, såfremt underviser og studieleder vurderer, at dette er mest hensigtsmæssigt, fx fordi der kun er få tilmeldte.

Antallet af studerende til syge-/omprøven afgører derfor om eksamen bliver samme prøveform som ved ordinær prøve eller om eksamen afholdes som en 20 min. mundtlig eksamen uden forberedelse.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget er delt i to dele: Skatteret og Regnskabsanalyse.

Formålet med Skatteret er at sætte den studerende i stand til at identificere og løse hyppigt forekommende skattemæssige problemstillinger, primært med tilknytning til finansiel rådgivning, og til at træffe finansielle beslutninger i en virksomhed og i en husholdning.  Det forudsættes, at den grundlæggende juridiske metode er indlært på HD 1.del eller anden adgangsgivende uddannelse.

Formålet med Regnskabsanalyse er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer om til regnskabsreglernes betydning for de finansielle beslutninger og mulighed for gennem regnskabsanalysen at kunne vurdere en virksomheds økonomiske sundhedstilstand, hvad enten denne information skal anvendes til kreditvurdering, til værdiansættelse af virksomheder og aktier eller lignende formål. Det forudsættes, at de grundlæggende regnskabsregler er indlært på HD 1.del eller anden adgangsgivende eksamen

I Skatteret behandles hovedområderne for såvel de personligt skattepligtige som skattepligtige virksomheder, herunder skattepligtig indkomst, skattepligtens omfang, fradragsberettigede driftsudgifter, opgørelsen af de skattemæssige afskrivninger og genvundne afskrivninger samt avance og udbyttereglerne, dvs. beskatning af gevinst og tab på aktier, investeringsforeningsbeviser, gæld og fordringer (obligationer mm.), og finansielle kontrakter. Desuden gennemgås visse dele af udlandsskatteretten, herunder anvendelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomster.
 

I Regnskabsanalyse behandles de specifikke regnskabsregler for forskellige finansielle fordringer, relevante regnskabsmæssige problemstillinger ved kreditvurdering, beregne økonomiske nøgletal ud fra regnskabsinformationer og forstå deres indbyrdes sammenhæng og betydning.

Undervisningsformer
På 2. semester er der 8 timer ugentligt i 15 uger samt et antal øvelsestimer. Undervisningen i faget Skat & Regnskabsanalyse dækker cirka 1/3 af semesteret, og den gennemføres ved forelæsninger. I disse skabes et overblik over de to fags teori kombineret med praktiske problemstillinger. Hertil kommer et antal øvelser inden for de to fag. Der stilles i semesteret en obligatorisk godkendelsesopgave i hvert af de to fag, og de gennemgås efterfølgende i øvelsesforløbet. En godkendelse af disse opgaver er en forudsætning for indskrivning til eksamen.
Sidst opdateret den 20-06-2014