English   Danish

2014/2015  DIP-DORGU1016U  Organisation og Ledelse - grundmodul

English Title
Organisation og Ledelse - grundmodul

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
  • Magnus Larsson - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 19-06-2014
Læringsmål
Ved fagets afslutning forventes den studerende at kunne:
• Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere centrale begreber, modeller og teorier med henblik på at identificere praktiske organisatoriske problemstillinger forbundet med organisationens menneskelige ressourcer,; strukturer, processer og systemer,; kultur og ledelse.
• Anvende fagområdets teorier og modeller til at belyse problemstillinger fra praksis med henblik på at identificere de organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer, der knytter sig til anvendelsen af de menneskelige ressourcer, organisationens strukturer, processer og systemer samt dens kultur og kunne begrunde hvorledes disse forhold kunne tænkes ændret
• Formulere krav til hvilken type informationer og indsigter, der er nødvendig for at forstå, hvad der foregår i organisationer, og for at komme med velbegrundede forslag til hvordan forholdene kan ændres

Henholdt til målbeskrivelsen i bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD, skal den studerende opfylde følgende eksamensmål:

For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler, opfylde følgende eksamensmål:

• Den studerende skal identificere og afgrænse organisatoriske/​ledelsesmæssige problemer.
• Den studerende skal identificere og diskutere hvilke informationer der er nødvendige/ og brugbare for at kunne analysere problemet.
• Den studerende skal foretage et begrundet til- og fravalg af teori indenfor pensum til at analysere den valgte problemstilling
• Den studerende skal analysere den valgte problemstilling med hjælp af valgt teori og konkludere på sin problemstilling.
• Den studerende skal formulere sig på en sproglig korrekt, klar og sammenhængende måde.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 2
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
På Organisation og ledelse - Grundmodul er der 2 obligatoriske hjemmeopgaver, som skal afleveres. Overordnet set er formålet med hjemmeopgaverne, at de studerende lærer at mestre disciplinerne akademisk analyse og formidling via en kontinuerlig proces, der strækker sig over de to år, uddannelsen varer.

Hjemmeopgaverne udarbejdes individuelt. Hjemmeopgave 1 må have et max omfang på 4 sider og hjemmeopgave 2 må have et max omfang på 6 sider. (En sider må i gennemsnit ikke indeholde mere end 2.275 anslag (inkl. mellemrum). (Fx svarende til 35 linjer á 65 anslag). Siderne skal have en margen på mindst 3 cm. i top og bund og mindst 2 cm. i hver side. Skrifttypen skal være på minimum 11 pitch. Tabeller, figurer, illustrationer og lign. tæller ikke med i antallet af anslag, men berettiger ikke til at overskride det fastsatte maksimale sidetal.), ekskl. litteraturliste.
Prøve/delprøver
Organisation og Ledelse - grundmodul:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
  • Hvilke hjælpemidler er p.t. uafklaret
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Bestemmelser for syge-/omprøve er det samme som ved den ordinære eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er, at give den studerende en introduktion til en række af de grundlæggende træk ved organisationer – ressourcer, strukturer, kultur – for at kunne forstå hvordan organisationer fungerer. Viden herom er en vigtig forudsætning for, at den studerende bliver i stand til bedre at deltage i planlægning og gennemførelse af ledelsesmæssige og organisatoriske aktiviteter/forandringer.

Formålet med undervisningen er endvidere at skabe et overblik over de forskellige perspektiver og paradigmer man benytter sig af i analyser af organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger samt introducere den studerende til en række af de praksisnære problemstillinger, man beskæftiger sig med.
 

På Organisation og ledelse - Grundmodul er der 2 obligatoriske hjemmeopgaver, som skal afleveres. Overordnet set er formålet med hjemmeopgaverne, at de studerende lærer at mestre disciplinerne akademisk analyse og formidling via en kontinuerlig proces, der strækker sig over de to år, uddannelsen varer.
 

Hjemmeopgaverne udarbejdes individuelt. Hjemmeopgave 1 må have et max omfang på 4 sider og hjemmeopgave 2 må have et max omfang på 6 sider. (En sider må i gennemsnit ikke indeholde mere end 2.275 anslag (inkl. mellemrum). (Fx svarende til 35 linjer á 65 anslag). Siderne skal have en margen på mindst 3 cm. i top og bund og mindst 2 cm. i hver side. Skrifttypen skal være på minimum 11 pitch. Tabeller, figurer, illustrationer og lign. tæller ikke med i antallet af anslag, men berettiger ikke til at overskride det fastsatte maksimale sidetal.), ekskl. litteraturliste.

Undervisningsformer
Undervisningen baseres på en kombination af oversigtsforelæsninger, dialog-undervisning med inddragelse af deltagernes egne erfaringer og relevante aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til pensum samt mini-cases (gruppearbejde) med efterfølgende plenumdrøftelser.
Yderligere oplysninger

Undervisningen foregår fredag og lørdag i uge 36, 40, 45 og 49.

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo@cbs.dk

Foreløbig litteratur

Darmer ,P., Jordansen, B., Astrup Madsen, J., & Thomsen  J. (red)(2010). ParadigmerIPraksis.HandelshøjskolensForlag, 1.udgave. ISBN 9788762903494. kap 1, 3, 4.1, 4.2, 6, 8.1-8.3.
 
Jacobsen, Dag, & Thorsvik. Jan (2007). Hvordanorganisationerfungererenindføringiorganisationogledelse2.udg. København, Hans Reitzels Forlag. ISBN 9788741251370. Kap 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12
 
Bonnerup, Birgitte, & Hasselager, Annemette (2008). Gruppen på arbejde. København: Hans Reitzels forlag. kap 1-6. (192 s)
  
Mintzberg, Henry(1983). StructureinFives.DesigningEffectiveOrganizations. Prentice Hall, 2.udgave, ISBN:9 781847766663.  Kap 1-7, 13.
 
Yukl, G. (2012). Leadershipinorganizations(8thed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.  Kap 1-3, 7-9, 12.
 
+ Artikler

Sidst opdateret den 19-06-2014