English   Danish

2014/2015  DIP-DSCMV1028U  Supplier Relationships

English Title
Supplier Relationships

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for HD (SCM)
Kursusansvarlig
  • Kim Sundtoft Hald - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • Ledelse/Management
  • Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and Logistics
  • Markedsføring/Marketing
  • Organisation/Organization
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 04-02-2015
Læringsmål
Fagets formål er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for centrale modeller og metoder der danner grundlag for styring og udvikling af leverandørrelationer.

Viden:
Faget giver den studerende en forskningsbaseret viden om leverandør-relationens centrale rolle for værdiskabelse i organisationen.

Herudover tilvejebringer faget den studerende viden om en bred vifte af metoder og modeller som kan bringes i anvendelse til analyse og udvikling af virksomhedens leverandørrelationer, med henblik på at øge den værdi der skabes gennem interaktion med leverandører i organisationens leverandør-netværk.

Færdigheder:
Den studerendes centrale færdigheder består i at kunne:
• Forstå og vurdere forskellige typer af leverandørrelationer, deres underliggende relations-dynamikker samt hvordan de konkret kan skabe værdi for købervirksomheden.
• Anvende fagets modeller og metoder til analyse af virksomheders leverandører og leverandørrelationer med henblik på at skabe forbedret grundlag for styring og udvikling af strategiske samarbejder.

Kompetencer:
Den studerendes centrale kompetencer består i at kunne identificere, analysere og konstruere forslag til styring og udvikling af leverandørrelationer.
Med denne kompetence får den studerende fundamentet til at kunne indgå i både traditionelle og mere udviklingsorienterede opgaver indenfor strategisk indkøb og sourcing i en arbejdsmæssig sammenhæng.
Prøve/delprøver
Supplier Relationships:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 4 studerende
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Minimum 3 sider. Synopsis afleveres elektronisk på CBSLearn. Mere information følger fra studieadministrationen.
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin, Synopsis afleveres elektronisk på CBS Learn den 3. december 2014 og mundtlige prøve afholdes den 10. december 2014.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Synopsis afleveres elektronisk på CBSLearn 5. januar 2015 og mundtlig prøve den 9. januar 2015. Rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på e-campus.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Ved den mundtlige eksamen redegør de(n) studerende kort (ca. 5 minutter pr. studerende) for den udarbejdede synopsis. Der kan med fordel medbringes uddelingskopier af powerpoint slides som kan understøtte fremlæggelsen. Derefter stiller eksaminator spørgsmål til såvel synopsis som den mere generelle opfyldelse af fagets målsætninger. Der lægges vægt på, at den studerende frit kan anvende og diskutere begreber og modeller fra hele pensum til belysning af synopsis. Desuden skal den studerende også kunne relatere disse begreber og modeller i forhold til hinanden.

Problemstilling/Indhold i Synopsis

Casen ”ABB and Caterpillar (A) samt casen "ABB and Catapillar (B) - The Renaissance, Key Account Management” fra pensum til lektion 1 udgør grundlaget for udarbejdelse af synopsis. Konkret betyder det, at synopsis skal behandle én eller flere teorier/modeller fra fagets pensum i forhold til casens empiriske materiale.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets indhold motiveres af at en voksende dele af værdiskabelsen i en række værdikæder i dag sker i leverandørnetværket og i særdeleshed gennem samarbejde med virksomhedens vigtigste leverandører.
 
Fagets primære fokus er styring og udvikling af strategiske leverandørrelationer og partnerskaber. Faget er opdelt i en række temaer. Faget indledes med en kategorisering og definering af forskellige typer af leverandørrelationer. Køber-leverandørrelationen forklares gennem forskellige teoretiske positioner så som magt-afhængighedsteori, tillidsteori og spilteori. Faget præsenterer teorier og modeller omkring opstart og udvikling af leverandørrelationer.

Endelig er et væsentligt tema i faget udvikling af leverandører og leverandørrelationer. I denne del kommer vi blandt andet ind på inddragelse/involvering af leverandører i produktudvikling samt leverandørsamarbejder omkring forskellige typer af effektiviserings-projekter.

Undervisningsformer
Undervisningsform og pædagogik
Faget består af i alt 25 lektioner (5 ECTS). Forelæsninger, klassedialog, case studier, ”in class” simuleringer, gruppearbejde og præsentationer.
Yderligere oplysninger

Faget består af i alt 25 lektioner (5 ECTS). Undervisning ligger lørdage kl. 09.50 - 14.45 i uge 38, 40, 43, 45 og 47

For yderligere information kontakt Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Studieadministrator: Gitte Østergaard goe.om@cbs.dk
Fagansvarlig: Kim S. Hald ksh.om@cbs.dk

Foreløbig litteratur

Hald, K.S. (red.) (2014). Kompendium til faget Supplier Relationships. HD i Supply Chain Management. Kompendiet består af udvalgte bog kapitler, artikler og cases.

Sidst opdateret den 04-02-2015