English   Danish

2014/2015  DIP-DREGV1040U  Management control systems

English Title
Management control systems

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (REØ)
Kursusansvarlig
 • Fagansvarlig
  Jytte Grambo Larsen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Studiesekretær:
Pia Clasen
Mail: pc.acc@cbs.dk
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 25-04-2014
Læringsmål
Fagets overordnede mål er at give de studerende kompetencer med henblik på at kunne identificere, analysere og konstruere forslag til løsning af virksomhedens interne kontrolproblemer. Den studerende skal således blive i stand til at forklare, anvende og evaluere værktøjer indenfor management control systems i forskellige områder af virksomheden. Faget er en fortsættelse af de i Økonomistyring introducerede centrale problemstillinger indenfor kontrol i decentraliserede organisationer lige fra kontrol i enkelt projekter og underordnede enheder, til leverandørkæder og topledelsen.

Faget centrale hovedtema er styring af personer og enheder ved hjælp af resultatmålinger af såvel finansiel som ikke finansiel karakter, design af incitamentssystemer i forbindelse hermed, samt resultatmåls interaktion med andre kontrolværktøjer så som værdier, procedurer og politikker. Da det endvidere er målsætningen at komme igennem de væsentligste områder for danske virksomheder, uddybes særlige emner: Anvendelsen af framework til strategi-implementering og kontrol og corporate governance.

Der lægges vægt på en forståelse af, hvordan kontrolredskaber kombineres og tilpasses til forskellige situationer, og hvilke overvejelser der lægges til grund herfor. Case-analyse er derfor en central del af faget.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Progressionsvalgfag som kun udbydes til HD(R) studerende
Prøve/delprøver
Management control systems:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode December/januar, Ordinær prøve afvikles i uge 51

Syge-omprøven afvikles i uge 10
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Alle hjælpemidler, inkl. computer, må medbringes til forberedelse, men der må ikke gøres brug af internettet.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet
En normal eksamensafvikling vil være karakteriseret ved et forløb, hvor det forventes, at det er eksaminanden som indledningsvist er initiativtager til den faglige præsentation og diskussion. Det vil derfor være en god idé at påbegynde eksaminationen med en disposition for forløbet. Eksamens afvikling vil herefter bestå af en dialogbaseret udprøvning mellem eksaminand, eksaminator og censor. I den sidste del af eksaminationen bør eksaminator have mulighed for mere aktivt at kunne styre udprøvningen.

Der kommer først en overskrift – et hovedemne. Dernæst følger nogle underpunkter, der er ment som en hjælp til at strukturere præsentationen. Man må meget gerne indføje andet relevant. Spørgsmålene er på dansk.

Eksempel på eksamensspørgsmål kunne være:
Styring i R&D-området.
a. Hvilke muligheder har en virksomhed for at anvende økonomistyring i R&D området?
b. Diskuter måltal og måltalsproblemer – kan vi anvende finansielle måltal f.eks. i budgettet – andre værktøjer?
c. Giv eksempler på måltal og måleproblemer ud fra casen Catalytic Solutions
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Fagets indhold.
Fagets overordnede del omhandler ledelsens kontrol i decentrale enheder. Først behandles den overordnede teori om ledelseskontrolproblemer og redskaber. Kontrolproblemer defineres og klassificeres. Det primære fokus herefter er anvendelsen af resultatmålinger (KPIer) og disses sammensætning med såvel mere direkte kontroller- eksempelvis overvågning - som mere værdibaserede kontroller – værdier, kultur. Der gås i dybden med definition af indhold og muligheder for måling af resultater. Herunder indgår og udbygges målinger, der kendes fra virksomhedens økonomistyring. Disse udvides med målinger i andre organisatoriske enheder, herunder profitcentre og investeringscentre. Fordele og ulemper ved design af forskellige belønningssystemer på baggrund af målingerne – bonusordning, forfremmelser, aktiebaseret aflønning – behandles. De særlige vanskeligheder ved måling af resultater og derpå baserede kontroller i non-profit organisationer afslutter den overordnede del.
 
Det første specielle fokusområde er anvendelsen af frameworks til at understøtte strategiimpletering. For at opnå implementering af strategien er det væsentligt, at denne gøres målbar, at målsætninger kan formuleres konkret, og at opfølgning kan ske på målbare resultater. En vigtig forudsætning herfor er forståelse for og evne til at eksplicitere målsætninger, formulere målinger, definere målingsmetoder og opfølgningsmuligheder.Der tages udgangspunkt i Strategikort og Balanced scorecard modellen som illustration af, hvorledes frameworks opbygges og anvendes. Desuden skal strategikort og balanced scorecards forstås og integreres som vigtige elementer i virksomhedens kontrolsystem.
 
Det andet særlige område er corporate governance, dvs. kontrol med virksomhedens topledelse og dens strategiske beslutninger. De generelle overvejelser indenfor kontrol er de samme på alle niveauer i organisationen, men kontrol med topledelsen giver særlige udfordringer på grund af ledelsens meget udstrakte handlingsfrihed, og fordi de mulige metoder og værktøjer til kontrol ændres. Bestyrelsen og den eksterne revision spiller en hovedrolle i denne sammenhæng, og samtidig anvendes forskellige aktiebaserede incitamentskontrakter i udpræget grad. Modulet fokuserer derfor primært på dette. Samfundets regulering indgår naturligvis også.
 

I alle temaer benyttes casearbejde med henblik på at give de studerende en anvendelsesorienteret indlæring.
Undervisningsformer
Undervisningen er centreret om nogle udvalgte kapitler eller artikler og tilhørende øvelser/cases. Der vil blive vekslet imellem overbliksforelæsninger, klassedialog, øvelser, arbejde med cases og plenumdiskussioner. Faget forudsætter forberedelse og aktiv deltagelse fra de studerendes side.

Består af ca. 50 lektioner af 45 minutters varighed
Hverdage: fordelt på 14 undervisningsdage.
Lørdag: består af 9 undervisningsgange
Yderligere oplysninger
Undervisning:
Mulighed 1: mandag og/eller onsdag, uge 40-50, kl. 17.10
Mulighed 2: Lørdag, uge 40-50, kl. 9.00
Foreløbig litteratur
 • Management Control Systems:
  Performance measurement, Evaluation and Incentives
  Af: Kenneth A. Merchant & Wim A. Van der Stede
  Prentice Hall. 3. udgave 2012
  Inkl. udvalgte cases
   
 • Udvidede emner dækkes primært af supplerende artikler og cases.
Sidst opdateret den 25-04-2014