English   Danish

2014/2015  DIP-DORGV1053U  Motivationsteori, præstations- og belønningsledelse

English Title
Motivationsteori, præstations- og belønningsledelse

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 25
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
  • Christian La Cour - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 28-04-2014
Læringsmål
Viden:
Den studerende skal opnå en viden om de processer der indgår i begrebet motivation og præstationsledelse i en forretningsmæssig og ledelsesmæssig sammenhæng.

Færdigheder:
Gennem talrige øvelser/cases skal den studerende skal kunne begrunde en praktisk løsning ved at vise forståelse for teoriens styrker og svagheder i anvendelsen af dem på en praktisk situation.

Kompetencer:
Den studerende opnår kompetence til at kunne begrunde valg af løsninger i komplekser organisatoriske ledelsesmæssige sammenhænge, hvor de ansattes præstation søges styret/påvirket i en bestemt retning.

Den studerende skal selvstændigt kunne:
*analysere og afgrænse ledelsesmæssige situationer, hvor ansattes motivation og præstationer indgår
*identificere de processer der kan forekomme mellem leder og medarbejder i relation til en præstation som ønskes gennemført af en medarbejder og hvordan der gives tilbagemelding på præstationen
*identificere og kritisk reflektere over teoretiske tilgange der kan bringes i spil indenfor motivationsteori, præstations- og belønningsledelse.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Udbydes til alle HD studerende
Prøve/delprøver
Motivationsteori, præstations- og belønningsledelse:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar, Uge 49
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Bestemmelser for syge-/omprøve er det samme som ved den ordinære eksamen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Fagets formål er at udforske den central ledelsesdisciplin præstationsledelse.

Fokus er på organisationspsykologien i de forskellige motivationsteoretiske tilgange og de psykologiske processer der diskuteres i forbindelse med præstations- og belønningsledelse.

Emnerne er:
  • Personbedømmelsens psykologi
  • Præstationsledelse: opsætning af præstations mål, hvordan konstateres effekt af præstation, metoder til at bearbejde dette med deres svagheder og styrker.
  • Belønningsledelse: finansiel belønning (aflønning, præstationsfremmende lønsystemer), og ikke finansiel belønning f.eks. anerkendelse, udvikling, opgavens indhold i sig selv. Hvornår kan en metode anbefales frem for en anden ud fra teorierne.
  • Motivationsteori: behovs- og proces teorierne, personligheds –afhængige faktorer der påvirker motivation, ydre og indre motivation.
 
Faget behandler indgående relationerne mellem leder og de ansatte, set fra såvel en rationel tilgang som gennem de sociale processer som foregår i ledelsessituationen.

Der sættes også fokus på at motivation alene ikke skaber præstation. Her kan flere organisatoriske faktorer kan spille ind: f.eks. tilgængelige ressourcer, organisations struktur, lederstil.
Undervisningsformer
Undervisningen er problemorienteret, sådan at den studerende gennem hele forløbet arbejder med at skulle anvende de teoretiske tilgange på virkelighedsnære problemer, dvs. hvordan teorien kan anvendes som inspiration til løsninger konkrete problemer i en virksomhed. Adskillige cases anvendes på valgfaget.
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkter:

- Fredag den 22. august 2014 kl. 8.00 til 16.00

- Lørdag den 13. september 2014 kl. 9.00 til 15.00
- Fredag den 10. oktober 2014 kl. 8.00 til 16.00

- Lørdag den 8. november 2014 kl. 9.00 til 15.00


Holdstørrelse:
Der er plads til max 50 på dette hold. Hvis der er for mange tilmeldinger, prioriteres de studerende på HD i Organisation og ledelse først.

Foreløbig litteratur
Der er udarbejdet et særligt kompendium til dette valgfag.
Sidst opdateret den 28-04-2014