English   Danish

2014/2015  DIP-DREGV1041U  Økonomistyring i den offentlige sektor

English Title
Public Sector Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 35
Studienævn
Studienævnet for HD (REØ)
Kursusansvarlig
 • Fagansvarlig:
  Peter Skærbæk - Institut for Regnskab og Revision (RR)
 • Underviser:
  Tim Neerup Themsen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 25-04-2014
Læringsmål
Fagets overordnede mål er at give de studerende solide kompetencer med henblik på at kunne identificere, analysere og konstruere forslag til løsning af komplekse økonomistyringsmæssige problemstillinger i den offentlige sektor. Kompetencerne søges tilvejebragt gennem en blanding af diverse artikler, lærebogskapitler og cases til behandling af udfordringerne med økonomistyring, rapportering og forvaltningsrevision.

Fagets fokus er således rettet mod forståelsen af, hvad det er for overvejelser og problemstillinger, der relaterer sig til konstruktion, udvikling og implementering af diverse økonomistyringsmæssige og revisionsmæssige tiltag. Målet er at bibringe de studerende en grundig viden om regnskabers og økonomistyringens særlige betingelser i den offentlige sektor. Derudover er det fagets mål at bibringe de studerende en evne til at reflektere over økonomistyringsmodellernes teoretiske fundament, anvendelighed og udsagnskraf.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Valgfag som kun udbydes til alle HD linjer.
Prøve/delprøver
Økonomistyring i den offentlige sektor:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 4 studerende
Eksamen består af et empirisk mini-projekt udarbejdet i grupper, som danner grundlaget for en individuel mundtlig udprøvning på 20 minutter.

I forbindelse med miniprojektet gives der vejledning til sidst i processen.
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Opgaven skal som minimum indeholde:

- En indledning, der præciserer spændingsfeltet for opgaven
- Et veldefineret og afgrænset problem, der både er relevant for fagets formål og indhold (altså et decideret problemformuleringsafsnit)
- Et teoriafsnit, der redegør for et eller flere af fagets præsenterede teorier
- Et metodeafsnit, der redegør for projektet fremgangsmåde
- En analyse af problemet hvor dette behandles udførligt inden for den foretagne og indlejrede afgrænsning gennem problemformuleringen
- En konklusion på opgaven
- En kritisk refleksion over konklusionen, dvs. en perspektivering eller diskussion af opgavens resultater i forhold til et udvalg af fagets øvrige elementer
2

Andre tilgange til miniprojektet kan anvendes, hvis den/de studerende kan godtgøre dette gennem opgaven. Ovenstående er derfor blot en anbefalet tilgang. Det anbefales dog ikke at benytte andre tilgange medmindre den/de studerende føler sig trygge ved dette.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterårstermin, Ordinær prøve afvikles i uge 39

Syge- omprøve afvikles i uge 2
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge- omprøven tager udgangspunkt i mini-projektet som er udarbejdet ved den ordinære prøve.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Til den mundtlige eksamen starter den studerende med en 2-3 min. indledning, som oplæg til debat. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget kan opdeles i tre hovedområder:

 • Det første hovedområde lægger ud med at behandle de særlige betingelser for økonomistyring og regnskab i den offentlige sektor, herunder introduktion til New Public Management og Governance, og den parlamentariske styringskædes særlige betingelser.

  Dernæst sættes fokus på behandling af non-for-profit virksomheders økonomistruktur og styringsproblematik. Herunder behandles diverse bevillings-og budgetteringsfilosofier så som nulbasebudgettering, bevillingsbudgettering, og programbudgettering. Desuden introduceres der til de særlige problemer, der er i forbindelse med at måle produktivitet og effektivitet den offentlige sektor, herunder enhedsomkostninger. Desuden gennemgås forvaltningsrevisionens forskellige former og formål og risikostyring. I forbindelse med mini-projektet kan studerende efter eget valg inddrage andre revisionsmæssige og styringsmæssige teknikker og teknologier, så som kvalitetsstyring, balanced scorecard, medicinsk teknologivurdering, akkreditering, m.m.
   
 • Fagets andet hovedområde sætter fokus på økonomistyringens motivationsmæssige problemstillinger, hvor de adfærdsmæssige designfaktorer, så som budgetdeltagelse og budgetevalueringsstile belyses. Herunder introduceres der til et socio-teknisk perspektiv på udvikling og implementering af økonomisystemer.
   
 • Fagets tredje hovedområde omfatter videre implementeringsmæssige aspekter, hvor vi bl.a. inddrager organisationsteori m.m. til at forstå de særlige udviklingsbetingelser, herunder særlige professionsmæssige, politiske og kulturmæssige aspekter, der er forbundet med at indføre økonomistyringens disciplinerende rationaler i en konkret non-for-profit organisation. Desuden belyses det, hvordan fx forvaltningsrevisionens processer foregår i praksis og hvilke effekter, som den afstedkommer, samt endelig hvilke rapporteringsmæssige udfordringer og praksiser, der har udviklet sig.

Alle temaer understøttes af øvelses/casearbejder med henblik på at give de studerende en så konkret indsigt som overhovedet mulig.

Undervisningsformer
Faget består i alt af ca. 30 lektioner af 45 minutters varighed og afvikles over 10 gange á 3 timers seancer. Undervisningen foregår på hold af ca. 35 studerende, som inddeles i grupper á 3-4 studerende. Hver undervisningsgang er centreret om nogle udvalgte kapitler i lærebøger, samt diverse artikler inklusive tilhørende øvelser og cases. Der vil blive vekslet imellem dialogforelæsninger, gruppearbejde, studenterpræsentationer, øvelser, arbejde med cases og plenumdiskussioner. Faget forudsætter forberedelse og aktiv deltagelse fra de studerendes side.

Hver gruppe skal undervejs udarbejde et empirisk mini-projekt med udgangspunkt i en politisk organisation, som en statsinstitution, kommune, ministerium, eller anden non-for-profit organisation som Dansk Røde Kors, Dansk Idrætsforbund, m.m.
Yderligere oplysninger
Undervisningen:
Mandag og onsdag, uge 33-37, kl. 17.10-19.45
Foreløbig litteratur

Litteratur (indikativ).

 1. Hood, C. 1995. The new public management in the 1980s: Variations on a theme.
 2. Skærbæk, P., The Politics of Accounting Technology in Danish central government. InEuropean Accounting Review, 7:2, pp. 209-236, 1998.
 3. Anthony and Young, Management control systems in non-for-profit organizations.
 4. Skærbæk, P., Implementering af økonomistyring. I T. B. Jørgensen og P. Melander (red.): Livet i offentlige organisationer - Institutionsdrift i spændingsfeltet mellem stat, profession og marked. (Jurist og økonomforbundet Forlag, 1992.).
 5. Bowerman, M. 1996. The rise and fall of value for money auditing – Accounting and performance measurement issues in the Private and Public sectors.
 6. Skærbæk, P. & J. Mouritsen, Civilisationen gennem kunst og økonomi. Kulturproduktion på Det Kongelige Teater: I Nordisk administrativt Tidsskrift, nr. 3, 1996.
 7. Jones and Pendlebury; Public sector accounting (Zero-based budgeting).
 8. Skærbæk, P., Tællelighedens regime i praksis – Når forvaltningsrevisionens målstandard er i modstrid med økonomistyringens logik, Økonomistyring og Informatik, årg. 19, Nr. 3, 2003.
 9. Skærbæk, P. Det årlige maskespil - om regnskaber set i en interaktiv og kommunikativ context. Økonomistyring og Informatik, 2002.

 

 1. M.m.
Sidst opdateret den 25-04-2014