English   Danish

2014/2015  DIP-DORGU1013U  Virksomhedskommunikation og strategisk udvikling

English Title
Virksomhedskommunikation og strategisk udvikling

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 35
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
 • Magnus Larsson - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 13-11-2014
Læringsmål
KURSET UDBYDES IKKE I STUDIEÅRET 2014/2015

Ved fagets afslutning forventes den studerende at kunne:

- Anvende og kritisk vurdere teorier indenfor virksomhedskommunikation og strategisk udvikling

- Analysere konkrete virksomhedskommunikative problemstillinger

- Udvikle forslag til ledelsesmæssige tiltag og argumentere for deres anvendelighed/relevans

- Præsentere analyse og forslag til ledelsesmæssige tiltag på en sproglig korrekt, klar, sammenhængende og reflekteret måde

Efter aktiv deltagelse i specialiseringsvalgfaget ”Virksomhedskommunikation og strategisk udvikling” vil den studerende have viden om teori, metoder og praksis vedrørende kommunikation i og om virksomheder, herunder: branding, fortællinger, meningsskabelse og om organisationer som komplekse responssive processer. Faget beskæftiger sig således med emner, der spænder fra interpersonel kommunikation til organisationens strategiske kommunikation med omverdenen. Den studerende arbejder også med at forstå og bruge organisationens uformelle kommunikationsnetværk; identitets-, kultur og imageprocesser; samt med ledelse som kommunikation.

Den studerende forventes at kunne:
Identificere, sammenligne, kombinere og udnytte fagområdets begreber, modeller og teorier med henblik på analyse og løsning af organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger i forbindelse med virksomhedens kommunikative processer
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det er en forudsætning for at kunne påbegynde 3. semester, at 1. og 2. semester er bestået.
Prøve/delprøver
Virksomhedskommunikation og strategisk udvikling:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Projektet udarbejdes i grupper af min. 2 og max. 5 studerende, men eksamen er individuel
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med ”Virksomhedskommunikation og strategisk udvikling” er at:

 • Sikre en faglig progression ved at supplere og udbygge det fællesfaglige grundlag vedrørende organisation og ledelse fra undervisningen i 1. og 2. semester med undervisning, der går i dybden med, hvorledes virksomhedens strategiske udvikling er knyttet til ledelsens forståelse for og arbejde med interne og eksterne kommunikationsprocesser.
 • Give den studerende mulighed for at specialisere sig inden for et område inden for organisation og ledelse, som har den studerendes særlige interesse
 • Styrke den studerendes viden, færdigheder og kompetencer inden for dette fagområde således at den studerendes faglige professionalisme styrke
 • Understøtte den studerende i det videre arbejde på 4. semester med afgangsprojektet.
Undervisningsformer
Undervisningen er baseret på dialogforelæsninger og case-diskussioner, hvor de anvendte teoretiske tilgange eksemplificeres gennem anvendelse af illustrative cases, rollespil eller simuleringer samt præsentation/​diskussion af konkrete problemstillinger fra deltagernes og eventuelle gæsters virksomheder. Mini-projektarbejdet organiseres som et action-learning projekt.
Yderligere oplysninger

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo@cbs.dk

Foreløbig litteratur
 • Darmer, P., Jordansen, B., Astrup Madsen, J. og J. Thomsen (red).: Paradigmer I Praksis. Handelshøjskolens Forlag, 1. udgave. 2010 ISBN 9788762903494.
 • Ralph D. Stacey (2010). Strategic Management and Organizational Dynamics, 6. udgave. Prentice Hall.  ISBN 9780273725596.
 • Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (1999): Diskursanalyse – som teori og metode, Samfundslitteratur, 2. udgave. ISBN 8778670756
 • Jørgensen, Charlotte og Onsberg, Merete: ”Praktisk argumentation,” Nyt Teknisk Forlag, 2008, 3. udgave. ISBN: 9788757126204.
 • Hatch, Mary Jo og Schultz, Majken: ”Brug dit Brand,” Gyldendal 2009. ISBN: 9788702078169
 • Weick, Karl (1995): Sensemaking in Organizations, Sage Publications, ISBN 9780 8039 71776.
 • Pearce, Barnett W. (2007): "Kommunikation - og skabelsen af sociale verdner," Dansk psykologisk Forlag, ISBN 9788777064180
 • Csarniawska-Joerges, B. (2008): "Narratives in Social Sciences Research", Sage. ISBN: 9780761941958
   
Sidst opdateret den 13-11-2014