English   Danish

2014/2015  DIP-DOPLO1083U  Økonomistyring

English Title
Økonomistyring

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (ØP)
Kursusansvarlig
 • Kenneth Brinch Jensen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 19-06-2014
Læringsmål
Viden
• Med udgangspunkt i traditionel og nyere erhvervsøkonomisk teori giver faget de studerende en forskningsbaseret viden om økonomistyringens centrale opgaver og formål samt en viden om en bred vifte af både nyere og klassiske modeller og metoder til økonomisk beslutningstagning og styring.
• På det praktiske plan bibringes de studerende viden om hvordan modeller, metoder og teorier indenfor økonomistyringsområdet, anvendes i forskellige typer af organisationer. Ambitionen er, at de studerende skal kunne forstå og reflektere over økonomistyringsmodellerne og deres anvendelse i specifikke sammenhænge.

Færdigheder
De studerendes centrale færdigheder omfatter at kunne:
• Anvende fagets videnskabelige modeller og metoder til effektivisering af organisationer, produktkalkulation, budgettering, intern afregning, resultatopfølgningsopgaver etc. samt anvende de generelle færdigheder som knytter sig til økonomistyringsfaget i forbindelse med en organisations økonomiske styring.

• Vurdere de teoretiske og praktiske problemstillinger som knytter sig til økonomisk styring af organisationer samt begrunde og vælge relevante økonomistyringskoncepter til løsning af identificerede praktiske problemstillinger indenfor økonomistyringsområdet.

• Formidle problemstillinger og løsningsmodeller indenfor økonomistyringsområdet til både fagfolk og ikke-specialister.

Kompetencer
De studerendes centrale kompetencer består i at kunne:
 • Varetage både traditionelle og mere udviklingsorienterede opgaver indenfor økonomistyringsområdet i en arbejdsmæssig sammenhæng.
 • Identificere, analysere og fremkomme med løsningsforslag til håndtering af komplekse økonomistyringsmæssige problemstillinger ved anvendelse af fagets begreber, teorier og metoder.
 • Indgå selvstændigt i faglige og tværfaglige organisatoriske samarbejder indenfor økonomistyringsområdet med en professionel tilgang.
 • EKSAMENSMÅL: FOR AT OPNÅ KARAKTEREN 12 SKAL DEN STUDERENDE KUNNE:
 • Forklare fagets centrale begreber, modeller og teorier, som anført i fagbeskrivelsen.
 • Anvende disse modeller til analyse og/eller finde løsninger på empiriske/praktiske problemstillinger med udgangspunkt i virksomhedseksempler og/eller cases.
 • Vurdere fagets forskellige begreber og modeller med henblik på at diskutere deres styrker og svagheder.
Prøve/delprøver
Økonomistyring:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vintertermin, Ordinær eksamen i december, Reeksamen i januar
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Alle hjælpemidler - dog ikke elektroniske
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål
Målet med faget er at give de studerende en grundlæggende forståelse for moderne økonomistyring. Faget tager udgangspunkt i økonomisk teoris fokus på, hvordan finansiel og ikke-finansiel måling (kvalitet, fleksibilitet etc.) kan støtte operationel, taktisk og strategisk beslutningstagen og implementeringen af disse beslutninger.

Indhold
I faget analyseres traditionelle økonomistyringsopgaver såsom effektivisering, produktkalkulation, budgettering, intern afregning, resultatopfølgningsopgaver etc. både med udgangspunkt i klassiske erhvervsøkonomiske tilgange og ud fra nyere koncepter så som Activity Based Costing, Balanced Scorecard og Economic Value Added. På faget illustreres det at økonomistyringens målingssystemer bør ses i sammenhæng med decentralisering af ansvar og belønningssystemer, for at kunne skabe en forståelse for, hvordan økonomistyringen fungerer i praksis og dermed for, hvordan god økonomistyring kan udformes.
 

Undervisningsformer
52 lektioner
Yderligere oplysninger
Undervisningstidspunkt: Se skemaet på e-Campus
Foreløbig litteratur
 • Zimmerman, Jerold L.: Accounting for Decision Making and Control, seventh edition, McGraw-Hill
 • Kompendium til Økonomistyring og Performance Management, PEØ/CBS, Academic Books, 2013
Sidst opdateret den 19-06-2014