English   Danish

2014/2015  DIP-DMAMU3000U  International markedskommunikation & branding

English Title
International Marketing Communication & Branding

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Fjerde quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (MM)
Kursusansvarlig
 • Ole Ejnar Andersen - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
 • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 19-06-2014
Læringsmål
Den studerende skal:
• Opnå viden om og indsigt i fagområdets anvendte begreber, teorier, modeller og parametre/​værktøjer
Kunne forstå og reflektere over, hvordan, hvorfor og i hvilket omfang disse værktøjer kan anvendes i praksis

Vurderingskriterier for målopfyldelsen: Karakteren 12 gives for den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets læringsmål, således som det fremgår af kursusbeskrivelserne med ingen eller få væsentlige mangler.

Den studerende skal:
• Kunne beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, modeller og teorier med henblik på identifikation, analyse og løsning af kommunikative problemstillinger med betydning for virksomhedens ledelsesbeslutninger på såvel nationale som internationale markeder
• Selvstændigt, substantielt og logisk sammenhængende rekommandere en kommunikationsstrategi/​plan, herunder målsætninger, estimeret budget, forslag til tidsplan og prioritering af aktiviteter med udgangspunkt i definerede og argumenterede målgrupper
• Opstille design for og analyser til evaluering af kampagnens mentale og adfærdsmæssige effekter
Kunne analysere brand identitet og -image og fremkomme med forslag til aktiviteter til fortsat vedligeholdelse/​styrkelse af brand equity

Ved kursets afslutning skal den studerende kunne:
 • Udvise et godt overblik over – og opfyldelse af fagets/ fagelementets mål og centrale elementer og sammenhænge
 • Identificere, forstå, analysere og selvstændigt vurdere kommunikations- og brand strategier ud fra fagets begrebsapparat, indfaldsvinkler og øvrige rammer
 • Dokumentere en god anvendelsesorienteret forståelse af såvel helheder som centrale delområder indenfor kommunikationsområdet og på basis heraf være i stand til at kombinere teorier, modeller og metoder med henblik på at kunne foretage en målrettet indsats i forhold til både markedet generelt og til forskellige markedssegmenter såvel nationalt som internationalt
 • Forstå og reflektere over, hvordan og hvorfor forskellige kommunikationsværktøjer anvendes i praksis
 • Opstille operationelle og realistiske målsætninger og attraktive målgrupper for indsatsen
 • Reflektere over en egnet kommunikationsstrategi og potentielt anvendelige kommunikationsparametre, herunder samspil mellem udformning, budskab, produkt(kategori) mediekanal og målgruppe
 • Opstille design(s) for indsamling af empiriske data til opnåelse af forståelse for effekten af kommunikationsaktiviteter og kritisk tolke/evaluere allerede indsamlet analysemateriale
 • Udvise en overbevisende og velargumenteret evne til udformning af handlingsalternativer til løsning af problemet, herunder at sætte disse i et større helhedsorienteret perspektiv
 • Vurdere og diskutere metodemæssig validitet, reliabilitet og virkefelt for generaliseringer af konklusioner på rapporterede og/eller foretagne analyser
Prøve/delprøver
International markedskommunikation & branding:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Hvilke hjælpemidler er p.t. uafklaret
Syge-/omprøve
Anden prøveform
20 minutters mundtlig uden forberedelse
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er at give den studerende viden og indsigt i fagområdets teorier, modeller og metoder for, hvorledes forskellige kommunikationsformer- og instrumenter kan eksponere, informere, influere og skabe dialog med virksomhedens nationale og internationale interessenter med henblik på at realisere planlagte markedsmålsætninger samt adfærds- og mental responser, herunder opbygning og styrkelse af brands.

 

Det er endvidere sigtet at sætte den studerende i stand til at analysere og evaluere effekten af de planlagte/iværksatte kommunikationsaktiviteter, herunder foretage estimater af aktiviteternes lønsomhed (ROI/ROMI) på kort og lang sigt

Undervisningsformer
Undervisningen gennemføres dels ved dialogforelæsninger og dels ved 1-2 workshops. Dialogforelæsninger er en kombination af oversigtsforelæsninger og dialog samt gruppebaseret casearbejde, hvor der arbejdes med aktuelle/ konkrete kampagner/ problemstillinger i relation til fagets indhold og læringsmål.

Workshops er længere, intensive undervisningsforløb, hvor underviseren er coach og katalysator for aktiv diskussion af relevante kommunikationsparametre i gruppediskussioner og præsentationer af dagens gennemgående case
Arbejdsbelastning
Forberedelse, inkl. casebesvarelser 110 timer
Tilstedeværelse/dialogundervisning 30 timer
Eksamensaktiviteter 10 timer
Yderligere oplysninger

Studieansvarlig, lektor Flemming Cumberland

Foreløbig litteratur

Meddeles senere.

Sidst opdateret den 19-06-2014