English   Danish

2014/2015  DIP-DINBV1018U  Emerging Markets

English Title
Emerging Markets

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (IB)
Kursusansvarlig
  • Niels Mygind - Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse (INT)
Primære fagområder
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
Sidst opdateret den 25-04-2014
Læringsmål
Den studerende skal:
• Have viden om strategier, udlandsinvesteringer og salg ifm forretningsaktiviteter i de nye markeder
• Kunne identificere ligheder og forskelle mellem specifikke nye markeder
• Forstå hvordan disse økonomier bidrager til og indgår i globaliseringsprocesser

Den studerende skal kunne:
• Forstå og forklare institutioners rolle for vækst og erhvervsudvikling
• Foretage analyser af tendenser og vekselvirkninger mellem politik, institutioner og økonomi i nye markeder

Den studerende er i stand til:
• At kunne præsentere, kritisk bedømme og anvende teorier og begreber gennemgået på kurset
• At kunne identificere relevante indikatorer for politiske risiko, institutionel kvalitet og økonomisk udvikling og finde aktuel og opdateret information via internettet og biblioteksressourcer
• At lægge analyser af nye markeder til grund for udviklingen af strategier for virksomheder med erhvervsaktiviteter, eller planer om sådanne aktiviteter, i de nye markeder

Den samlede arbejdsbelastning dækker timer fordelt på undervisning, forberedelse og eksamensaktiviteter.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 1
Prøve/delprøver
Emerging Markets:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
FOR ONLINE STUDERENDE gælder følgende:
Prøveform ved den ordinære prøve: Individuel projektopgave, maks. 15 sider.
Beskrivelse af eksamensforløbet
Gruppen starter med en kort introduktion af deres mini-projekt. Herefter følger diskussion, spørgsmål og svar, hvor hvert enkelt medlems viden vil blive testet. Den individuelle karakter vil både være baseret på viden om temaet for mini-projektet og mere generel viden i forhold til indholdet i hele kurset.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dette kursus giver deltagerne viden om de centrale økonomiske, politiske og sociale dynamikker i de nye markeder (’emerging markets’). Vægten ligger på de store økonomier – BRIK-landene, Brasilien, Rusland, Indien og Kina, men også mindre økonomier i Asien og Østeuropa er inkluderet såvel som andre nye markeder
Kurset tager udgangspunkt i et tværdisciplinært perspektiv på økonomiske, politiske og sociale institutioner, deres udvikling og deres indflydelse på økonomisk vækst og forandring, incl. de måder hvorpå institutioner kan hæmme økonomisk udvikling.
Kurset giver et overblik over nylige politiske, institutionelle og økonomiske forandringer i udvalgte nye markeder. Fokus ligger på vekselvirkningen mellem politik, institutioner og økonomi, med vægt på relationen mellem erhvervsliv og dets samfundsmæssige omgivelser.
Foreløbig plan for kurset:
 

  1. Nye markeder og globaliseringen - institutioners rolle belyst i en dynamisk samfundsmodel
  2. Hvad ligger bag den høje vækst i de nye vækstøkonomier?
  3. Makroøkonomiske stabilisering, liberalisering af institutioner og privatisering
  4. Rusland – transition og råvarebaseret vækst – magtspillet mellem oligarker og præsident
  5. Kina – dynamiske processer bag vækstudviklingen – kan det fortsætte
  6. Indien – demokrati og økonomisk udvikling – risici og muligheder
  7. Brasilien – makrostabilisering, udvikling og ulighed
Undervisningsformer
Fremmøde:
Kurset baseres på en kombination af forelæsninger, diskussioner, gruppearbejde, arbejde med mini-projekter i og uden for undervisningslokalet samt deltager-præsentationer. Kursuslitteraturen er udfordrende og deltagerne opfordres til at danne læsegrupper.

