English   Danish

2014/2015  DIP-DFINO1035U  Afgangsprojekt

English Title
Thesis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (FIN)
Kursusansvarlig
  • Ken L. Bechmann - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 20-06-2014
Læringsmål
Den studerende skal have indgående viden om det problemfelt, som afgangsprojektet behandler, og viden i bredere dele end det behandlede problemfelt.

Den studerende skal være kvalificeret til at opstille en operationel problemstilling inden for studiets genstandsfelt.
Den studerende skal være kvalificeret til at argumentere for udvalgt teori, anvendt metodik og redegøre for det empiriske grundlag.
Den studerende skal være kvalificeret til at vurdere anvendeligheden af afgangsprojektets resultater og konklusioner.

Den studerende skal have kompetencer til at forholde sig kritisk over for udvalgt teori, anvendt metodik og redegøre for det empiriske grundlag.
Den studerende skal have kompetencer til at formidle og kommunikere afgangsprojektets problemstillinger og resultater på en forståelig måde.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det er en forudsætning for at kunne tilmelde sig afgangsprojektet, at den studerende har bestået studiets obligatoriske moduler, på 1. og 2. semester, for i alt 30 ECTS.
Prøve/delprøver
Afgangsprojekt:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Det er muligt at tilmelde sig afgangsprojektet individuelt eller i grupper á 2 studerende. Er man en gruppe, skal man dog forsvare opgaven individuelt.
Omfang af skriftligt produkt Max. 80 sider
Opgavetype HD 2. del afgangsprojekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
60 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet
Forsvaret af eller eksaminationen i afgangsprojektet varer 1 time. Herunder skal den studerende kunne redegøre for indholdet af afgangsprojektet og for det bagvedliggende teoretiske og metodiske grundlag. Den studerende skal kunne vurdere og reflektere over de arbejdsmetoder, der er valgt og konsekvenserne heraf. Såvel afgangsprojektet som den mundtlige eksamen heri indgår i en samlet individuel karakter, som den studerende modtager ved eksaminationens afslutning.

Såfremt der er to studerende, der har skrevet deres afgangsprojekt sammen, skal de hver især forsvare deres projekt individuelt. Begge har ansvar for hele afgangsprojektets indhold.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med afgangsprojektet er, at den studerende på et problembaseret grundlag selvstændigt skal kunne kombinere uddannelsens teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer og formidle dette på et sikkert metodisk grundlag. Grundlaget for afgangsprojektet kan findes inden for uddannelsens fagområder. Den studerende vælger, formulerer og modner sit emne, hvor den studerende arbejder videre på de fra studiet tilegnede faglige teorier og metoder, og hvor den studerende på selvstændig vis behandler det valgte emne. Det er studielederen og den udpegede vejleder, der skal godkende det valgte emne. I vurderingen af afgangsprojektet indgår, udover beherskelse af fagets og hovedopgavens begreber, også de kommunikative og sproglige kompetencer. Den sproglige behandling og formuleringsevne indgår dermed i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter fagligt indhold tungest.
Det er en forudsætning for at kunne tilmelde sig afgangsprojektet, at den studerende har bestået studiets obligatoriske moduler, på 1. og 2. semester, for i alt 30 ECTS.

Det udarbejdede skriftlige afgangsprojekt afsluttes med en mundtlig prøve.

 

 

Afgangsprojektet udarbejdes over et emne inden for HD Finansierings faglige område, overordnet set. I projektet gennemføres en i forhold til det valgte finansielle emne relevant teoretisk og empirisk dybtgående belysning af de foreliggende, ofte komplekse problemstillinger og analyse heraf. Der forventes en kvalificeret og selvstændig behandling af det valgte emne. Afgangsprojektet forventes at levere et kvalificeret bidrag til litteraturen omkring det pågældende emne.
 

Afgangsprojekter udarbejdet af 1 eller 2 studerende må max. være på 80 normalsider ekskl. forside, litteraturliste, og evt. bilag. Opgavens sider må i gennemsnit ikke indeholde mere end 2.275 anslag (inkl. mellemrum). (Fx svarende til 35 linjer à 65 anslag). Siderne skal have en margen på mindst 3 cm i top og bund og mindst 2 cm i hver side. Skrifttypen skal være på minimum 11 pitch. Tabeller, figurer, illustrationer og lign. tæller ikke med i antallet af anslag, men berettiger ikke til at overskride det fastsatte maksimale sidetal.

Den studerende deltager i faget Corporate Finance i sidste del af 2. semester i et seminarlignende forløb, hvor deltagerne inden for nærmere afgrænsede fagområder, gennem fælles bearbejdelse af udvalgte artikler og anden litteratur, får et fælles udgangspunkt inden for fagområdet, når de vælger emne og skal skrive deres seminar. Dette emneområde vil den studerende også kunne afvende som udgangspunkt for valget af emne til sit afgangsprojekt. Det er dog den studerende, der i sidste ende selv vælger emnet for sit afgangsprojekt.

Den studerende udarbejder afgangsprojektet på egen hånd, men med adgang til rådgivning fra udpeget vejleder.

Undervisningsformer
Den studerende udarbejder selvstændigt sit afgangsprojekt og har det fulde ansvar for emnevalg og for resultat. Der er tale om en proces, hvor den studerende tilmelder sig med det valgte emne inden et angivet tidspunkt. Der tildeles herefter en vejleder, der kan rådgive den studerende omkring arbejdets tilrettelæggelse (problemløsningsprocessen) og om udformningen og udarbejdelsen af afgangsprojektet. Vejleder vil sammen med en ekstern censor senere bedømme opgaven og forestå den mundtlige prøve heri.
Sidst opdateret den 20-06-2014