English   Danish

2014/2015  KAN-CCMAO1086U  HD-suppleringsfag

English Title
Supplementary Course in Research Methodology and current audit issues

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 20 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed To semestre
Placering Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Caroline Aggestam Pontoppidan - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 30-10-2014
Læringsmål
 • Kendskab til grundlæggende videnskabsteoretiske perspektiver samt deres relation til studier i regnskab og revision
 • Forståelse af grundlæggende kvalitative og kvantitative metoder samt deres relation til studier i regnskab og revision
 • Forklare hvilke faktorer der påvirker valget af undersøgelsesdesign og dataindsamlingsteknik og hvorfor
 • Forståelse af rollen af en litteraturstudie i forhold til problemformuleringen og en undersøgelses kvalitet
 • Relatere til problemformuleringens betydning og udarbejde en klar og operationel problemformulering
 • Analysere et problem udfra empiri, videnskabsteori, metode samt den for problemet relevante teori
Forudsætninger for at deltage i kurset
Obligatorisk for cand.merc.aud.-studerende optaget på baggrund af en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse med speciale i regnskab og økonomistyring HD(R) eller i finansiering HD(F) jf. uddannelsesbekendtgørelsen.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 2
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
2 obligatoriske hjemmeopgaver på max. 5 normalsider i grupper (3-4 studerende).
Prøve/delprøver
HD-suppleringsfag:
Prøvens ECTS 20
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 4 studerende
Det er en forudsætning for at kunne indstille sig til den afsluttende prøve i faget, at den studerende har fået de 2 obligatoriske hjemmeopgaver bedømt "Godkendt". Opgaverne bedømmes alene af underviseren. De nærmere bestemmelser om opgavernes form og øvrige vilkår vil fremgå af lektionsplanen.

Såfremt godkendelsesopgaverne ikke beståes i første forsøg vil der blive udarbejdet to andre godkendelsesopgaver, som de studerende, der ikke har bestået de første kan aflevere og få bedømt.
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Miniprojekt udarbejdet i grupper med individuel mundtlig udprøvning i hele fagets pensum. Miniprojektet tæller med i bedømmelsesgrundlaget, og der gives en samlet karakter for miniprojektet og den mundtlige udprøvning (helhedsvurdering).
Miniprojektet skal udarbejdes i grupper på 3-4 studerende og skal have et omfang på max. 10 normalsider. Vedrørende opgørelse af sideomfang henvises der til § 20 stk 3, i 2014-studieordningen.
Der gives ikke timer til vejledning i forbindelse med miniprojektet.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommertermin og April
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
For syge-/omprøven gælder det, at de(n) studerende kan revidere det oprindelige miniprojekt eller skrive et nyt. Den mundtlige udprøvning foregår som ved den oprindelige prøve.

Syge-/omprøve finder sted: Maj-Juni
Kursets indhold, forløb og pædagogik

HD-suppleringsfaget fokuserer på et hovedområde af væsentlig betydning for det videre cand.merc.aud.-studie: videnskabsteori/metodelære. I videnskabsteori/metodelære fokuseres der på at give de studerende en bred forståelse af videnskabelige paradigmer, og undersøgelsesmetoder med henblik på at sætte dem i stand til at lave selvstændige undersøgelser i forbindelse med studiets projekter og kandidatafhandlingen. Den teori der bruges vil være aktuel og relevant for cand.merc.aud.-studiet.

Øvelserne i formulering af problem og dataindsamling vil relateres til problemstillinger, der er aktuelle og relevante for revisionsprofessionen med henblik på at give de studerende en forståelse for aktuelle forskningsområder i revision.

Undervisningsformer
Dialogbaserede forelæsninger og obligatoriske hjemmeopgaver.
Arbejdsbelastning
Hjemmeopgave 1 150 timer
Hjemmeopgave 2 100 timer
Undervisning samt forberedelse 100 timer
Eksamensforberedelse 250 timer
Yderligere oplysninger

Prøven kan erstattes af tilsvarende prøve(r) ved en anden institution, hvor kandidatuddannelsen i revision finder sted. I tilfælde af manglende ECTS-points tilopfyldelse af kravet om 20 ECTS, kan studienævnet i særlige tilfælde give dispensation til en mundtlig prøve med udgangspunkt i en synopsis på min. 5 sider.

Foreløbig litteratur
 • Ryan/Scapens/ Theobald (2002). Research methods & methodology in finance and accounting
 • Boolsen, M.W. (2008) Spørgeskema undersøgelser
 • Thurén, T. (2008) Videnskabsteori for begyndere, Rosinante Forlag, 2. Udg. 2008
 • Ahrens&Chapman(2006). Doing qualitative field research in management accounting: Positioning data to contribute to theory
 • Hopwood, A. (1998), “Exploring the modern Audit firm: An introduction”, Accounting, Organizations and Society, 23(5/6), s. 515-516
 • Harvard reference system

 

Og supplerende litteratur:

 • Andersen, I (2008) Den skinbarlige virkelighed, 4. udgave, Samfundslitteratur 2008.
 • Justensen, L. & Mik-Meyer, N. (2010).Kvalitative metoder i organisations-og ledelsesstudier. Hans Reitzels forlag
 • Diverse artikler
Sidst opdateret den 30-10-2014