English   Danish

2014/2015  DIP-DORGV1035U  Strategisk Public Relations

English Title
Strategisk Public Relations

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 25
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
  • Özcan Bardakci - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 28-04-2014
Læringsmål
Den studerende:

Viden:
- vil opnå en forståelse for centrale begreber og temaer
- vil opnå et indgående kendskab til teorier og modeller

Færdigheder:
- vil kunne analysere en case med udgangspunkt i teorier/modeller
- vil kunne anvende centrale begreber og temaer i forhold til en case
- vil kunne vurdere et økonomisk aspekt i forhold til Cost vs. Benefit
- vil kunne forholde sig kritisk ift. anvendelsen af teorier og modeller


Kompetencer:
- vil være i stand til selvstændigt at vurdere risici vs. værdiskabelse
- vil være i stand til selvstændigt at forholde sig til ledelsens rolle
- vil være i stand til selvstændigt at forslå løsninger eller alternativer
Forudsætninger for at deltage i kurset
Udbydes kun til studerene som går på HD i Organisation og Ledelse
Prøve/delprøver
Strategisk Public Relations:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
De studerende skal , i grupper af 3-4 studerende, som et led i afholdelsen af eksamen - udfærdige en skriftlig opgave sammen (mindre synopsis)
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Bestemmelser ved syge-/omprøven er de samme som ved den ordinære eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Formålet med faget er at give den studerende en holistisk tilgang og forståelse af Strategisk Public Relations. Herunder særligt i forhold til, hvorfor netop dette fagområde er blevet mere aktuelt - end nogensinde.
 
Fagets fokus er rettet mod de udfordringer som organisationer bliver mødt af, og med hvilke midler disse organisationer agerer ud fra - i forhold til en dynamisk omverden der almindeligvis er præget af kontinuerlig forandring.
 
Fokus er endvidere at bibringe de studerende evnen til at reflektere og perspektivere, over de indsatser organisationer adopterer og praktiserer. Særligt set i lyset af et økonomisk perspektiv, som f.eks. Cost vs. Benefit.
 
Formålet er samtidig også et led i at sikre en faglig progression, i forhold til hovedfagområdet Organisation og Ledelse. Den studerende får med andre ord - mulighed for - netop at arbejde intenst med et fagområde der med hovedfagområdet både supplerer og komplementere hinanden - i høj grad.
 
-       Introduktion til Public Relations - Grundlæggende definitioner, Legitimitet samt det herskende PR-paradigme og dets historie.
 
-       Issues Management - Omverdensforståelse, begreber, modeller og teorier, Udviklingsstadier for hvordan issues opstår/udvikler sig.
 
-       CSR - Begrebsdefinitioner, Ansvarlighed vs. Profitskabelse-problematikken, Lovgivning, CSR-prioriteringer og CSR-strategier.
 
-       Public Affairs - Eksistensberettigelse (License to Operate), Korporatisme, Politisk Virksomhed (Lobbyisme), Multinationale Selskaber og Strategisk Prioritering samt Strategisk Planlægning.
 
-       Beslutningsproces - Ledelsens rolle, Økonomifunktionens rolle, Beslutningsværktøj, Implementering, Cost vs. Benefit-analyse.
 
-       Risiko - Risici vs. Værdiskabelse eller Katastrofe vs. Succes.
Undervisningsformer
Faget tilrettelægges med fokus på den studerendes læring og forståelse.

Undervisningen tager derfor udgangspunkt i en kombination af oversigtsforelæsninger (herunder dialog-undervisning med inddragelse af de studerendes egne erfaringer, f.eks. aktuelle temaer fra deres respektive organisationer) samt de studerendes fremlæggelser af Mini-Cases, på ca. 4-5 PowerPoint-slides, med efterfølgende drøftelser/​opponering i plenum.
Yderligere oplysninger
Undervisningstidspunkter:
  • Fredag den 22. august 2014 kl. 8.00 til 16.00
  • Lørdag den 13. september 2014 kl. 9.00 til 15.00
  • Fredag den 10. oktober 2014 kl. 8.00 til 16.00
  • Lørdag den 8. november 2014 kl. 9.00 til 15.00
HD i Organisation og Ledelse
Kilevej 14A
2000 Frederiksberg
Foreløbig litteratur
Bøger:

Merkelsen, H. (red.): Håndbog i strategisk public relations, Forlaget Samfundslitteratur (2010).
 
Der kan forekomme kapitler fra andre lærebøger. Disse vil blive uploadet.
 
 
Artikler:
 
Friedman, M. (1970). The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. The New York Times Magazine, 1-6.
 
Neergaard, P. (2006). Chapter 1: Virksomheders sociale ansvar - Corporate Social Responsibility. En introduktion. In: Djursø, Helene Tølbøll & Neergaard, Peter: Social ansvarlighed - fra idealisme til forretningsprincip, pp. 19-37. Academica.
 
Porter, Michael E. & Kramer, Mark R. (2006) Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review, pp. 78-92.
 
Fleming, John E. (1980). Linking Public Affairs with Corporate Planning. California Management Review, Vol. XXIII, No. 2, Winter 1980, 35-43.
 
Der kan forekomme andre artikler. Disse vil blive uploadet.
Sidst opdateret den 28-04-2014