English   Danish

2014/2015  DIP-DMAMV1004U  Business-to-Business markedsledelse

English Title
Market Leadership in B2B Marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (MM)
Kursusansvarlig
  • Jens Geersbro - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 28-08-2014
Læringsmål
Den studerende skal
• Opnå opdateret forskningsbaseret viden om fagets teori, metode og praksis
• Kunne forstå og reflektere over tilhørende teori, videnskabelige metoder og praksis.

Vurderingskriterier for målopfyldelsen: Karakteren 12 gives for den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets læringsmål, således som det fremgår af fagbeskrivelserne med ingen eller få væsentlige mangler.

Den studerendes centrale færdigheder består i at kunne:
• Anvende fagets metoder og redskaber samt kunne anvende generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse indenfor området B2B markedsledelse.
• Vurdere fagets teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller.
• Formidle fagets problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister.

Den studerendes centrale kompetencer består i at kunne:
  • Håndtere de komplekse og udviklingsorienterede situationer, der falder inden for fagets område
  • Forholde sig kritisk til fagets teori og kunne udvælge og argumentere for valget af fagets modeller og begreber i forhold til analyse og forståelse af konkrete praktiske problemstillinger indenfor B2B markedsledelse
  • Selvstændigt anvende fagets færdigheder ved at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig et professionelt ansvar
Prøve/delprøver
Business-to-Business markedsledelse:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
  • Hvilke hjælpemidler er p.t. uafklaret
Syge-/omprøve
Anden prøveform
20 minutters mundtlig uden forberedelse
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er at give den studerende en omfattende viden om udfordringerne i moderne B2B markedsledelse. Ikke blot er leverandørvirksomheder aktive på dette marked, idet også kundevirksomheder opsøger og etablerer relationer med leverandører og udvikler disse relationer over tid. Uanset om markedet ses fra leverandørvirksomheden eller fra kundevirksomheden er et af de centrale elementer, at der skabes værdi for begge parter. Centralt i faget er derfor forståelsen af værdi, værdiskabelse og det at ekstrahere værdi fra virksomhedens relationer. Fokus er på virksomhedens rolle i markedet, hvad enten det er som kunde eller som leverandør – snarere end på intra-organisatoriske forhold.

Undervisningsformer
Undervisningen gennemføres ved dialogforelæsninger og mini-cases. Dialogforelæsninger er her en kombination af oversigtsforelæsninger og dialog med inddragelse af deltagernes egne erfaringer og aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til pensum.
Arbejdsbelastning
Forberedelse, inkl. casebesvarelser 108 timer
Tilstedeværelse/dialogundervisning/casefremlæggelser 27 timer
Eksamensaktiviteter 15 timer
Yderligere oplysninger

Studieansvarlig, lektor Flemming Cumberland

Der er undervisning lørdag uge 34 og 36-38 og skriftlig eksamen d. 4. oktober

Foreløbig litteratur

Meddeles senere.

Sidst opdateret den 28-08-2014