English   Danish

2014/2015  DIP-DMAMU1001U  Online promotionstrategi

English Title
Online Promotion Strategy

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (MM)
Kursusansvarlig
  • Flemming Cumberland - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
  • Rune Seebach - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 28-08-2014
Læringsmål
Den studerende skal:
* Erhverve viden om de mest centrale begreber, værktøjer, teorier,
aktører og modeller, der knytter sig til online markedskommunikation
* Kunne forstå og reflektere over, hvordan og i hvilket omfang disse
værktøjer kan anvendes i praksis.

Vurderingskriterier for målopfyldelsen: Karakteren 12 gives for den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets læringsmål, således som det fremgår af fagbeskrivelserne med ingen eller få væsentlige mangler.

Den studerende skal kunne:
* Identificere og analysere virksomhedens muligheder og
udfordringer, der er relateret til online markedskommunikation
* Udarbejde begrundede forslag til planlægning, afvikling og evaluering
af online marketingtiltag – set ud fra virksomhedens overordnede
marketingstrategi
* Vurdere og argumentere for anvendelsen af interaktive medier i
virksomhedens promotionmix

Ved kursets afslutning skal den studerende kunne udvise:
  • Et godt overblik over og en fyldestgørende opfyldelse af fagets/fagelementets mål og centrale elementer og sammenhænge
  • Forståelse for brugen af forskellige interaktive medier og kommunikationsredskaber i virksomhedens promotionmix – og på basis heraf kunne foretage en målrettet og optimal kommunikationsindsats i forhold til både markedet generelt og til forskellige markedssegmenter
  • Evnen til at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i relation til problemområdet
  • Evnen til at fremkomme med begrundede forslag til, hvordan virksomheden kan udarbejde og implementere en online promotionstrategi, der understøtter virksomhedens forretningsmæssige mål
Prøve/delprøver
Online promotionstrategi:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
  • Hvilke hjælpemidler er p.t. uafklaret
Syge-/omprøve
Anden prøveform
20 minutters mundtlig uden forberedelse
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget fokuserer på både det operationelle, det taktiske og det strategiske niveau omkring on-line promotionstrategi – med udgangspunkt i følgende centrale og nyere problemkredse, såsom:
 
* Interaktive medier og virksomheden
* Den digitale forbruger og købsadfærd
* Planlægning og anvendelse af interaktive medier i virksomhedens
  promotionstrategi   
* Direkte respons versus branding på interaktive medier
* Effektmåling og evaluering af digital kommunikation
* Anvendelse af sociale medier i kommunikationsprocessen
* Anvendelse af mobile platforme i kommunikationsprocessen
* Interaktive forretningsmodeller, muligheder og begrænsninger
 
De valgte problemkredse analyseres og diskuteres med udgangspunkt i såvel udvalgte nyere forskningsartikler som i konkrete praktiske eksempler/cases.
Der udarbejdes mulige løsningselementer på såvel teoretiske som praktiske problemstillinger, som vil danne udgangspunkt for anbefalinger til virksomheders praktiske markedsføringsplanlægning på såvel strategisk som taktisk plan.
Undervisningsformer
Der vil være tale om et aktivt indlæringsforløb med kombinationer af oversigtsforelæsninger og dialog. Desuden vil forekomme gruppebaseret casearbejder med præsentationer samt læring via elektronisk læringsplatform.
Inddragelse af deltagernes egne erfaringer og aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til fagets pensum vil indgå.
Arbejdsbelastning
Forberedelse til undervisning, incl. casebesvarelser 96 timer
Tilstedeværelse/dialogundervisning 27 timer
Eksamensforberedelse 20 timer
Yderligere oplysninger
Studieansvarlig, lektor Flemming Cumberland

Der er undervisning torsdag uge 34-41 kl. 17.10-20.15/19.45 og skriftlig eksamen d. 21. oktober
Foreløbig litteratur

Meddeles senere.

Sidst opdateret den 28-08-2014