English   Danish

2014/2015  DIP-DINBO2001U  Virksomhedens internationale omgivelser

English Title
International business environment

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (IB)
Kursusansvarlig
 • Ari Kokko - Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse (INT)
Primære fagområder
 • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
Sidst opdateret den 11-08-2014
Læringsmål
 • Kunne kritisk diskutere og reflektere over begreber, teorier og modeller for politiske, kulturelle og institutionelle dimensioner af virksomhedens internationale omgivelser.
 • Vælge mellem og bruge teorier og modeller til analyse af strategiske og driftsmæssige problemer relateret til virksomhedens internationale omgivelser.
 • Diskutere teoretiske og praktiske problemer og foreslåede løsninger på et højt fagligt niveau.
 • Relatere politiske, kulturelle og institutionelle faktorer bag international business-relaterede problemer og analysere disse problemer.
Prøve/delprøver
Virksomhedens internationale omgivelser:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Andre tilladte hjælpemidler
 • Egne bøger og kompendier
 • Egne noter
 • Hvilke hjælpemidler er p.t. uafklaret
 • Tilladte lommeregnere
 • Tilladte lovsamlinger
 • Tilladte ordbøger
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Mundtlig eller skriftlig (afhængig af antal tilmeldte studerende til eksamen)
FOR ONLINE STUDERENDE gælder følgende:
Prøveform ved den ordinære prøve: Individuel projektopgave, maks. 20 sider.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset har til formål at give de studerende en sammenhængende forståelse af kompleksiteten ï virksomheders internationale omgivelser, og de udfordringer de repræsenterer for virksomheder med internationale aktiviteter. Der lægges vægt på at fremhæve forskelle mellem landes nationale erhvervsmiljøer, og hvordan det påvirker de strategiske valg virksomheder træffer for at kunne konkurrere internationalt. Ved kursets afslutning vil studerende være i stand til at forklare og fortolke internationale forretningspraksisser i et multidisciplinært perspektiv. Pensum omfatter både teori og empiriske cases; meget af det empiriske materiale vil blive inddraget fra igangværende forskningsaktivitet.
Kursets pensum indeholder diskussioner om:

 • Udvalgte landespecifikke forskelle med indflydelse på forretningsaktiviteter, inkl. historiske, institutionelle, geografiske, kulturelle og politiske strukturer
 • Globale handels- og investeringsteorier, herunder internationale reguleringssystemer for handel og investering, på både globalt og regionalt niveau
 • Global selskabsledelse (governance) og international erhvervsret
 • Teorier og institutionelle strukturer for internationale kapitalstrømme og finansielle transaktioner
 • Teori og empiri om udviklingen af politiske systemer, overgangsøkonomier og ’varieties of capitalism’
 • Forbindelsen mellem teknologisk udvikling og innovation og global konkurrenceevne
 • Internationaliseringsstrategier
Undervisningsformer
Fremmøde:
Undervisningen er baseret på en række af forelæsninger, som foruden forelæsning omfatter klassediskussioner og dybtgående analyser af udvalgte emner valgt i samarbejde med gæsteforelæsere.

Online:
Fagelementet er baseret på en kombination af virtuelle diskussioner de studerende imellem og en coach på basis af uploadede læringsmaterialer og opgaver. Der arbejdes både individuelt og i grupper. De studerende vil løbende igennem forløbet skulle fortolke materialet og videreformidle dette skriftligt til deres medstuderende.
Sidst opdateret den 11-08-2014