English   Danish

2014/2015  DIP-DREGO1042U  Økonomistyring

English Title
Management Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (REØ)
Kursusansvarlig
  • Michael Andersen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Studiesekretær:
Pia Clasen
pc.acc@cbs.dk
Primære fagområder
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 20-06-2014
Læringsmål
Fagets overordnede mål er at give de studerende solide kompetencer med henblik på at kunne identificere, analysere og konstruere forslag til løsning af komplekse økonomistyringsmæssige problemstillinger i praksis. Kompetencerne søges tilvejebragt gennem en virksomhedsnær og anvendelsesorienteret behandling af økonomistyringens centrale opgaver, modeller og metoder.

Fagets fokus er rettet mod de problemstillinger, der relaterer sig til konstruktion, udvikling og tilpasning af virksomheders økonomistyringsværktøjer. Fagets ambition er dels at bibringe de studerende en grundig viden om økonomistyringens begreber, modeller og værktøjer og dels at gøre de studerende i stand til selv at udarbejde konkrete forslag til, hvordan den økonomiske styring kan tilrettelægges og udformes i forskellige organisationer og virksomhedstyper. Derudover er det fagets mål at bibringe de studerende en evne til at reflektere over økonomistyringsmodellernes teoretiske fundament, anvendelighed og udsagnskraft.
Prøve/delprøver
Økonomistyring:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forårstermin, Ordinær prøve: April 2015

Syge- omprøve: Uge 25
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
  • Hvilke hjælpemidler er p.t. uafklaret
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Studiekoordinator og underviser kan, ved syge- omprøven, beslutte at foretage en mundtlig prøvning, hvis det skønnes hensigtsmæssigt set i forhold til antallet af studerende.

Ved mundtlig prøve gælder følgende:
Individuel mundtlig eksamen af ca. 20 min. varighed inklusiv bedømmelse. Der er ligeledes 20 min. forberedelsestid.

Alle hjælpemidler, inkl. computer, må medbringes til forberedelse, men der må ikke gøres brug af internettet.
Beskrivelse af eksamensforløbet
Ved mundtlig prøve gælder følgende:

En normal eksamensafvikling vil være karakteriseret ved et forløb, hvor det forventes, at det er eksaminanden som indledningsvist er initiativtager til den faglige præsentation og diskussion. Det vil derfor være en god idé at påbegynde eksaminationen med en disposition for forløbet. Eksamens afvikling vil herefter bestå af en dialogbaseret udprøvning mellem eksaminand, eksaminator og censor. I den sidste del af eksaminationen bør eksaminator have mulighed for mere aktivt at kunne styre udprøvningen.

Spørgsmålene til mundtlig eksamen tager udgangspunkt i fagets målbeskrivelser samt den obligatoriske litteratur.

Eksempler på eksamensspørgsmål kunne være:
  • Aktivitetsbudgetteringsmetoder - indhold, opbygning og anvendelse.
  • Standardomkostningsregnskabets idé og metode.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets indhold:

Faget kan opdeles i fire hovedområder.
 
Det første hovedområde lægger ud med at behandle økonomistyringens centrale opgaver og formål, herunder økonomistyring som beslutningsværktøj og økonomifunktionens rolle i virksomhedens beslutningsprocesser. Der lægges vægt på at skabe forståelse for sammenhængen mellem virksomhedens registreringer og dataopsamling ex post og de økonomiske styringsmodeller ex ante. Dernæst sættes fokus på virksomhedens økonomistruktur og lønsomhedsmønster. Her behandles kriterierne for de valg, som må foretages, når samspillet mellem virksomhedens indtægts- og omkostningsside skal struktureres og beskrives. Et særligt område omhandler omkostningsstruktur, omkostningsklassifikation og omkostningsterminologi, herunder ligheder og forskelle mellem dansk og international terminologi. Opstilling af bidrags- og fordelingsregnskaber behandles kritisk med henblik på at afdække metodernes styrker og svagheder.
 
Fagets andet hovedområde sætter fokus på økonomistyring i et beslutningsorienteret perspektiv. Denne del behandler konstruktion og anvendelse af økonomiske beskrivelsesmodeller med henblik på prisfastsættelse, styring af produkt- og kundemiks, kapacitetsdimensionering og kapacitetsudnyttelse, leverandør- og lagerstyring, mv.
 
Det tredje hovedområde behandler økonomisk styring i form af budgettering og budgetstyring.Budgettet er det helt centrale periodestyringsværktøj til koordination af handlinger og aktiviteter i og imellem virksomhedens forskellige funktioner. Budgetstyringen behandles dybgående i relation til virksomhedens aktivitet, kapacitet og likviditet, hvor der lægges vægt på sammenhængen mellem styringsdybde/behov og valg af budgetteringsformer. Modeller og metoder behandles i forhold til virksomhedstyper, organisatoriske rammer, størrelse, kompleksitet, etc.
 
Fagets fjerde og sidste hovedområde behandler virksomhedens interne regnskab, opfølgning og kontrol. Forskellige principper for opgørelse af indtægter og omkostninger behandles i relation til virksomhedens lønsomhedsopgørelser. I forlængelse heraf behandles centrale temaer som budgetkontrol og standardomkostningsregnskab.
 
Alle hovedområder understøttes af øvelsesopgaver med henblik på at give de studerende en anvendelsesorienteret indlæring.

 

Undervisningsformer
Faget indeholder ca. 55 lektioner af 45 minutters varighed. Undervisningen foregår på hold af ca. 30 studerende. Hver undervisningsgang er centreret om nogle udvalgte kapitler i lærebøgerne inklusive tilhørende øvelser/cases. Der vil blive vekslet imellem overbliksforelæsninger, klassedialog, gruppearbejde, småøvelser og plenumdiskussioner. Faget forudsætter forberedelse og aktiv deltagelse fra de studerendes side.
Yderligere oplysninger
Undervisning: uge 4-15,
Hverdagshold: tirsdage og/eller torsdage 17.10 - 20.40
Weekendhold: Lørdage kl. 9.00-14.00 (med forbehold for ændringer)
Foreløbig litteratur

Litteraturen vil blive offentliggjort på E-campus og CBSlearn ultimo december.

Sidst opdateret den 20-06-2014