English   Danish

2014/2015  DIP-DORGV1027U  Coaching – et værktøj i ledelseskassen

English Title
Coaching – et værktøj i ledelseskassen

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 25
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
  • Hanne de Linde - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 28-04-2014
Læringsmål
Viden:
* Den studerende skal have en konkret forståelse af hvad coaching er.
* Den studerende skal have en forståelse for en sammenhæng mellem motivation og coaching
* Den studerende skal kunne skelne mellem coaching og rådgivning.

Færdigheder:
* Den studerende skal være i stand til at redegøre for udvalgte teorier indenfor pensum.
* Den studerende skal være i stand til at diskutere styrker og svagheder i disse teorier.
* Den studerende skal kunne fremføre argumenter, der understøtter en handlingsorienteret konklusion på baggrund af udvalgte teorier.
* Den studerende skal kunne perspektivere over konsekvensen ved anvendelse af anden teori på sin valgte problemstilling.

Kompetencer:
* Den studerende skal kunne applicere relevant teori på sin problemstilling.
* Den studerende skal kunne analysere om en samtale bygger på coachende principper og i givet fald redegøre for hvilke principper er i spil.
* Den studerende skal kunne udlede hvornår coachende ledelsesstil er det rette valg.
* Den studerende skal kunne anvende og demonstrere helt basale begreber fra coachingens verden.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Dette valgfag udbydes KUN til de HD-O studerende
Prøve/delprøver
Coaching – et værktøj i ledelseskassen:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar, Uge 49
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Bestemmelser for syge-/omprøve er det samme som ved den ordinære eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Coaching er et af de nyeste ledelsesværktøjer, og der bliver i dag talt om coaching i alle mulige sammenhænge. Vi undersøger, hvad det egentlig er for et begreb, hvor det kommer fra og hvordan det er udbredt i dag.
 
Coaching er beskrevet i mange forskellige teoretiske skoler, og forskningsmæssigt er der ikke bred underbygning endnu.
Der er et udspring i den positive psykologi, så det bliver et naturligt udgangspunkt, og herfra vil vi begive os ud i det systemiske univers samt se på det relationelle, det narrative og det filosofiske.
 
Med dette udgangspunkt vil faget med en indføring i grundbegreberne og forskningsresultater fra psykologien og andre studier af det menneskelige sind give den studerende mulighed for at:
 
·         Forstå hvornår der samtales, rådgives, sparres og hvornår der coaches
·         Opnå større indsigt i sig selv som menneske
·         Styrke egen rolle som leder/medarbejder
·         Styrke virksomhedens/ organisationens effektivitet og konkurrenceevne
 
Faget er krævende, udviklende og udbytterigt.

Faget skal sætte den studerende i stand til at forholde sig til begrebet Coaching, både praktisk og teoretisk. Det vil betyde, at coaching efterfølgende kan integreres i en praktisk ledelseskontekst, som et bevidst til- og fra-valg.
 
Desuden kan faget integreres med de øvrige fag på HD(O) og dermed give et bredt teoretisk grundlag.
 
Faget er et progressionsvalgfag og forudsætter at Gitte Haslebos ”Relationer i organisationer” og den socialkonstruktionistiske tilgang er kendt stof, og faget bygger videre på denne basis. Desuden integreres den analytiske tilgang fra Ralph Stacey, så ”Strategic Management and Organisational Dynamics” forudsættes også som kendt stof.
Undervisningsformer
Faget tilrettelægges med fokus på deltagernes læring og forståelse, og for at få det bedste udbytte arbejdes der på mange planer simultant.

Der dannes faste refleksionsgrupper, der vil være plenumdiskussioner, der vil være kortere forelæsninger og der vil være praktiske øvelser, både med coaching konkret, men også med henblik på gruppedynamik og personlig indsigt.

Der er 4 undervisningsdage, og sideløbende forventes den studerende at etablere et ”undersøgelsesfelt” hvor der arbejdes med en logbog og en personlig refleksion over hvad coaching er og kan, og dette arbejde munder ud i en problemstilling som beskrives i synopsis til eksamen.

Undervisningen understøttes af besøg fra teoretikere og praktikere med viden om coaching, af audiovisuelle indslag og af cases og personlige erfaringer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkter/ Vejledende:

  • Fredag den 22. august 2014 kl. 8.00 til 16.00
  • Lørdag den 23. august 2014 kl. 9.00 til 15.00 NY DATO
  • Fredag den 10. oktober 2014 kl. 8.00 til 16.00
  • Lørdag den 8. november 2014 kl. 9.00 til 15.00

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo@cbs.dk

Sidst opdateret den 28-04-2014