Virtuel:
Fagelementet er baseret på en kombination af virtuelle diskussioner de studerende imellem og en coach på basis af uploadede læringsmaterialer og opgaver. Der arbejdes både individuelt og i grupper. De studerende vil løbende igennem forløbet skulle fortolke materialet og videreformidle dette skriftligt til deres medstuderende.
Yderligere oplysninger
Undervisningen ligger på mandage kl. 17.10 - 19.45 i uge 35 - 41. Eksamen: Afl. af skriftlig opgave d. 13.10 - mundtlig eksamen d. 20./21.10.
Foreløbig litteratur
Basu, K. 2012, The Indian Economy: Rising to Global Challenges, Cornell University, https:/​/​crawford.anu.edu.au/​acde/​asarc/​pdf/​narayanan/​oration/​2012oration.pdf
BCG/Knowledge Wharton (2007): What’s next for India –beyond the back office, 15p. http:/​/​knowledge.wharton.upenn.edu/​papers/​download/​manufacturingindiareport.pdf
BCG/Knowledge Wharton (2011): Rethinking Operations for a Two-speed World, special report, pp. 1-19
http:/​/​knowledge.wharton.upenn.edu/​papers/​download/​020111_RethinkingOperationsforaTwo-speedWorld.pdf
Branstetter L. and N. Lardy (2006): China’s embrace of globalization, NBER working paper series no. 12373 pp 3-56.
Böttcher & Deuber: As time goes by… Mixed showing after five years of EU eastern enlargement, DBResearch 12-05-2009, pp. 3-14 + 26-30. http:/​/​www.dbresearch.de/​PROD/​DBR_INTERNET_EN-PROD/​PROD0000000000241156.pdf
EBRD: Transition report (latest), London. www.ebrd.com
Economist: Special report on India (Sept 29, 2012); Brazil (Oct
Goldman Sachs (2010), “Is this the ‘BRICs Decade’?”, BRICs Monthly, Issue 10/03, May. http:/​/​www.goldmansachs.com/​our-thinking/​archive/​archive-pdfs/​brics-dream.pdf
IMF (2005): World Economic Outlook, September, ch. 3 Building Institutions pp.125-153 http:/​/​www.imf.org/​external/​pubs/​ft/​weo/​2005/​02/​pdf/​chapter3.pdf
IMF: relevant recent country reports.
Mygind N. (2011): Transition from plan to market – a PIE analysis, CBS, (25 pages), January 2011. http:/​/​openarchive.cbs.dk/​handle/​10398/​8486
Mygind N. (2008): Virtuous circles in Chinese growth - can it go on? 24 pages
Mygind, N. (2007): The PIE Model: Politics, Institutions, Economy, A Simple Model for Analysis of the Business Environment, CEES/CBS (26 pages), http:/​/​openarchive.cbs.dk/​cbsweb/​handle/​10398/​7062
OECD recent Economic Surveys for Brazil, Russia, India, China – through CBS Library with access to OECD I-library
Tushar Podder and Eva Yi ( 2007): India’s Rising Growth Potential in pp 11-25 , in BRICs and Beyond, Goldman Sachs 2007, BRICs and Beyond, http:/​/​www.goldmansachs.com/​our-thinking/​archive/​archive-pdfs/​brics-book/​brics-full-book.pdf
UNCTAD (latest): World Investment Report. www.unctad.org
UNDP (latest): Human Development Report. http://hdr.undp.org
Wilson, D. and Purushothaman, D. (2003),”Dreaming with BRICs: the Path to 2050”, Global Economics Paper No. 99, New York, Goldman Sachs. http:/​/​www.goldmansachs.com/​our-thinking/​archive/​archive-pdfs/​brics-dream.pdf
World Bank (2011), Multipolarity: The New Global Economy, Overview pp. 1-10, Global Development Horizons 2011 http:/​/​siteresources.worldbank.org/​INTGDH/​Resources/​GDH_CompleteReport2011.pdf
World Bank (2013): China 2030, Building a Modern, Harmonious and Creative Society, Part 1, pp. 1-65 http:/​/​www.worldbank.org/​content/​dam/​Worldbank/​document/​China-2030-complete.pdf
World Bank (2011)Global Development Horizons 2011, Multipolarity: The New Global Economy.
Sidst opdateret den 25-04-2014