English   Danish

2014/2015  DIP-DREGV1048U  Videregående Strategisk ledelse

English Title
Videregående Strategisk ledelse

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for HD (REØ)
Kursusansvarlig
  • Stig Hartmann - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Studiesekretær:
Birgitte Skov
Mail: bs.acc@cbs.dk
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 25-04-2014
Læringsmål
Fagets mål er, at give de studerende adgang til at bedømme en virksomheds situation og kontekst og med udgangspunkt heri tilrettelægge en strategiudviklingsproces. Endvidere er det fagets mål at vise, hvordan arbejdet med strategi, organisation, ledelse og økonomistyring er forskelligt i forskellige typer af organisationer. Faget viser herved, hvordan arbejdet med strategi og ledelse finder sted under usikkerhed i komplekse og uforudsigelige omgivelser.

Fagets progression ligger i at gå dybt i tilrettelæggelsen af ledelsesprocesser ud fra den situation og kontekst som organisationen befinder sig i. Dertil kommer, at der fokuseres på uddrag af nogle af strategifagets mest klassiske original tekster.

For at opnå en topkarakter skal den studerende kunne:
  • Diagnosticere hvilken organisatorisk arketype en virksomhed tilhøre
  • På baggrund heraf identificere centrale udfordringer omkring strategi, organisation og ledelse
  • Tilrette en ledelsesproces som fører frem imod en løsning af de identificerede udfordringer.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Valgfag som kun udbydes til alle HD linjer.
Prøve/delprøver
Videregående Strategisk ledelse:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterårstermin, Ordinær prøve afvikles i uge 39

Syge- omprøve afvikles i uge 2
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Lærebog, plancher fra faget og egne noter
Elektroniske hjælpemidler såsom computer og mobiltelefon er ikke tilladt
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget lægger ud med at se på, hvordan vi kan få et overblik over en virksomheds problemer og muligheder ved at finde ud af, hvilken type af organisation, der er tale om. Vi ser på Mintzbergs fem organisatoriske arketyper, nemlig den nystartede virksomhed, den modne virksomhed, den professionelle servicevirksomhed, den innovative virksomhed og den divisionaliserede virksomhed. I tilknytning hertil præsenteres Mintzbergs ideer om sammenhængen imellem forskellige former for strategier (strategi som en plan, position, plot, perspektiv og som et mønster af handlinger) og forskellige typer af kontekster, herunder den simple/komplekse og stabile/ dynamiske kontekst samt variationer heraf.  

Efterfølgende går vi i dybden med hver af de fem organisatoriske arketyper og strategiformer og ser på, hvilke udfordringer der er med hensyn til ledelse, organisering, strategiudvikling og økonomistyring i hver af formerne. Vi vil i tilknytning hertil se på, hvordan man som ekstern partner (f.eks. konsulent, revisor eller kreditgiver) via Mintzbergs begrebsapparat kan danne sig et overblik over virksomhedens strategiske muligheder, ledelsesmæssige udfordringer og strategiske forretningsrisici.

I sidste del af faget går vi på tværs af arketyperne og strategiformerne og ser på, hvordan ledelsen kan håndtere usikkerhed omkring forhold såsom valg af ny teknologi, strategiske alliancer, globalisering mv. En central pointe igennem hele faget er, at ledelse sker gennem engagement og deltagelse i det praktiske arbejde i organisationer.

Samlet går faget noget dybere ind i organisation, strategi og ledelse end faget Strategisk Ledelse baseret på Johnson, Scholes & Whittingtons bog Exploring Strategy, og det giver en værktøjskasse til at tilrettelægge udviklingsprocesser indenfor bl.a. strategi og økonomistyring.
Undervisningsformer
Undervisningen består af en kombination af forelæsninger, gruppearbejder, studenterindlæg og klassediskussioner. Det forudsættes, at de studerende forud for undervisningen har læst de kapitler og cases i lærebøgerne, som behandles. Endvidere forudsættes det, at de studerende er villige til at præsentere cases og tekststykker i undervisningen.
Yderligere oplysninger
Undervisningen:
tirsdag og torsdag, uge 33-37, kl. 17.10 - 20.00
Foreløbig litteratur
"The Strategy Process - Concepts, Contexts, Cases - Global Fifth Edition", af Mintzberg, Lampel, Quienn & Ghoshal, Pearson Education 2014
Sidst opdateret den 25-04-2014