English   Danish

2014/2015  DIP-DMAMV1003U  Anvendt forbrugeradfærd

English Title
Applied Consumer Behaviour

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (MM)
Kursusansvarlig
  • Torben Hansen - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 28-08-2014
Læringsmål
Den studerende skal:
* Erhverve viden om de mest centrale begreber, værktøjer, teorier og
modeller, der knytter sig til valgfagets centrale problemstillinger
* Kunne anvende relevante statistiske metoder, der knytter sig til valgfagets centrale problemstillinger
* Kunne forstå og reflektere over, hvordan og i hvilket omfang disse
værktøjer kan anvendes i praksis

Vurderingskriterier for målopfyldelsen: Karakteren 12 gives for den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets læringsmål, således som det fremgår af fagbeskrivelserne med ingen eller få væsentlige mangler.

Den studerende skal kunne:
* Kombinere fagets teorier og metoder med henblik på at kunne løse
avancerede problemstillinger af betydning for forbrugerens adfærd
* Vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og
vælge relevante analyse- og løsningsmodeller
* Udvælge og anvende relevante statistiske metoder i relation til fagets problemområder
* Vurdere behovet for at initiere strategiske markedsføringstiltag, der
sikrer, at virksomhedens produkter og services kontinuerligt udvikler
sig i overensstemmelse med kundernes emotionelle og oplevelses-
relaterede ønsker og behov

Ved kursets afslutning skal den studerende kunne udvise:
  • Et godt overblik over og en fyldestgørende opfyldelse af fagets/fagelementets mål og centrale elementer og sammenhænge
  • En god anvendelsesorienteret forståelse af såvel helheder som centrale delområder inden for nyere forbrugeradfærdsområder – og på basis heraf være i stand til at kunne foretage en målrettet marketingindsats i forhold til både markedet generelt og til forskellige markedssegmenter
  • En god forståelse for statistiske metoder, herunder relevante programpakker
  • En god forståelse for at træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger, herunder tillige kunne belyse de marketingrelaterede implikationer på forbrugermarkedet for såvel virksomheder, organisationer eller myndigheder
  • Gode evner til at vurdere og diskutere metodemæssig validitet, reliabilitet og virkefelt for generaliseringer af konklusioner på foretagne analyser
  • Vurderingskriterier for målopfyldelsen: Karakteren 12 gives for den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets læringsmål, således som det fremgår af fagbeskrivelserne med ingen eller få væsentlige mangler.
Prøve/delprøver
Anvendt forbrugeradfærd:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
  • Hvilke hjælpemidler er p.t. uafklaret
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget vil indeholde en uddybning og en diskussion af en række centrale og nyere problemkredse af betydning for forbrugerens adfærd, såsom:
* Forbrugerintuition
* Forbrugertillid
* Tilfredshed og loyalitet
* Klageadfærd
* Finansiel adfærd
* Ernæringsadfærd
* Videnskalibrering
De valgte problemkredse analyseres og diskuteres med udgangspunkt i såvel udvalgte nyere forskningsartikler som i konkrete praktiske eksempler/cases.
Der udarbejdes mulige løsninger på såvel teoretiske som praktiske problemstillinger, som vil danne udgangspunkt for anbefalinger til virksomheders praktiske markedsføringsplanlægning på såvel strategisk som taktisk plan.
Undervisningsformer
Der vil være tale om et aktivt indlæringsforløb med kombinationer af oversigtsforelæsninger og dialog. Desuden vil forekomme gruppebaseret casearbejder med præsentationer samt læring via elektronisk læringsplatform. Inddragelse af deltagernes egne erfaringer
og aktuelle/konkrete forbrugerproblemstillinger i relation til fagets pensum vil indgå.
Arbejdsbelastning
Forberedelse til undervisning, incl. casebesvarelser 90 timer
Tilstedeværelse/dialogundervisning 27 timer
Eksamensforberedelse 23 timer
Yderligere oplysninger
Studieansvarlig, lektor Flemming Cumberland

Der er undervisning mandag uge 35-41 kl. 17.10-20.15 og skriftlig eksamen d. 29. oktober
Foreløbig litteratur

Meddeles senere.

Sidst opdateret den 28-08-2014