English   Danish

2014/2015  DIP-DINBO2003U  International markedsanalyse & markedsføring

English Title
International market analysis & marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (IB)
Kursusansvarlig
 • Henrik Aage Sørensen - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
 • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
Sidst opdateret den 11-08-2014
Læringsmål
 • Beskrive og anvende fagområdets begreber, teorier, modeller og parametre/værktøjer samt analysemetodikker (begreber & univers).
 • Demonstrere selvstændig og analytisk tilgange til at løse/identificere konkrete markedsanalytiske problemstillinger (kvalitet & selvstændig kritik).
 • Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, modeller og teorier med henblik på identifikation og opstilling af relevant kommercielt beslutningsgrundlag for virksomheden (videns reproduktion).
 • Udarbejde en kommunikationsstrategi/-plan, herunder opstilling af målsætninger, estimere budget, forslag til tidsplan og prioritering af aktiviteter med udgangspunkt i definerede målgrupper og markeder (operationalisering).
 • Opstille design for og analyser til evaluering af kampagners adfærdsmæssige effekter, eksempelvis effekter omkring pris, loyalitet og branding (abstraktion & anvendelse).
 • Foreslå, gennemføre, fortolke og afrapportere en kvalificeret markedsanalyse, herunder forholde sig kritisk til det anvendte teoriapparat og til informationernes relevans og validitet (anbefaling & konklusion).
Prøve/delprøver
International markedsanalyse & markedsføring:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Andre tilladte hjælpemidler
 • Egne bøger og kompendier
 • Egne noter
 • Hvilke hjælpemidler er p.t. uafklaret
 • Tilladte lommeregnere
 • Tilladte lovsamlinger
 • Tilladte ordbøger
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Mundtlig eller skriftlig (afhængig af antal tilmeldte til eksamen)
FOR ONLINE STUDERENDE gælder følgende:
Prøveform ved den ordinære prøve: Individuel projektopgave, maks. 20 sider.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er at give den studerende viden og indsigt i markedsføringens teorier, modeller og analysemetoder for, hvorledes markeder kan kvantificeres gennem markedsanalyse, eksponeres, informeres og influeres for at skabe dialog med virksomhedens nationale og internationale interessenter med henblik på at realisere planlagte, målgivne samt gennemførbare aktiviteter.

Kurset omhandler, hvorledes afsætningsøkonomi kan beskrive markedsdynamikker på både nationale og internationale markeder, samt hvorledes dynamiske konkurrencesituationer kan beskrives, analyseres og forstås.
 
Kurset introducerer markedsgrundformer og deres dynamikker og markedernes transformation og ændringer gennem bl.a. en stadig mere internationaliseret konkurrence. Der introduceres taktiske markedsføringsredskaber, herunder markedsanalyse. Anvendelsen af disse parametre og analyseredskaber gennemgås gennem en række temaer, såsom prissætning, markedsdiffusion, markedsanalyse m.m. Kursets temaer og metodikker indlæres gennem illustrative erhvervscases, den underliggende teori, praktiske øvelser, samt brug af eksterne gæsteforelæsere.       

 

Undervisningsformer
Fremmøde:
Undervisningsformen vil være en dialogbaseret gennemgang af pensum og relativering af samme. Denne relativering vil ske i form af gennemgang af kortere og længere cases, som illustrerer pensums pointer og anvendelse i praksis. Disse cases vil i et vist omfang være klasseøvelser, som enten forberedes inden undervisningen eller gennemgås ved forelæsningerne. Endeligt vil der også være gæsteforelæsere, der illustrerer pensums problemstillinger i praksis.

Online:
Fagelementet er baseret på en kombination af virtuelle diskussioner de studerende imellem og en coach på basis af uploadede læringsmaterialer og opgaver. Der arbejdes både individuelt og i grupper. De studerende vil løbende igennem forløbet skulle fortolke materialet og videreformidle dette skriftligt til deres medstuderende.
Sidst opdateret den 11-08-2014