English   Danish

2014/2015  DIP-DREGV1047U  Transfer pricing i multinationale koncerner

English Title
Transfer pricing i multinationale koncerner

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (REØ)
Kursusansvarlig
 • Fagkoordinator og underviser
  Christian Plesner Rossing - Institut for Regnskab og Revision (RR)
 • Underviser
  Peder Reuther - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Studiesekretær:
Pia Clasen
Mail: pc.acc@cbs.dk
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 01-10-2014
Læringsmål
De fleste medarbejdere i mellemstore eller større virksomheder, med ansvar for økonomistyring og/eller finansiel rapportering, konfronteres før eller siden med transfer pricing.

Målet er at gøre de studerende i stand til at løse praktiske transfer pricing-problemer med udgangspunkt i en teoretisk referenceramme. Gennem en anvendelsesorienteret behandling af de mest centrale problemstillinger, sættes de studerende i stand til at håndtere de udfordringer, alle mellemstore og større virksomheder med internationale aktiviteter stilles over for i forbindelse med koncerninterne transaktioner.

De studerende introduceres for internationalt anerkendte begreber, metodikker og værktøjer, og for, hvordan transfer pricing-opgaven håndteres i praksis i forskellige organisationer og virksomhedstyper.

Transfer pricing er i udpræget grad multidisciplinært, og involverer økonomistyring, international skatteret, IT, risikostyring, værdikædeanalyse, finansiel rapportering, corporate governance og CSR. De studerende bibringes en forståelse for, at transfer pricing i særlig udpræget grad handler om at kende den virksomhed, man er en del af, og det marked, man operer på.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Valgfag som udbydes til alle HD linjer.
Prøve/delprøver
Transfer pricing i multinationale koncerner:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterårstermin, Ordinær prøve afvikles i uge 50

Syge-omprøve afvikles i uge 2

Se E-campus for præcise datoer
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Der trækkes et spørgsmål som vedrører et distinkt tema indenfor transfer pricing.
Eksaminationen kan dog også berøre andre områder af pensum, såfremt det anses for nødvendigt for at teste den studerendes opfyldelse af fagets mål.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget opdeles i 4 overordnede hovedområder:
 

 1. Transfer pricing-problemstillingen. Der gives dels en grundig introduktion til transfer pricing (juridisk, økonomisk og politisk), dels et overblik over de sammenhænge, hvor man møder transfer pricing-problemer og hvor kilderne til transfer pricing-risici opstår.
   
 2. Typer af koncerninterne transaktioner. Med udgangspunkt i overblikket over de sammenhænge, hvor man møder transfer pricing-problemer, behandles de enkelte transaktionstyper mere indgående, herunder varer, tjenesteydelser, immaterielle aktiver og finansielle transaktioner. Der lægges vægt på at skabe forståelse for såvel den danske som den internationale regulering, primært med udgangspunkt i OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations.
   
 3. Transfer pricing-dokumentation. De fleste lande har krav om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation og  nogle lande, heriblandt Danmark, udsteder bøder for manglende overholdelse af dokumentationskravene. Disse regler introduceres. Derudover introduceres værdikædeanalysen og funktionsanalysen som centrale transfer pricing-redskaber, ligesom de forskellige transfer pricing-metoder introduceres.
   
 4. Forsvarsstrategier og konfliktløsning. Der sættes fokus på temaer som Advance Pricing Arangements, det vil sige aftaler mellem stater og virksomheder om virksomhedens fremtidige,
  koncerninterne prisfastsættelse, samt Mutual Agreement Procedures, det vil sige aftaler mellem stater om fordeling af skatteprovenue.
Undervisningsformer
Undervisningen er centreret om udvalgte kapitler i pensum inklusive tilhørende øvelser/cases, der delvist forberedes individuelt hjemmefra. Der veksles mellem overbliksforelæsninger, plenumdiskussioner, og øvelsesopgaver. Faget forudsætter således forberedelse og aktiv deltagelse fra de studerende.
Yderligere oplysninger

Undervisning kl. 17.10 - 19.45:
Mandag uge 43 - 50
Onsdag uge 43 og 46

Foreløbig litteratur

Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations
OECD Publishing

Diverse artikler - offentliggøres inden studiestart

Sidst opdateret den 01-10-2014